Norveščina

Pisava

Norveška različica latinične pisave ima 26 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s črko z ločevalnim znamenjem ⟨å⟩, posebno črko ⟨ø⟩ in združeno črko ⟨æ⟩. Pozna tudi več dvočrkij, mdr. ⟨au⟩, ⟨ei⟩, ⟨øy⟩, ⟨sk⟩ in ⟨gj⟩, ter tričrkje ⟨skj⟩.

Norveška abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨q Q⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨w W⟩, ⟨x X⟩, ⟨y Y⟩, ⟨z Z⟩, ⟨æ Æ⟩, ⟨ø Ø⟩, ⟨å Å⟩.

Posebnosti

 1. Črke ⟨c⟩, ⟨q⟩, ⟨w⟩, ⟨x⟩ in ⟨z⟩, ki so sicer del norveške abecede, se danes uporabljajo le za zapis tujih lastnih imen in precej redko za zapis prevzetih občnih poimenovanj.
 2. Pred pravopisno reformo 1917 se je namesto črke ⟨å⟩ uporabljalo dvočrkje ⟨aa⟩, ki je pogosto še ohranjeno pri priimkih, npr. Aasen [ósǝn], Haaland [hólan].

Norveščina ima dve knjižni obliki – bokmål [búkmol] (ʻknjižni jezikʼ) in nynorsk [nínošk] (ʻnova norveščinaʼ). Bokmål uporablja približno 85 odstotkov prebivalstva, nynorsk pa 15 odstotkov. Nobena od oblik tudi nima uradne zborne izreke, norveški jezikovni svet (norv. Norsk Språkråd) ureja le pisno obliko obeh norm, ne pa tudi izgovora. Pri prevzemanju se opiramo na bokmål in upoštevamo njegov norveški izgovor urbanega okolja Osla z okolico, t. i. standard østnorsk (standardna vzhodna (govorjena) norveščina); ta izgovor je pogost v gledališču ter na radiu in televiziji tudi izven Osla. Navadno se uporablja tudi pri poučevanju norveščine za tujce.

O vključevanju norveških črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V norveški pisavi se uporablja ločevalno znamenje, ki ga pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo, in sicer krogec ⟨˚⟩ nad črko ⟨å⟩.

Norveški pravopis dovoljuje tudi uporabo drugih ločevalnih znamenj. Zlasti ostrivec ⟨´⟩ se uporablja za (neobvezno) razlikovanje enakopisnic, npr. en ʻnedoločni členʼ in én ʻe(de)nʼ, in za označevanje e-ja, ki je naglašen na koncu besede (samo pri prevzetih besedah, kjer bi bil sicer pri domačih besedah v norveščini pričakovan izgovor s polglasnikom), npr. kafé [kafé] ʻkavarnaʼ, komité [komité] ʻodborʼ, tako tudi pri pogostem (prevzetem) osebnem imenu André [andré].

Posebno črko ⟨ø Ø⟩ in združeno črko ⟨æ Æ⟩ pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo.

Izgovor

Naglasno mesto

V norveščini je stalni naglas praviloma na prvem zlogu besede, vendar standardna vzhodna norveščina za razliko od številnih drugih norveških različic izgovora dopušča številne izjeme, npr. Ålesund [ólesun] nasproti Stavanger [stavánger].

Trizložna osebna imena imajo pogosto naglas na predzadnjem zlogu: Andreas [andréas], Kristoffer [kristófer]; prav tako ženska imena, izpeljana iz moških: Henrikke [henríke] (iz Henrik [hénrik]), Olea [uléa] (iz Ole [úle]).

Pri daljših besedah norveščina pozna poleg glavnega tudi stranski naglas. V slovenščini tako naglašene daljše besede lahko prevzemamo kot dvonaglasnice (Kristiansund [krístijansún]) ali pa ožji izgovor nenaglašenih o in e v njih označimo s spodnjo piko: Holmenkollen [hólmenkọlǝn].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črko ⟨a⟩, ⟨i⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko; ⟨i⟩ glede na položaj tudi kot [j].

Posebnosti

 1. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, prevzemamo kot [e]: Bjerknes [bjêrknes]. V končaju -⟨en⟩ ga prevzemamo kot polglasnik: Bergen [bêrgǝn]. Če bi zaradi izpada polglasnika pri pregibanju nastal težje izgovorljiv soglasniški sklop, ga prevzamemo kot [e]: Skien [šíjen].
 2. V končaju -⟨sen⟩ je samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, izvorno polglasnik; v slovenščini se je uveljavil izgovor po črki, tj. [e]: Evensen [évensen].
 3. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨o⟩, prevzemamo kot [o] ali [u]. Iz norveškega zapisa ne moremo razbrati, katera od dveh možnosti je pravilna, razen v primeru, ko je samoglasnik naglašen in mu ne sledi več kot en soglasnik – takrat je izgovor praviloma vedno [u]: Ole [úle], Tromsø [trúmse], vendar Molde [mólde].
 4. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨y⟩, prevzemamo kot [i]: Trygve [trígve].
 5. Samoglasnik, zapisan z združeno črko ⟨æ⟩, prevzemamo kot [e]: Næss [nés], Svolvær [svólver].
 6. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ø⟩, prevzemamo kot [e]: Gjøvik [jévik], Bodø [búde].
 7. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨å⟩, prevzemamo kot [o]: Håkon [hókon].

V preteklosti je bil v pravopisnih priročnikih dopuščen, a manj priporočljiv tudi polglasniški izgovor črke ⟨e⟩ v končaju ‑⟨sen⟩; pri pregibanju se polglasniški izgovor izkazuje z izpadom neobstojnega polglasnika, npr. ob dvozložnem imenu Ibsen. V sodobni rabi se polglasniški izgovor in pregibanje kot dvojnična možnost pretežno pojavlja le pri dvozložnih, ne pa tudi pri daljših priimkih: Olsen [ólsen], rod. Olsena [ólsena], tudi Olsen [ólsən], rod. Olsna [ólsna] nasproti Kristiansen [krístijansen], rod. Kristiansena [krístijansena].

Poznavalci norveščine črko ⟨e⟩ v zlogu ⟨en⟩ sredi besede izgovarjajo tudi reducirano, tj. kot polglasnik, s čimer se približajo slušnemu vtisu izvirnega jezika.

Črko e v končaju -⟨er⟩ v slovenščini izgovarjamo kot [e] in ne kot polglasnik: Stavanger [stavánger], Hvasser [váser].

Norveške črkovne sklope izgovarjamo dvoglasniško, in sicer

 • ⟨au⟩ kot [eu̯]: Fauske [féu̯ske];
 • ⟨ei⟩ in ⟨øy⟩ kot [ej]: Trondheim [trónhejm], Øystein [êjstejn].

V sklopu i in samoglasnik, tj. ⟨iV⟩, se pojavlja zev, ki ga v govoru zapiramo z [j]: Kristiansund [krístijansún].

Za več informacij o prevzemanju e in o glej poglavje »Samoglasniki v prevzetih imenih« (Glasoslovni oris).

Soglasniki

Črke ⟨b⟩, ⟨f⟩, ⟨j⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨s⟩ in ⟨v⟩ izgovarjamo po slovensko. Po slovensko izgovarjamo tudi soglasnike, zapisane s črkami ⟨d⟩, ⟨h⟩ in ⟨r⟩, če niso v položajih, ko so te črke neme.

Posebnosti

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨g⟩, izgovarjamo po slovensko, razen pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ ali ⟨ei⟩, ko ga prevzemamo kot [j]: Giske [jíske]. Izjeme so osebna imena (tudi iz stare nordijščine), v katerih je navadno tudi v teh položajih ohranjen izgovor [g]: Geir [gêjr], Margit [márgit].
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨k⟩, izgovarjamo po slovensko, razen pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ ali ⟨ei⟩, ko ga prevzemamo kot [š]: Kirkenes [šírkenes].

Neme črke

Črke ⟨d⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩ in ⟨j⟩ so položajno tudi neme, in sicer

 • črka ⟨d⟩ na koncu besede ter večinoma v črkovnih sklopih ⟨ld⟩ in ⟨nd⟩: Fredrikstad [frédriksta], Vestfold [véstfol], Sandnes [sánes], Ålesund [ólesun];
 • črka ⟨h⟩ v črkovnih sklopih ⟨hj⟩ in ⟨hv⟩: Hjalmar [jálmar], Hvasser [váser];
 • črka ⟨r⟩ v črkovnih sklopih ⟨rl⟩, ⟨rn⟩ in ⟨rt⟩: Karl [kál], Bjørn [bjén], Gjert [jét].

Končna sestavina imen norveških fjordov, ki se zapisuje -fjorden, se izgovarja, kot da bi bila zapisana -fjorn, npr. Vestfjorden [véstfjun].

Podvojene črke za soglasnike izgovarjamo kot en glas: Lillestrøm [lílestrem], Nordkapp [núrkap], Porsgrunn [póšgrun].

Črkovne sklope s črko ⟨r⟩ prevzemamo:

 • ⟨rs⟩ kot [š] (Lars [láš]);
 • ⟨rd⟩ kot [d] ali [r] (Sigurd [sígud-], Sandefjord [sándefjur]).

Soglasniška dvočrkja in tričrkja, ki jih prevzemamo kot [š], so

 • ⟨sk⟩ pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ in ⟨ei⟩ (Skien [šíjen]),
 • ⟨kj⟩, ⟨tj⟩ in ⟨sj⟩ (Kjetil [šétil]),
 • ⟨skj⟩ v vseh položajih (Solskjær [súlšer]).

Dvočrkje ⟨gj⟩ prevzemamo kot [j]: Gjøvik [jévik].

Preglednica zapis – izgovor v sloveščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
å o Måløy [mólej], bokmål [búkmol]
æ e Næss [nés]
au eu̯ Audun [éu̯dun]
d
d
Trøndelag [tréndelag-], Molde [mólde], Drammen [drámǝn]
d pogosto na koncu besede in v zvezah ⟨nd⟩, ⟨ld⟩; vedno, kadar sta ⟨nd⟩, ⟨ld⟩ na koncu besede
/
Grimstad [grímsta], Flekkefjord [flékefjur], Østfold [éstfol], Sandnes [sánes], Rogaland [rúgalan]
e kot samostojni glas, tudi v ‑⟨sen⟩ e Jens [jéns], Tønsberg [ténsberg-], Kirkenes [šírkenes], Bryne [bríne], Nansen [nánsen]
e v končaju -⟨en⟩ ǝ Holmenkollen [hólmenkọlǝn]
ei ej Trondheim [trónhejm], Stein [stêjn]
g
g
Bergen [bêrgǝn]
g pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ ali ⟨ei⟩
j
Giske [jíske], Gyda [jída]
gj j Gjert [jét], Gjøvik [jévik]
h
h
Horten [hótǝn]
h v ⟨hj⟩ in ⟨hv⟩
/
Hjelmeland [jélmelan], Hvaler [váler]
k
k
Karl [kál]
k pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ ali ⟨ei⟩
š
Kyrkjebø [šíršebe], Kirsten [šíštǝn]
kj š Kjetil [šétil]
o
o ali u
nynorsk [nínošk], Porsgrunn [póšgrun], Tromsø [trúmse], Namsos [námsus]
o kadar je naglašen in mu sledi največ en soglasnik
u Bodø [búde], Johan [júhan]
ø e Gjøvik [jévik], Jørgen [jêrgǝn], Lillestrøm [lílestrem], Bodø [búde]
øy ej Brønøy [brénej]
r
r
Risør [ríser]
r v ⟨rl⟩, ⟨rn⟩, ⟨rt⟩
/
Karlsen [kálsen], Arne [áne], Morten [mótǝn]
rd d Førde [féde]
rd r Ødegaard [édegor], Sandefjord [sándefjur]
rd rd Edvarda [edvárda]
rs š Larsen [lášen], Petersen [pétešen]
sk
sk
Buskerud [búskeru]
sk pred ⟨i⟩, ⟨y⟩ ali ⟨ei⟩
š
Ski [ší], Skei [šêj]
sj š Mosjøen [múšeǝn]
skj š Skjerstad [šéšta]
tj š Tjeldsund [šélsun]
y i Mysen [mísǝn]

Posebnost

Pri rojstnih osebnih imenih in zlasti priimkih je lahko ohranjen zapis imena po starejšem pravopisu ali pa je ohranjen tuji (danski, nemški ipd.) zapis, npr.

 •  z dvočrkjem ⟨aa⟩ namesto ⟨å⟩: Aasen [ósen],
 •  ⟨c⟩ ali ⟨ch⟩ namesto ⟨k⟩: Carl [kál], Carlsen [kálsen], Christian [krístijan], Munch [múnk],
 •  ⟨schj⟩ namesto ⟨skj⟩: Schjelderup [šélderup],
 •  ⟨th⟩ namesto ⟨t⟩: Thomas [tómas]; zlasti pri prevzetih imenih iz stare nordijščine in izpeljankah: Thor [túr] poleg Tor [túr]; Thorvald [túrval], Thoralf [túralf].

Podomačevanje norveških besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz norveščine so v slovenščini redka, običajno so prevzeta preko drugih jezikov (zlasti angleščine ali nemščine). Večinoma jih prevajamo, pri tistih, ki jih ne, pa sledimo izgovoru v slovenščini. Besede in besedne zveze so lahko

 1. pisno podomačene: slalom [slálom] (norv. slalåm), kril [kríl] ʻrakciʼ (norv. krill);
 2. pisno nepodomačene: fårikål [fórikol] ʻvrsta enolončniceʼ, fjord [fjórd-] ʻzalivʼ.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v norveščini: Tromsø [trúmse], Ole Gunnar Solskjær [úle gúnar súlšer].

Osebna imena

Imena znanih norveških vladarjev in vladarskih rodbin ter svetniška imena so podomačena, in sicer uporabljamo poslovenjena ali slovenska imena, podomačimo tudi razlikovalna določila, npr. Magnus Zakonodajalec [mágnus zakonodajálǝc] (norv. Magnus Lagabøter).

Priimki so se na Norveškem razširili šele v 19. stoletju, za novorojene otroke pa so postali obvezni z zakonom iz leta 1923. Pred priimki je bilo norveško osebno ime sestavljeno iz rojstnega imena in patronimika (kot pri Islandcih), kot tretji del imena (ali kot nadomestilo patronimika) je bilo lahko navedeno ime kmetije, kjer je oseba bivala (velika večina Norvežanov je v 19. stoletju živela na podeželju). Priimki so se tako razvili ali iz patronimikov (v norveščini se vsi končajo na -sen) ali toponimov, ki so prvenstveno imena kmetij – od 20 najbolj razširjenih norveških priimkov jih je 17 izvorno patronimikov (torej se končajo na -sen), trije pa so izvorno imena kmetij (Berg [bêrg-], Haugen [héu̯gǝn], Hagen [hágǝn]).

Zemljepisna imena

Za redke norveške zemljepisne danosti se je že v preteklosti uveljavilo slovensko ime (eksonim): Norveška [norvéška] (norv. Norge), Lofoti [lofóti] (norv. Lofoten). Med podomačena zemljepisna imena spadajo tudi tista, ki se v slovenščini izgovarjajo tako, kakor se pišejo, izgovor v izvirnem jeziku pa je lahko drugačen, npr. Oslo [óslo] (norv. Oslo [úslu]).

Pri večbesednih imenih je občnoimenska sestavina navadno prevedena, izlastnoimenska pa prilagojena slovenščini: Oselski fjord [ósǝlski fjórd-] (norv. Oslofjorden), Medvedji otok [medvédji ôtok] (norv. Bjørnøya).

Norveška imena imajo lahko zapostavljeni določni člen (običajno v ednini ‑en, ‑a, ‑et), npr. øy ‘otok’ in øya ‘otok’ (določna oblika); otoki se tako lahko končajo na -øy ali -øya: Hinnøya [híneja], Vesterøy [vésterej].

Zemljepisno ime s sestavino -fjord brez člena označuje ime kraja, s členom pa ime fjorda (zaliva); npr. Sandefjord [sándefjur] (mesto) in Vestfjorden [véstfjun] (fjord).

O položajih, ko namesto norveških uporabimo slovenska imena, glej poglavje »Krajevna zemljepisna imena« in »Nekrajevna zemljepisna imena« (Prevzete besede in besedne zveze).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

S pregibanjem norveških prevzetih imen ni večjih težav, saj sledimo izgovoru v slovenščini in jih uvrščamo v slovenske sklanjatvene vzorce.

Krajšanje osnove

V norveških imenih moškega spola črko ⟨e⟩ v izglasnem morfemskem sklopu -⟨en⟩ izgovarjamo kot polglasnik, ki ga v odvisnih sklonih pri pregibanju izpuščamo (razen kadar bi zaradi izpusta nastal težje izgovorljiv soglasniški sklop):

 • Drammen [drámǝn], rod. Drammna [drámna];
 • Mysen [mísǝn], rod. Mysna [mísna];
 • Bjørgen [bjêrgǝn], rod. Bjørgna [bjêrgna].

Posebnost

Pravilo ne velja za končaj -⟨sen⟩, pri katerem se je v sodobni slovenščini uveljavil izgovor po črki, polglasniški izgovor pa se kot dvojnica pojavlja le pri dvozložnih priimkih:

 •  Kristiansen [krístijansen], rod. Kristiansena [krístijansena]; 
 • Olsen [ólsen], rod. Olsena [ólsena] tudi Olsen [ólsən], rod. Olsna [ólsna].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Bjørgnov [bjêrgnov‑].

Podstava pridevniških in samostalnikih izpeljank z obrazili -ski in -čan je nespremenjena (tj. enaka imenovalniški osnovi), npr. Drammen [drámǝn] – prid. drammenski [drámǝnski]; Mysen [mísǝn] – prid. mysenski [mísǝnski].

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi in pri katerih se govorjena osnova konča na nenaglašene samoglasnike e (lahko zapisan z ⟨ø⟩), i, u in o (zapisan z ⟨å⟩) ter na soglasnik r:

 • [e] – Fauske [féu̯ske], rod. Fauskeja [féu̯skeja];
 • [é] – André [andré], rod. Andréja [andréja];
 • [e] –Tromsø [trúmse], rod. Tromsøja [trúmseja];
 • [í] – Ski [ší], rod. Skija [šíja];
 • [r] – Solskjær [súlšer], rod. Solskjærja [súlšerja].

Osnovo samo v govoru podaljšujejo z j tudi tisti samostalniki, pri katerih se govorjena osnova konča na nenaglašene samoglasnike ali soglasnik r, pisna osnova pa na nemo črko d:

 • Fredrikstad [frédriksta], rod. Fredrikstada [frédrikstaja];
 • Buskerud [búskeru], rod. Buskeruda [búskeruja];
 • Sandefjord [sándefjur], rod. Sandefjorda [sándefjurja/sándefjura].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi imena, npr. André [andré] Andréjev [andréjev-]; Solskjær [súlšer] – Solskjærjev [súlšerjev-].

Podstava pridevniških in samostalnikih izpeljank z obrazili -ski in -čan je enaka podaljšani (rodilniški osnovi), npr. Tromsø [trúmse] – tromsøjski [trúmsejski]; Ski [ší] – skijski [šíjski].
Pri imenih, katerih osnovo daljšamo le v govoru, je govorna podstava enaka podaljšani govorni osnovi, pisna pa ne, npr. Fredrikstad [frédriksta] – fredrikstadski [frédrikstajski]; Buskerud [búskeru] – buskerudski [búskerujski].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se na splošno pojavlja pri sklanjanju moških imen na končna govorjena j in š, ki sta v norveščini zapisana na različne načine, in pri lastnih imenih moškega spola, ki daljšajo osnovo z j. Enako velja za svojilne pridevnike, ki so tvorjeni z obrazilom -ev:

 • [j] – Aarøy [órej], or. z Aarøyem [zórejem]; svoj. prid. Aarøyev [órejev-];
 • [j] – Skei [šêj]; or. s Skeiem [sšêjem];
 • [š] – Anders [ándeš], or. z Andersem [zándešem]; svoj. prid. Andersev [ándešev-];
 • [a] – Skjerstad [šéšta], or. s Skjerstadem [sšéštajem];
 • [e] – Bryne [bríne], or. z Brynejem [zbrínejem];
 • [e] – Kyrkjebø [šíršebe], or. s Kyrkjebøjem [sšíršebejem]; svoj. prid. Kyrkjebøjem [šíršebejev-];
 • [e] – Nesbø [nézbe], or. z Nesbøjem [znézbejem]; svoj. prid. Nesbøjev [nézbejev-];
 • [í] – Ski [ší], or. s Skijem [sšíjem];
 • [r] – Kristoffer [kristófer], or. s Kristofferjem [skristóferjem]; svoj. prid. Kristofferjev [kristóferjev-].