Švedščina

Pisava

Švedska različica latinične pisave ima 26 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s tremi črkami z ločevalnim znamenjem, in sicer ⟨å⟩, ⟨ä⟩ in ⟨ö⟩. Pozna tudi več dvočrkij, mdr. ⟨dj⟩, ⟨gj⟩, ⟨hj⟩, ⟨lj⟩, ⟨kj⟩, ⟨sj⟩ in ⟨tj⟩, v imenih še ⟨ae⟩ in ⟨au⟩, ter tričrkij, mdr. ⟨sch⟩, ⟨ssi⟩, ⟨skj⟩ in ⟨stj⟩ (včasih zapisano tudi kot ⟨sti⟩).

Švedska abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨q Q⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨w W⟩, ⟨x X⟩, ⟨y Y⟩, ⟨z Z⟩, ⟨å Å⟩, ⟨ä Ä⟩, ⟨ö Ö⟩.

POSEBNOST

Črki ⟨c⟩ in ⟨z⟩ se v švedščini uporabljata le v prevzetih besedah, zlasti lastnih imenih, črki ⟨q⟩ in ⟨w⟩ tudi pri zapisu švedskih lastnih imen.

O vključevanju švedskih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V švedski pisavi se uporabljata dve ločevalni znamenji, ki ju pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo:

 • krožec ⟨˚⟩ nad črko ⟨å⟩;
 • dvojna pika ⟨¨⟩ nad črkama ⟨ä⟩ in ⟨ö⟩.

Izgovor

Naglasno mesto

Naglas je v švedščini nepremični in večinoma na prvem zlogu, vendar je veliko izjem. Zloženke imajo v švedščini dva naglasa.

Švedščina je tonemski jezik, ki loči dva tona: akut ali rastoči ton in gravis ali padajoči (oz. dvovršni) ton. Enozložne besede imajo rastoči ton, večina dvo- in večzložnih besed ter zloženke pa padajoči ton. V slovenščino tonemskega naglaševanja ne prevzemamo.

Ob prevzemanju v slovenščino ohranjamo naglas na prvem zlogu: Gamleby [gámlebi]. Daljše besede lahko prevzemamo kot dvonaglasnice (Hattmakargatan [hátmakargátan]) ali pa ožji izgovor nenaglašenih o in e v njih označimo s spodnjo piko: Djurgården [júrgọrdǝn], Vaxholm [vákshọlm/vákshọləm], Enskede [énšẹde].

POSEBNOST

Nekatera imena so naglašena na zadnjem zlogu, in sicer

 •  priimki in tudi osebna imena na naglašeni -en imajo mesto naglasa označeno z ostrivcem: Carlén [karlén], Dahlén [dalén], Franzén [fransén], Thorén [torén], Wesslén [veslén]; Helén [helén], Madelén [madelén] (z različicama Madeléne in Madeleine);
 •  priimki na -in in -ell (brez naglasnega znamenja na besedi): Juhlin [julín], Thulin [tulín], Wallin [valín]; Agrell [agrél], Sandell [sandél].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨i⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko; ⟨i⟩ glede na položaj tudi kot [j].

POSEBNOSTI

 1. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨å⟩, prevzemamo kot [o]: Åbo [óbo], Umeå [úmeo].
 2. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ä⟩, prevzemamo kot široki [e]: Älmhult [êlmhult], Valsgärde [válsjerde].
 3. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, prevzemamo kot [e] (Cedrik [sédrik], Gamleby [gámlebi]), tudi na koncu besede: Kålle [kóle], Gällivare [jêlivare]. V končajih -⟨en⟩ in -⟨el⟩ ga prevzemamo kot polglasnik: Djurgården [júrgọrdǝn], Vendel [véndǝl]; če pa bi zaradi izpada polglasnika pri pregibanju nastal težje izgovorljiv soglasniški sklop, ga prevzamemo kot [e]: Ekängen [ékengen], Storhamnen [stúrhamnen]. Končaj -⟨en⟩ je lahko del besedotvornega morfema, npr. -gren ʻvejaʼ. V takem primeru se v švedščini ne izgovarja kot polglasnik, ampak kot [e], tako ga tudi prevzemamo: Lindgren [líndgren], Sjögren [šêgren].
 4. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨o⟩, prevzemamo kot [o] ali [u]: Norrköping [nóršeping-], Collinder [kolínder], Jonas [júnas], Karlskrona [kárlskruna/kárəlskruna]; le izglasni ⟨o⟩, ki ni naglašen in se v švedščini izgovarja [u], prevzemamo kot [o]: Åbo [óbo], Örebro [êrebrọ].
 5. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ö⟩, prevzemamo kot široki [e]: Öland [êland-], Utö [úte].

Poznavalci švedščine e v ⟨en⟩ in ⟨el⟩ sredi besede izgovarjajo tudi reducirano, tj. kot polglasnik, s čimer se približajo slušnemu vtisu izvirnega jezika.

Pri izgovoru ⟨o⟩ je v poglavju predstavljen le osnovni princip prevzemanja z [o] oziroma [u]. V švedščini sicer obstaja mnogo izjem, zlasti ko je glas, ki ga zaznamuje ta črka, naglašen. Pri posameznih lastnih imenih je tako treba izgovor črke posebej preveriti: Sonfjället [sónfjelet].

V švedščini ima vsak naglašeni samoglasnik dolgo in kratko različico, ki se večinoma razlikujeta tudi v kakovosti, ne samo v dolžini. Dolžina glasov je v švedščini pomenskorazločevalna, pri prevzemanju v slovenščino pa je ne upoštevamo.

V sklopu i in samoglasnik, tj. ⟨iV⟩, se pojavlja zev, ki ga v govoru zapiramo z [j]: Laestadius [lestádijus], Mariana [maríjana]. Črka ⟨i⟩ lahko v takem sklopu zaznamuje tudi soglasnik [j], npr. Christian [krístjan], Cornelia [kornélja], Sebastian [sebástjan].

POSEBNOST

Nekatera osebna imena s sklopom ⟨iV⟩ se v švedščini lahko izgovarjajo na oba načina, npr. Marion šved. ['mɑ:rjͻn] ali (bolj razločno) šved. ['mɑ:rɪͻn]. V slovenščino v takih primerih prevzamemo različico, ki je izgovorjena bolj razločno, torej Marion [márijon]. Tako še: Cecilia [sesílija], Cornelius [kornélijus], Sylvia [sílvija].

Švedska samoglasniška dvočrkja prevzemamo:

 • ⟨ae⟩ kot [e] (Ulvaeus [ulvéus], Laestadius [lestádijus]),
 • ⟨au⟩ kot [o] (Maud [mód-]Taube [tób-]),
 • ⟨ij⟩ kot [i] (Wijk [vík-]) ali kot [j] (Geijer [jêjer]).

Posebnosti

 1. Dvočrkje ⟨ae⟩ je sicer zelo redko, v sodobni švedščini ga je večinoma zamenjala črka ⟨ä⟩. V imenu Claes [klás] ga izjemoma prevzemamo kot [a]. Zaporedje črk ⟨a⟩ in ⟨e⟩ sicer najpogosteje zaznamuje dva ločena samoglasnika: Michael [míkael].
 2. Dvočrkje ⟨au⟩ se pojavlja tudi v prevzetih lastnih imenih, kjer ga izgovarjamo po črki, npr. iz latinščine August [áu̯gust] in iz nemščine Bauer [báu̯er].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨f⟩, ⟨j⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩ in ⟨t⟩, izgovarjamo po slovensko, ⟨v⟩ glede na položaj tudi [u̯] (npr. Skövde [šêu̯de]).

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨c⟩, izgovarjamo kot [k] (Carl [kárl/kárǝl]) ali [s] (Cedrik [sédrik]).
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨g⟩, izgovarjamo kot [g] (Gullberg [gúlberg]) ali [j] (Göran [jêran]).
 3. Soglasnik, zapisan s črko ⟨k⟩, izgovarjamo kot [k] (Kalix [káliks]) ali [š] (Kerstin [šêrstin]).
 4. Soglasnik, zapisan s črko ⟨q⟩, izgovarjamo kot [k]: Holmqvist [hólmkvist].
 5. Soglasnik, zapisan s črko ⟨w⟩, izgovarjamo kot [v]: Wallström [válstrem].
 6. Soglasnik, zapisan s črko ⟨z⟩, izgovarjamo kot [s]: Zetterlund [séterlund-].

Črka ⟨v⟩ se v švedščini pred nezvenečimi soglasniki izgovarja [f], v knjižni slovenščini jo izgovarjamo dvoustnično: Gustavsson [gústau̯sọn].

Črke ⟨d⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩ in ⟨l⟩ so položajno tudi neme, in sicer

 • kadar se v vzglasju ali na začetku drugega dela zloženke pojavljajo pred ⟨j⟩: Djurgården [júrgọrdǝn], Rådjursgatan [rójursgátan]; Gjutargatan [jútargátan], Fiskgjusevägen [fískjusevêgǝn]; Hjortfors [júrtfors], Kronhjortsgatan [krúnjurtsgátan]; Ljusnan [júsnan], Herrljunga [hêrjunga];
 • ⟨h⟩ v posameznih primerih tudi sredi besede ali v izglasju: Juhlin [julín], Kragh [krág-].

Črko ⟨x⟩ prevzemamo kot soglasniški sklop [ks]: Vaxholm [vákshọlm]. V črkovnem sklopu ⟨xj⟩ jo prevzemamo kot [kš]: Växjö [vêkše].

Črko ⟨y⟩ prevzemamo kot [i] (Ystad [ístad-]) ali kot [j] (Boye [bóje]).

Podvojene črke za soglasnike izgovarjamo kot en glas: Janne [jáne], Uppsala [úpsala], Larsson [lárson], Ullmann [úlman].

Soglasniška dvočrkja in tričrkja prevzemamo

 • ⟨dt⟩ kot [t] (Blomstedt [blúmstet]);
 • ⟨kj⟩, ⟨ti⟩, ⟨sk⟩, ⟨sj⟩ in ⟨tj⟩ kot [š] (Kjell [šêl], Skövde [šêu̯de]);
 • ⟨sch⟩, ⟨skj⟩, ⟨sti⟩ in ⟨stj⟩ kot [š] (Stjärnfeldt [šêrnfẹlt]).

Soglasnik [š] je lahko v švedskih občnih besedah zapisan tudi z drugimi črkami, dvočrkji in tričrkji, npr.

 • ⟨g⟩ (geni [šení] ʻgenijʼ),
 • ⟨j⟩ (journalist [šurnalíst] ʻnovinarʼ),
 • ⟨ch⟩ (choklad [šoklád] ʻčololadaʼ, lunch [lúnš] ʻkosiloʼ),
 • ⟨ge⟩ (garage [garáš] ʻgaražaʼ),
 • ⟨si⟩ (invasion [invašún], ʻinvazijaʼ),
 • ⟨ssi⟩ (diskussion [diskušún] ʻrazpravaʼ).

Pozorni smo na razlikovanje dvočrkja ⟨sk⟩ za [š] v položaju pred sprednjima samoglasnikoma e in i (Skövde [šêu̯de], Skillinge [šílinge]) in črkovnega sklopa, ko je [sk] v položaju pred zadnjimi samoglasniki: Skultuna [skúltuna], Skog [skúg], Skåne [skóne], Skansen [skánsǝn].

Dvočrkje ⟨sh⟩, črkovni sklop ⟨tz⟩ in tričrklje ⟨sch⟩ se uporabljajo za zapisovanje prevzetih imen: Shultz [šúlts], Schyman [šíman].

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
å o Åland [óland-], Åbo [óbo], Umeå [úmeo], Skellefteå [šeléfteo]
ä e Älmhult [êlmhult]/êləmhult], Särna [sêrna], Valsgärde [válsjerde]
ae e Ulvaeus [ulvéus], Laestadius [lestádijus]
au o Maud [mód-], Taube [tób-]
c
k Carl [kárl/kárǝl], Clara [klára], Collinder [kolínder]
c pred ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨y⟩ s Cecilia [sesílija], Cedrik [sédrik], Cylindervägen [silíndervêgǝn]
ch k Christian [krístjan], Michael [míkael]
ck k Fjällbacka [fjêlbaka]
d
d Gotland [gótland-], Rydberg [rídberg-]
d v vzglasnem sklopu ⟨dj⟩ / Djurgården [júrgọrdǝn]
dt t Blomstedt [blúmstet], Karlfeldt [kárlfelt]/kárəlfelt]
e
e Cedrik [sédrik], Gamleby [gámlebi]
e v končajih -⟨en⟩ in -⟨el⟩ ǝ Djurgården [júrgọrdǝn], Oxenstierna [úksenšêrna], Vendel [véndǝl]
g pred zadnjimi samoglasniki [a], [o], [u] g Gamleby [gámlebi], Gotland [gótland], Gårdarike [górdarike], Gudrun [gúdrun], Roger [róger], Egil [égil], Strindberg [stríndberg-]
g v vzglasju pred naglašenima sprednjima samoglasnikoma e in i, zapisanima z ⟨ä⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨ö⟩, ⟨y⟩; tudi sredi besede v zloženkah j Gävleborg [jêu̯lebọrg-], Geijer [jêjer], Gimo [jímo], Göran [jêran], Gyllenberg [jílenberg-]; Bogärdet [bújerdet], Ingegerd [íngejerd], Norrgima [nórjima], Västergötland [vésterjétland], Norrgym [nórjim]
g v izglasju -⟨lg⟩ (tudi na koncu prvega dela zloženke) j Älg [êl’], Älgholmen [êl’họlmǝn]
g v vzglasnem sklopu ⟨gj⟩- / Gjutargatan [jútargátan]
h
h
Henrik [hénrik], Simrishamn [símrishámǝn]
h v vzglasnem sklopu ⟨hj⟩-, v izglasju in posameznih drugih primerih
/
Hjortfors [júrtfors]; Kragh [krág-], Sarah [sára]; Ståhl [stól], Ahlin [alín], Thomas [túmas]
i
i Birgitta [birgíta], Ahlin [álin], Björling [bjêrling-]
i v nekaterih imenih med soglasnikom in samoglasnikom j Christian [krístjan], Stiernhielm [šêrnjẹlm/šêrnjẹləm]
k pred zadnjimi samoglasniki [a], [o], [u] k Kalix [káliks], Kosta [kósta], Kålmården [kólmọrdǝn], Kullaberg [kúlaberg-]
k pred naglašenima e in i, zapisanima z ⟨ä⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨ö⟩, ⟨y⟩, tudi sredi besede v zloženkah š Kärrtorp [šêrtorp], Kerstin [šêrstin], Kivik [šívik], Köpenhamnsgatan [šêpenhamǝnzgátan], Kyrkesund [šírkesund]; Kållekärr [kólešer], Lysekil [lísešil], Nyköping [níšeping], Botkyrka [bútširka]
kj v vzglasju š Kjell [šêl]
l
l
Olof [úlof]
l v vzglasnem sklopu ⟨lj⟩ (tudi na začetku drugega dela zloženke)
/
Ljusnan [júsnan], Herrljunga [hêrjunga]
o v izglasju o Örebro [êrebrọ]
o praviloma pred več črkami za soglasnike o Norrköping [nóršeping-], Drottningholm [drótninkhọlm/ drótninkhọləm], Stockholm [stókhọlm/stókhọləm]
o praviloma pred eno črko za soglasnik u Boda [búda], Johan [jú(h)an], Jonas [júnas], Landskrona [lántskruna], Olof [úlof], Tomas [túmas], Hornavan [húrnavan], Stortorget [stúrtorget]
ö e Öland [êland-], Örjan [êrjan], Sören [sêrən], Lagerlöf [lágerlef], Ekerö [ékere], Utö [úte]
q k Holmqvist [hólmkvist/hóləmkvist], Malmquist [málmkvist/máləmkvist], Quick [kvík]
sj š Sjöström [šêstrem], Sjögren [šêgren]
sk pred (izvorno) naglašenimi sprednjimi samoglasniki, zapisanimi ⟨ä⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨ö⟩, ⟨y⟩ š Skärholmen [šêrhọlmǝn], Enskede [énšẹde], Skillinge [šílinge], Skövde [šêu̯de], Skyttorp [šítorp]
skj š Hammarskjöld [hámaršeld-], Nordenskjöld [núrdenšeld-]
sti pred ⟨e⟩ š Oxenstierna [úksenšêrna], Stiernhielm [šêrnjẹlm/ šêrnjẹləm]
stj pred ⟨ä⟩, ⟨e⟩ š Stjärnfeldt [šêrnfẹlt], Stjernquist [šêrnkvist], Tavaststjerna [távastšêrna]
ti sredi besede š Stationsvägen [stašúnsvêgǝn]
tj š Tjelvar [šêlvar], Tjos [šús]
w v Swedenborg [svédenbọrg-], Wallström [válstrem], Warg [várg-]
x ks Vaxholm [vákshọlm/vákshọləm]
xj Växjö [vêkše]
y i Ymer [ímer], Ystad [ístad-], Sylvia [sílvija], Gamleby [gámlebi]
y v nekaterih prevzetih imenih j Boye [bóje], Key [kêj]
z v nekaterih prevzetih imenih s Zetterlund [séterlund-], Zorn [sórn/sórən]

POSEBNOSTI

 1. Dvočrkje ⟨ch⟩ se v nekaterih prevzetih imenih izgovarja kot [š], npr. Charlotta [šarlóta].
 2. Črka ⟨u⟩ v nekaterih starejših zapisih nadomešča ⟨v⟩, npr. Malmquist [málmkvist/málǝmkvist], vendar Holmqvist [hólmkvist/hólǝmkvist].
 3. Nekatera zemljepisna imena, ki izvirajo iz samijščine ali finščine, ne sledijo švedskim pravilom izgovora, npr. ime mesta Kiruna [kíruna].
 4. Angleška prevzeta imena se izgovarjajo po švedsko, npr. Jimmie [jími], Jack [ják], Jessica [jésika].

Podomačevanje švedskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz švedščine prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede

 1. pisno podomačene: ombudsman [ómbutsman] ‘varuh (človekovih pravic)’, riksdagen [rígzdágǝn] ‘švedski parlament’, skansen [skánsen/skánsən] ‘muzej na prostem’, lagom [lágom] ‘ne preveč in ne premalo; ravno prav’, fika [fíka] ‘sladka malica’, fartlek [fártlek] ‘vrsta tekaškega treninga’;
 2. pisno nepodomačene: öre [êre] ‘švedski stotin’.

Pisno in govorno so podomačena poimenovanja za merske enote (v strokovnih besedilih se večinoma uporabljajo pisno nepodomačene oblike): angstrem/ångström [ánkstrẹm] (enota za merjenje dolžine, poimenovana po švedskem fiziku Ångströmu, mednarodni simbol je Å), sivert/sievert [sívert] (enota za merjenje vpliva manjših količin ionizirajočega sevanja na človeško telo, poimenovana po švedskem fiziku Sievertu, mednarodni simbol je Sv), celzij [célzij] (šved. Celsius).

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v švedščini: Åre [óre], Åmål [ómol], Rörö [rêre], Nyköping [níšeping-].

Osebna imena

Imena znanih švedskih vladarjev in vladarskih rodbin so podomačena, in sicer uporabljamo poslovenjena ali slovenska imena, podomačimo tudi razlikovalna določila, npr. Karel XVI. Gustav [karəl šéstnajsti gústav-] (šved. Carl XVI Gustaf), Silvija Švedska [sílvija švétska] (šved. Drottning Silvia), (rodbina) Vasa [(rodbína) vása] (šved. Vasaätten). Enako velja za svetniška imena, npr. sv. Brigita Švedska [svéta brigíta švétska] (šved. Den heliga Birgitta).

Zemljepisna imena

Redka zemljepisna imena so podomačena oziroma imamo zanje slovenska imena (eksonime): Laponska [lapónska] (šved. Lappland); redkeje še Skanija [skánija] (šved. Skåne) in Gotlandija [gotlándija] (šved. Götaland).

Prevajamo občnoimenske sestavine večbesednih imen: Trg Gustava Adolfa [tə̀rg- gústava ádolfa] (šved. Gustav Adolfs torg), Kalmarski preliv [kálmarski prelív-] (šved. Kalmarsund).

O skupinah lastnih imen, ki so podomačena ali nepodomačena, glej poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«.

O položajih, ko namesto švedskih uporabimo slovenska imena, glej poglavje »Krajevna zemljepisna imena« in »Nekrajevna zemljepisna imena« (Prevzete besede in besedne zveze).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Krajšanje osnove

V švedskih moških imenih črko ⟨e⟩ v izglasnih morfemskih sklopih -⟨en⟩ in -⟨el⟩ izgovarjamo kot polglasnik, ki ga v odvisnih sklonih pri pregibanju izpuščamo (razen kadar bi zaradi izpusta nastal težje izgovorljiv soglasniški sklop):

 • Djurgården [júrgọrdǝn], rod. Djurgårdna [júrgọrdna];
 • Vendel [véndǝl], rod. Vendla [véndla];
 • Sören [sêrən], rod. Sörna [sêrna];
 • Mälardalen [mêlardálǝn], rod. Mälardalna [mêlardálna];
 • Expressen [eksprésǝn], rod. Expressna [eksprésna].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Sören [sêrən] – Sörnov [sêrnov-]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazili -ski in -čan pa ni skrajšana (je enaka imenovalniški osnovi), npr.

 • Djurgården [júrgọrdǝn] – djurgårdenski [júrgọrdǝnski]; Djurgårdenčan [júrgọrdǝnčan], Djurgårdenčanka [júrgọrdǝnčanka];
 • Vendel [véndǝl] – vendelski [véndǝlski]; Vendelčan [véndǝlčan],Vendelčanka [véndǝlčanka];
 • Mälardalen [mêlardálǝn] – mälardalenski [mêlardálǝnski];
 • Expressen [eksprésǝn] – expressenski [eksprésǝnski].

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi in pri katerih se govorjena osnova konča na nenaglašene samoglasnike e, i in o (zapisan z ⟨å⟩) ter na soglasnik r (pri večzložnih osnovah):

 • [e], zapisan z ⟨ä⟩ – Visingsö [vísinkse], rod. Visingsöja [vísinkseja];
 • [e], zapisan z ⟨ö⟩ – Stensjö [sténše], rod. Stensjöja [sténšeja];
 • [e] – Arne [árne], rod. Arneja [árneja];
 • [e] – Björnrike [bjêrnrike], rod. Björnrikeja [bjêrnrikeja];
 • [e] – Skövde [šêu̯de], rod. Skövdeja [šêu̯deja];
 • [i] – Tärnaby [têrnabi], rod. Tärnabyja [têrnabija];
 • [r] – Geijer [jêjer], rod. Geijerja [jêjerja];
 • [r] – Tjelvar [šélvar], rod. Tjelvarja [šélvarja].

POSEBNOSTI

1. Končni nenaglašeni -o je v slovenskem jeziku končnica, ki se pri pregibanju premenjuje. Če je besedni končaj z glasovno vrednostjo [o] zapisan z diakritikom, npr. -⟨å⟩, je ta del osnove, zato ga pri pregibanju ohranjamo in osnovo daljšamo z j: Umeå [úmeo], rod. Umeåja [úmeoja].

2. Končni nenaglašeni -o, ki se izgovarja ozko, je del osnove, zato daljšajo osnovo tudi imena tipa Örebro  [êrebrọ], rod. Örebroja [êrebrọja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Arnejev [árnejev-], Tjelvarjev [šélvarjev-]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazili -ski in -čan pa ni skrajšana (je enaka imenovalniški osnovi), npr. Visingsö [vísinkse] – visingsöjski [vísinksejski]; Stensjö [sténše] – stensjöjski [sténšejski].

Preglas

Preglas se uveljavlja v orodniku ednine in svojilnem pridevniku, in sicer pri lastnih imenih moškega spola, ki daljšajo osnovo z j:

 • Arne [árne], or. z Arnejem [zárnejem]; svoj. prid. Arnejev [árnejev-];
 • Gamleby [gámlebi], or. z Gamlebyjem [zgámlebijem];
 • Geijer [jêjer], or. z Geijerjem [zjêjerjem], svoj. prid. Geijerjev [jêjerjev-];
 • Tjelvar [šélvar], or. s Tjelvarjem [sšélvarjem], svoj. prid. Tjelvarjev [šélvarjev-].