Korejščina

Pisava

Sodobna korejščina se zapisuje s pisavo, ki jo v Južni Koreji imenujejo hangul (RR hangeul), v Severni Koreji pa chosŏn‘gŭl (RR joseongeul). Gre za fonemsko pisavo, ki je nastala v 15. stoletju, znaki le-te pa se sestavljajo v zlogovne enote.

Zapis v latinici

Za zapisovanje korejskih imen v latinici sta najpogosteje uporabljena dva latinizacijska sistema, in sicer McCune-Reischauerjev sistem (MR) iz leta 1939 in sodobnejša revidirana različica zapisa v latinici, ki se imenuje Revised Romanization (RR) iz leta 2000. V Sloveniji zapis v latinici temelji na sistemu RR.

Za zapis korejskih imen v slovenščini je do zadnjega slovenskega pravopisa (2001) veljalo načelo fonetičnega zapisa, kar je z vse večjo razširjenostjo korejskih lastnih imen v slovenskih besedilih postalo identifikacijsko težavno in ob zavedanju, da sta oba sistema – MR in RR – mednarodno sprejeta korejska latinica, hkrati pa korejska standardizirana pisava, tudi nepotrebno. Glasovno podomačeni zapisi imen se ohranjajo v tistih imenih, pri katerih je njihova raba že povsem ustaljena.

Korejski latinični črkopis uporablja 20 črk osnovnega latiničnega črkopisa in dvočrkja ⟨ae⟩, ⟨eo⟩, ⟨eu⟩, ⟨oe⟩, ⟨ui⟩ ter ⟨ch⟩ in ⟨ng⟩.

Korejska latinična abeceda po sistemu RR: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨w W⟩, ⟨y Y⟩.

Posebnost

Črk ⟨c⟩, ⟨f⟩, ⟨q⟩, ⟨v⟩, ⟨x⟩ in ⟨z⟩ se za zapisovanje korejskih besed v latinici ne uporablja.

Latinični zapis po sistemu RR, ki ga uporabljamo pri prevzemanju v slovenščino, ločevalna znamenja opušča.

Po sistemu MR je ohranjeno eno ločevalno znamenje, in sicer polkrožec ⟨˘⟩ nad črkama ⟨ŏ⟩ in ⟨ŭ⟩. Ohranja se tudi opuščaj.

Razlike med MR in RR
MR RR
ŏ eo
ŭ eu
ŭi ui
wo
yeo

Izgovor

Naglasno mesto

Enozložne in dvozložne korejske besede imajo v slovenščini večinoma en naglas, večzložne pa tudi dva.

Korejščina ne pozna jakostnega naglaševanja. Pri poslušanju izgovora posameznih korejskih besed se zdi, kot da je naglašen vsak zlog posebej, česar v slovenščino zaradi upoštevanja naravnega govornega ritma ne prevzemamo.

Pri prevzemanju v slovenščino so se uveljavila naslednja pravila:

 • večino dvozložnih imen naglašujemo na prvem zlogu (Gyeongju [gjôngdžu]);
 • večzložna imena naglašujemo na prvem in zadnjem zlogu (Uijeongbu [êjdžongbú]).

Posebnosti

 1. V dvozložnih zemljepisnih imenih sta naglašena končna -a in -o, zato ime pregibamo z daljšanjem osnove: Jongmyo [džongmjó], rod. Jongmyoja [džongmjója]; Tapsa [tapsá], rod. Tapsaja [tapsája]. Tako še: Jongno [džongnó], Gimpo [gimpó], Mungmyo [mungmjó], Gaehwa [gehu̯á] ipd.
 2. V večbesednih imenih je naglašeno vsako ime: Kim Dae Jung [kím dê džúng-].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

V korejščini je 10 samoglasnikov in 11 dvoglasnikov. Ti so v latinici zapisani s črkovnim sklopom ⟨ui⟩ ter v kombinaciji črk ⟨w⟩ ali ⟨y⟩ in črk za samoglasnike (⟨wa⟩, ⟨we⟩, ⟨wo⟩; ⟨ya⟩, ⟨ye⟩, ⟨yo⟩, ⟨yu⟩) ter dvočrkij za samoglasnike (⟨wae⟩; ⟨yae⟩, ⟨yeo⟩); v preglednici zapis – izgovor v slovenščini je izgovor naveden ločeno za samoglasniške in soglasniške črke.

Samoglasniška in dvoglasniška dvočrkja izgovarjamo:

 • ⟨ae⟩ kot [ê] (Haenam [hênam]);
 • ⟨eu⟩ kot [u] (Gangneung [gángnung-]);
 • ⟨eo⟩ kot [ô] (Cheongju [čôngdžu]) in [o] (Boseong [bósong-]);
 • ⟨oe⟩ kot [u̯ê] (Goesan [gu̯êsan]);
 • ⟨ui⟩ kot [i] (Huicheon [híčon]), v vzglasju pa kot [êj] (Uijeongbu [êjdžongbú]).

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨d⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩ in ⟨t⟩, izgovarjamo po slovensko.

Posebnosti

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨j⟩, izgovarjamo [dž]: Jeju [džédžu].
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨s⟩, izgovarjamo [s] (Yeosu [jôsu]), razen pred [i], ko je [š]: Sinchon [šínčon].
 3. Soglasnik, zapisan s črko ⟨y⟩, izgovarjamo [j]: Hyesan [hjésan].

Črko ⟨w⟩ prevzemamo kot slovenski zvočnik v, in sicer v dvoglasnikih kot [u̯] (Gwangju [gu̯ángdžu]), v vzglasju pa kot [v]: Wonju [vóndžu].

Dvočrkje ⟨ch⟩ prevzemamo kot [č], npr. Incheon [ínčon].

Podvojene črke ⟨jj⟩, ⟨kk⟩, ⟨pp⟩, ⟨ss⟩ in ⟨tt⟩ izgovarjamo enojno, in sicer ⟨jj⟩ kot [dž], ⟨kk⟩ kot [k], ⟨pp⟩ kot [p], ⟨ss⟩ kot [s], ⟨tt⟩ kot [t].

Korejski mehkonebni nosnik [ŋ], ki je zapisan z dvočrkjem ⟨ng⟩, prevzemamo z dvema glasovoma kot [ng], in sicer

 • pred samoglasnikom (Yongin [jóngin]),
 • pred zvenečim soglasnikom (Chungju [čúngdžu].

Na koncu besede ali pred nezvenečim soglasnikom izgovarjamo [nk]: Pjongčang [pjónkčank], rod. Pjongčanga [pjónkčanga].

Ime Kim [kím] se zlasti pri imenih znanih oseb ohranja po sistemu MR (po sistemu RR bi ga zapisovali Gim). Zapis s k se včasih ohranja tudi v drugih imenih, npr. Han Kang [hán káng-] (pisateljica), pri drugih nosilcih pa srečujemo varianto Gang (za različne nosilce imena).

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ae ê Haenam [hênam], Daejeon [dêdžon], Daegu [dêgu]
ch č Incheon [ínčon]
eo ô ali o Cheongju [čôngdžu], Daejeon [dêdžon], Jeonju [džôndžu]; Boseong [bósong-], Mungyeong [múngjong-]
eu u Gangneung [gángnung-]
j Jeju [džédžu], Gwangju [gu̯ángdžu], Jeonju [džôndžu]
oe u̯ê Choe [ču̯ê], Goesan [gu̯êsan]
s
s Yeosu [jôsu]
s pred [i] š Sinchon [šínčon]
ui i Huicheon [híčon]
ui v vzglasju êj Uijeongbu [êjdžongbú]
w za soglasnikom in pred samoglasnikom Songgwangsa [sóngu̯anksá], Gaehwa [gehu̯á], Gwangju [gu̯ángdžu]
w v vzglasju v Wonju [vóndžu]
y j Yangyang [jángjang-], Hyesan [hjésan], Mungyeong [múngjong-], Gyeongju [gjôngdžu], Yongin [jóngin], Yun [jún]

Podomačevanje korejskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz korejščine prevajamo. Besede in besedne zveze, ki smo jih prevzeli neprevedene, pa so

 1. pisno podomačene (večina): hangul [hángul] (RR hangeul), von [vón] (RR won), tekvondo [tékvondó] (RR taekwondo);
 2. pisno nepodomačene: buchaechum [búčečúm] ‘tradicionalni ples s pahljačami’, japchae [džápče] ‘jed iz steklenih rezancev, zelenjave in mesa’.

Posebnost

Posamezne besede se v knjižnem jeziku pojavljajo kot pisne dvojnice, npr. kimči/kimchi [kímči] ‘priloga iz fermentirane zelenjave’.

Lastna imena

Lastna imena, predvsem osebna in stvarna, večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v sistemu RR, npr. Son Ye-jin [són jé-džin], Jang Minho [džánk mínho].

Osebna imena

Pisno podomačena imena oseb so tista, ki so se ustalila že v preteklosti, npr. imena bolj znanih politikov: Kim Il Sung [kím íl súng-] (MR Kim Ilsŏng, RR Gim Il(-)Seong), Kim Džong Un [kím džónk un] (MR Kim Chŏngŭn, RR Gim Jeong(-)eun).

Podomačevanje korejskih imen je bilo v preteklosti pogosto nedosledno. Opuščalo se je zlasti pisno podomačevanje samoglasniških dvočrkij, npr. Kim Dae Džung/Jung [kím dê džúng-] namesto Kim De Džung. Pri rabi imen, ki jih lahko zapisujemo na dva načina, torej tudi podomačeno, se zavzemamo za doslednost pri vseh imenskih enotah.

POSEBNOSTI

 1. Za štiri najpogosteje rabljene korejske priimke so se uveljavili zapisi, ki ne sledijo sistemu RR. Ustaljene podobe teh priimkov ne spreminjamo: Kim [kím] (RR Gim), Lee [lí] in Yi [jí] (RR I), Park [párk] (RR Bak), Choe in Choi [ču̯ê] (RR Choe).
 2. Imena znanih osebnosti, ki so se ustalila v preteklosti po sistemu MR ali še z drugačnim zapisom in izgovorom, kot je po RR, ohranjamo zapisana v ustaljeni obliki, in sicer
  • zapis glasu [u] z dvočrkjem ⟨oo⟩, npr. Bong Joon-ho [bónk džún-ho] (RR Bong Junho),
  • zapis glasu [i] kot ⟨ee⟩, npr. Lee Min-ho [lí mín-ho] (RR I Minho),
  • zapis glasu [o] kot ⟨u⟩, npr. Kim Ki-Duk [kím kí-duk] (RR Gim Gi-deok).

Vladarska imena in imena pripadnikov dinastij in kraljestev se v slovenščini niso ustalila v podomačeni različici (kralj Yi [jí]), izjema je ime dinastije Čoson [čóson] (RR Joseon, MR Chosŏn).

Zaporedje imena in priimka

Osebna imena so navadno sestavljena iz treh zlogov: prvi zlog je priimek, druga dva sta rojstno ime. Vrstnega reda ne spreminjamo, razen pri Korejcih, ki ne živijo v Koreji in so sami spremenili vrstni red (npr. Chang-rae Lee [čáng-re lí]). Ime in priimek se uporabljata tudi samostojno.

Po priporočilih iz leta 2015 naj bi vezaj med zlogoma rojstnega imena v sistemu RR opuščali ter ju raje pisali skupaj z veliko začetnico za prvi zlog, npr. Jung Seunghwan [júnk súnkhvan] (in ne Jung Seung-hwan).

O zapisu osebnih imen v latinici, izbiri začetnice in vezaja odloča nosilec imena, zato so ta imena lahko zapisana na več načinov.

Rojstna imena so v večini primerov sestavljena iz dveh zlogov, oblikovno pa so lahko zapisana na tri načine:

 • zloga se pišeta skupaj, npr. (Kim) Yuna [(kím) júna];
 • z vezajem med zlogoma, npr. (Moon) Jae-in [(mún) džê-in];
 • s presledkom med zlogoma rojstnega imena, npr. (Kim) Jung Sam [(kím) džúnk sám].

Zemljepisna imena

Za korejske zemljepisne danosti so se uveljavila nekatera slovenska imena (eksonimi), npr. Seul [seúl] (RR Seoul), Busan [búsan] (RR Busan), Pjongčang [pjónkčang-] (MR P'yŏngch'ang, RR Pyeongchang), Pjongjang [pjóngjang-] (MR P'yŏngyang, RR Pyongyang). Za zgodovinsko ime kraljestva se je uveljavilo slovensko ime Sila [síla] (RR Silla).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Imena moškega spola

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi in pri katerih se govorjena osnova konča na naglašene samoglasnike ter nenaglašena e in u, če nista končnica. Daljšanje je pisno in glasovno:

 • Bulguksa [búlguksá], rod. Bulguksaja [búlguksája];
 • Choe [ču̯ê], rod. Choeja [ču̯êja];
 • Jongmyo [džongmjó], rod. Jongmyoja [džongmjója];
 • japchae [džápče], rod. japchaeja [džápčeja];
 • Gwangju [gu̯ángdžu], rod. Gwangjuja [gu̯ángdžuja].

Podstava svojilnega pridevnika in pridevnika z obrazilom -ski je enaka podaljšani osnovi imena, npr. Choejev [ču̯êjev-]; jongmyojski [džongmjójski], gwangjujski [gu̯ángdžujski].

Pregibanje večbesednih imen

Pri sklanjanju večbesednih osebnih imen moškega spola se pregiba le zadnji zlog imena, tudi če se rojstno ime zapiše z dvema besedama: Kim Dae Jung [kím dê džúng-], rod. Kim Dae Junga [kím dê džúnga].

Svojilni pridevnik iz večbesednega imena tvorimo tako, da zadnji sestavini dodamo priponsko obrazilo -ov/-ev, npr. prid. Kim Dae Jungov [kím dê džúngov-].

Posebnost

V tujini živeči Korejci pogosto zamenjajo vrstni red imena in priimka. V tem primeru se pregiba tako ime (le zadnji zlog) kot tudi priimek, npr. Chang-rae Lee [čáng-re lí], rod. Chang-raeja Leeja [čáng-reja líja], or. s Chang-raejem Leejem [sčáng-rejem líjem].

Imena ženskega spola

Osebna imena ženskega spola sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi, če se končajo na samoglasnik -a, ki je končnica:

 • Kim Yuna [kím júna], rod. Kim Yune [kím júne].

Če se ime konča na soglasnik ali samoglasnik -i, ga sklanjamo po tretji ženski sklanjatvi:

 • Choe Yeongmi [ču̯ê jôngmi], rod. Choe Yeongmi [ču̯ê jôngmi];
 • Han Kang [hán káng-], rod. Han Kang [hán káng-].

Svojilni pridevnik tvorimo z obrazilom -in (Kim Yunin [kím júnin], Han Kangin [hán kangín]), in sicer pri podstavah na končne naglašene samoglasnike in nenaglašene i in u, je pred obrazilom -in tudi zvočnik j: Choe Yeongmijin [ču̯ê jôngmijin].