Baskovščina

Pisava

Baskovska različica latinične pisave ima 26 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s posebno črko z ločevalnim znamenjem ⟨ñ⟩ in sedmimi dvočrkji ⟨dd⟩, ⟨ll⟩, ⟨rr⟩, ⟨ts⟩, ⟨tt⟩, ⟨tx⟩ ter ⟨tz⟩.

Baskovska abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E ⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨ñ Ñ⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨q Q⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨w W⟩, ⟨x X⟩, ⟨y Y⟩, ⟨z Z⟩.

Posebnost

Črke ⟨c⟩, ⟨q⟩, ⟨v⟩, ⟨w⟩ in ⟨y⟩ se uporabljajo le pri nepodomačenih prevzetih besedah.

O vključevanju baskovskih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V baskovski pisavi je uporabljeno eno ločevalno znamenje, ki ga pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo: vijuga ali tilda ⟨˜⟩ na črki ⟨ñ⟩.

Izgovor

Naglasno mesto

Baskovske besede so naglašene vedno na drugem zlogu. Ob prevzemanju v slovenščino naglasno mesto ohranjamo, npr. Gipuzkoa [gipúskoa], Zarautz [saráu̯c], Getxo [gečó].

Daljše besede in zložena imena so dvonaglasnice, tako jih tudi prevzemamo, npr. Urdangarin [urdángarín].

Baskovščina je narečno zelo razčlenjena; enotna knjižna baskovščina (euskara batua) je nastala v sedemdesetih letih 20. stoletja, prej je obstajalo več različnih knjižnih narečij s svojo pisno tradicijo. Baskovska jezikovna akademija je leta 1998 izdala priporočila zborne izreke, ki dopuščajo variantnost pri naglaševanju ali izgovarjavi posameznih glasov.

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

Zev v sklopu samoglasnika i in poljubnega drugega samoglasnika zapiramo z [j]: Erandio [erándijo], Sarrionandia [saríjonándija], Errenteria [erénterija].

Glej poglavje »Posebne glasovne zveze« (Glasoslovni oris).

Baskovščina ima pet dvoglasnikov, in sicer ⟨ai⟩, ⟨ei⟩, ⟨oi⟩ ter ⟨au⟩ in ⟨eu⟩, v katerih črko ⟨i⟩ izgovarjamo kot [j] (Maite [majté]), črko ⟨u⟩ pa kot dvoustnični [u̯] (Laurentzi [lau̯rénci]). Pri ostalih samoglasniških sklopih se izgovarja vsak samoglasnik posebej: Leioa [lejóa], Urumea [urúmea].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨d⟩, ⟨f⟩, ⟨g⟩, ⟨j⟩, ⟨k⟩, ⟨m⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨t⟩, izgovarjamo po slovensko.

Posebnosti

 1. V baskovščini je črka ⟨h⟩ nema: Hernani [ernáni].
 2. Črki ⟨n⟩ in ⟨l⟩ se v položaju med ⟨i⟩ in samoglasnikom izgovarjata [nj] in [lj], tako ju tudi prevzemamo: Markina [markínja], Mutiloa [mutíljoa].
 3. S črko ⟨ñ⟩ je zapisan soglasniški sklop [nj]: Oñati [onjáti].
 4. Soglasnik, zapisan s črko ⟨x⟩, prevzemamo kot [š]: Orexa [oréša].
 5. Soglasnik, zapisan s črko ⟨z⟩, v vseh položajih prevzemamo kot [s]: Gasteiz [gastêjs], rod. Gasteiza [gastêjsa].

V zborni izreki enotne baskovščine se soglasnik, ki je zapisan s črko ⟨j⟩, izgovarja kot v slovenščini, čeprav je v večini narečij izgovor drugačen, najpogosteje [h].

Pri govorcih zborne baskovščine v Franciji črka ⟨h⟩ ni nema, temveč označuje soglasnik [h].

Baskovščina pozna več soglasniških dvočrkij. Pri prevzemanju v slovenščino jih izgovarjamo

 • ⟨dd⟩ kot [dj]: Anddoni [andjóni];
 • ⟨ll⟩ kot [lj]: Mallabia [maljábija];
 • ⟨rr⟩ kot [r]: Errenteria [erénterija];
 • ⟨tt⟩ kot [tj]: Ttipi-Ttapa [tjipí-tjapá], Mattin [matjín];
 • ⟨tz⟩ in ⟨ts⟩ kot [c]: Izurtza [isúrca], Itsasondo [icásondo];
 • ⟨tx⟩ kot [č]: Getxo [gečó].

O prilagoditvah izreke glej poglavje »Zamenjave tujih glasov« (Prevzete besede in besedne zveze).

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
dd dj Iddoia [idjója]
h / Oihane [ojáne]
i
i Iñigo [injígo], Miren [mirén]
i v ⟨ai⟩, ⟨ei⟩ in ⟨oi⟩ j Maite [majté], Aitor [ajtór], Baiona [bajóna]; Eibar [ejbár]; Oier [ojêr]
l
l Lekeitio [lekêjtijo]
l med ⟨i⟩ in samoglasnikom
lj Mutiloa [mutíljoa]
ll lj Pello [peljó], Llodio [ljodíjo]
n
n Itsasondo [icásondo]
n med ⟨i⟩ in samoglasnikom ⟨inV⟩
nj Markina [markínja]
ñ nj Iñaki [injáki], Beñat [benját]
rr r Piarres [pijáres], Agirre [agíre], Arrate [aráte]
ts c Itsaso [icáso]
tt tj Kattalin [katjálin]
tx č Atxaga [ačága], Goikoetxea [gojkóečéa]
tz c Arantzazu [aráncasu], Santurtzi [santúrci], Oiartzun [ojárcun]
u
u Mungia [mungíja]
u v ⟨au⟩ in ⟨eu⟩ Laurentzi [lau̯rénci], Deunoro [deu̯nóro]
x š Xabier [šabíjer], Joxepa [jošépa]
z s Elizondo [elísondo]; Gasteiz [gastêjs], rod. Gasteiza [gastêjsa]; Urzaiz [ursájs], rod. Urzaiza [ursájsa]

Podomačevanje baskovskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz baskovščine so v slovenščini redka, običajno so pisno nepodomačena, npr. txoko [čokó] ‘gastronomsko društvo’, txakoli [čakóli] ‘sorta vina’. V slovenščini je pogosto rabljen izraz euskara [eu̯skára] ‘baskovski jezik’.

Lastna imena

Pri prevzemanju v slovenščino so se v preteklosti uveljavile bodisi španske bodisi francoske imenske oblike, ki jih kot ustaljene ohranjamo. Če pa je baskovsko ime danes edino uradno ime – osebe ali kraja –, ga prevzemamo v tej obliki: Atxaga [ačága], Zuloaga [sulóaga].

Osebna imena

Prevzemanje baskovskih priimkov

Baski v Španiji imajo uradno dvojne priimke (prvi je očetov, drugi materin, priimka si sledita brez vmesnega veznika), v Franciji pa enojne (očetov priimek). V slovenščini navadno uporabljamo priimke v skrajšani obliki: Gabriel Aresti [gabríjel arésti] (namesto Gabriel Aresti Segurola).

V veliki večini baskovski priimki izvirajo iz hišnih imen, so opis kraja (hiše) in ne človeka: Etxeberria [ečéberija] ‘nova hiša’, Zubizarreta [subísareta] ‘(hiša) pri starem mostu’, Elizondo [elísondo] ‘(hiša) ob cerkvi’.

Priimki iz preteklosti so zapisani po španskem ali francoskem pravopisu (Loyola [lojóla] namesto Loiola); to včasih velja tudi za današnje priimke, predvsem na ozemlju Francije. Isti priimek je tako lahko zapisan na več načinov: bask. Etxeberria [ečéberija], šp. večinoma Echevarría, fr. Etcheverry. Po drugi strani pa so lahko današnji izvorno španski priimki zapisani po baskovskem pravopisu: Bakero [bakêro] (šp. Vaquero).

Zemljepisna imena

Ob uveljavljenih španskih in francoskih imenih se postopoma uveljavljajo tudi baskovske imenske različice: Gernika [gerníka] (ob šp. Guernica [gerníka]).

Pri zemljepisnih lastnih imenih večjih krajev in pokrajin so se uveljavila španska in francoska imena – glede na to, v kateri državi se zemljepisna danost nahaja: Bilbao [bilbáo] (bask. Bilbo), San Sebastián [san sebastján] (bask. Donostia), Vitoria [vitórija] (bask. Gasteiz), Pamplona [pamplóna] (bask. Iruñea]); Bayonne [bajón] (bask. Baiona), Saint-Jean-de-Luz [sên-žán-də-luz-] (bask. Donibane Lohizune).

Imena manjših krajev v baskovski avtonomni pokrajini, ki jo najpogosteje imenujemo z zgodovinskim imenom Baskija [báskija] (izvirno pa se imenuje Euskadi [eu̯skádi]), so zapisana v baskovščini. To ime je danes tudi edino uradno ime, pri prevzemanju jih ohranjamo v izvirni obliki: Lekeitio [lekêjtijo] (šp. Lequeitio), Oiartzun [ojárcun] (šp. Oyarzun), Hondarribia [ondáribija] (šp. Fuenterrabia).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Splošno

Pri prevzemanju baskovskih imen v slovenščino se ravnamo po besednih končajih:

 • imena moškega spola najpogosteje sklanjamo po prvi moški sklanjatvi: Aitor [ajtór], Arrate [aráte], Iñigo [injígo], Koldo [koldó], Lekeitio [lekêjtijo], Oñati [onjáti], Sarrionandia [saríjonandija];
 • zemljepisna imena na končni nenaglašeni -a so ženskega spola (Orexa [oréša]), če niso končniško naglašena;
 • imena oseb ženskega spola sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi, če imajo v imenovalniku končnico -a (Urumea [urúmea], rod. Urumee [urúmee]) ali končnico -e (Oihane [ojáne], rod. Oihane [ojáne], daj. Oihani [ojáni] ...); slednja je mogoče sklanjati tudi po tretji ženski sklanjatvi (Oihane [ojáne], rod. Oihane [ojáne], daj. Oihane [ojáne] ...), po kateri sicer sklanjamo večinoma ženska imena, ki se končajo na soglasnik (Miren [mirén], Maialen [majálen]).

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, pri katerih se govorjena osnova konča na naglašene samoglasnike in nenaglašene i, e in u, če slednja nista končnica:

 • [e] – Arrate [aráte], rod. Arrateja [aráteja];
 • [i] – Oñati [onjáti], rod. Oñatija [onjátija];
 • [ó] – Getxo [gečó], rod. Getxo [gečója];
 • [u] – Arantzazu [aráncasu], rod. Arantzazu [aráncasuja].

Osnovo podaljšujejo z j tudi samostalniki na izglasni r:

 • Eibar [ejbár], rod. Eibarja [ejbárja];
 • Xabier [šabíjer], rod. Xabier [šabíjerja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Xabierjev [šabíjerjev-].

Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazilom -ski je enaka podaljšani osnovi, če se ta konča na samoglasnik, npr. oñatijski [onjátijski].

Preglas

Preglas o v e se uveljavlja pri sklanjanju in svojilnem pridevniku iz samostalnikov, katerih osnova (podstava pri pridevnikih) se konča na govorjeni c (Zarautz [saráu̯c], rod. Zarautza [saráu̯ca], or. z/s Zarautzom/Zarautzem [ssaráu̯cem]), in pri tistih, ki daljšajo osnovo z j.