Danščina

Pisava

Danska različica latinične pisave ima 26 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s črko z ločevalnim znamenjem ⟨å⟩, združeno črko ⟨æ⟩ in posebno črko ⟨ø⟩. Pozna tudi več dvočrkij, mdr. ⟨ie⟩, ⟨ue⟩, ⟨ch⟩, ⟨ck⟩ in ⟨th⟩, tričrkje ⟨sch⟩ in štiričrkje ⟨schj⟩.

Danska abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨q Q⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨w W⟩, ⟨x X⟩, ⟨y Y⟩, ⟨z Z⟩, ⟨æ Æ⟩, ⟨ø Ø⟩, ⟨å Å⟩.

Posebnosti

 1. Črke ⟨c⟩, ⟨q⟩, ⟨w⟩, ⟨x⟩ in ⟨z⟩ v danščini uporabljajo za zapis prevzetih besed.
 2. Nekatera zemljepisna lastna imena so zapisana na dva načina, npr. Åbenrå/Aabenraa [óbenrọ], Århus/Aarhus [órhus], Ålborg/Aalborg [ólbọrg-]. Pri osebnih imenih pa različno pisani priimki označujejo različne družine ali posameznike, npr. Oehlenschläger [élensléger] (danski pesnik), Øhlenschlæger [élensléger] (danski poslovnež).

Prebivalci nekaterih danskih mest so nasprotovali pravopisni reformi iz leta 1948, ki je namesto dvočrkja ⟨aa⟩ uvedla ⟨å⟩, ki se uvršča na konec abecede. S političnim odlokom so leta 1984 dosegli, da lahko občine same izberejo črkovanje. Odločitev mest Aabenra, Aalborg, Aarhus itd. spoštujejo danes po celotnem danskem jezikovnem prostoru in tudi v uradni rabi.

O vključevanju danskih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V danski pisavi se uporablja ločevalno znamenje krožec ⟨˚⟩ nad črko ⟨å⟩, ki ga pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo.

Posebno črko ⟨ø⟩ in združeno črko ⟨æ⟩ pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo.

Izgovor

Naglasno mesto

Danske besede so večinoma naglašene na prvem zlogu, vendar je veliko izjem. Ob prevzemanju v slovenščino naglasno mesto ohranjamo, npr. Lolland [lóland-].

Daljše besede in zložena imena so dvonaglasnice, tako jih tudi prevzemamo: Rytterknægten [ríterknéktən], Buxtehude [búkstehúde]. Pri nekaterih krajših zloženkah ožji izgovor nenaglašenih o in e označimo s spodnjo piko: Godthåb [góthọb-], Ålborg [ólbọrg-], Hjelmslev [jélmslẹv-/jéləmslẹv-].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko; ⟨i⟩ in ⟨u⟩ glede na položaj tudi kot [j] in [u̯].

Posebnosti

 1. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨å⟩, prevzemamo kot [o]: Årestrup [órestrup], Grenå [grénọ].
 2. Samoglasnik, zapisan z združeno črko ⟨æ⟩, prevzemamo kot [e]: Øhlenschlæger [élensléger], Cæcilia [sesílja].
 3. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, prevzemamo kot [e] (Grenå [grénọ]), tudi v končaju -⟨sen⟩, v katerem je izvorno sicer polglasnik (Kristensen [krístensen]). Kot polglasnik ga prevzemamo izjemoma, in sicer v končaju -⟨en⟩, ko ni naglašen: Limfjorden [límfjọrdən], Rytterknægten [ríterknéktən]; s tem pojasnjujemo njegovo izpadanje ob pregibanju (glej poglavje »Krajšanje osnove«). Če bi zaradi izpada polglasnika pri pregibanju nastal težje izgovorljiv soglasniški sklop ali če se je uveljavilo pregibanje z obstojnim samoglasnikom, ga izgovarjamo kot [e]: Søren [séren].
 4. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ø⟩, prevzemamo kot [e]: Bødker [bétker], Fanø [fáne].
 5. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨y⟩, prevzemamo kot [i] (Fyn [fín]), redkeje [e]: Bønnelycke [béneléke].

V preteklosti je bil v pravopisnih priročnikih dopuščen, a manj priporočljiv tudi polglasniški izgovor črke ⟨e⟩ v končaju ‑⟨sen⟩. Tudi v sodobni rabi se pojavlja kot izgovorna možnost polglasniški izgovor in posledično krajšanje osnove pri dvozložnih, ne pa tudi pri daljših priimkih: Nielsen [nílsen], rod. Nielsena [nílsena] tudi Nielsen [nílsən], rod. Nielsna [nílsna] nasproti Baggesen [bágesen], rod. Baggesena [bágesena].

Poznavalci danščine e v ⟨en⟩ sredi besede izgovarjajo tudi reducirano, tj. kot polglasnik, s čimer se približajo slušnemu vtisu izvirnega jezika.

Samoglasnik ⟨e⟩ v končaju ‑⟨er⟩ v slovenščini izgovarjamo kot [e] in ne kot polglasnik: Tønder [téner].

V danščini ima v izgovoru pomembno vlogo stød, tj. suprasegmentalni pojav, ki ga ni mogoče zadovoljivo prenesti v slovenščino. Pojavlja se npr. v črkovnih sklopih ⟨nd⟩, ⟨ld⟩ in ⟨rd⟩, npr. Kierkegaard [ˈkʰiɐ̯kəˌkɒˀ]. V položajih, ko danskih glasov ne moremo nadomestiti s slovenskimi ali ko si skušamo olajšati pregibanje, so se v slovenščini uveljavile prilagoditve, najpogosteje branje po črki.

Podvojene črke za samoglasnike izgovarjamo enojno: Seeberg [séberg-], Steen [stén], Oostrom [óstrom], Juul [júl].

Črkovni sklopi ⟨ei⟩, ⟨ej⟩ in ⟨ey⟩ so danska dvočrkja, ki jih izgovarjamo dvoglasniško, in sicer kot [aj]: Eigil [ájgil], Vejle [vájle], Dreyer [drájer]. Dvočrkje ⟨ie⟩ izgovorimo kot [i] (Niels [níls]), ⟨ue⟩ pa kot [u] (Juel [júl]).

Razlikujemo med dvočrkjem ⟨ie⟩ in enakopisnim položajem na medbesedni meji v zloženki, saj ju izgovarjamo različno, npr. [i] v Niels [níls] nasproti [je] v Amalienborg [amáljenbọrg-].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨f⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨t⟩ in ⟨v⟩, izgovarjamo po slovensko. Po slovensko izgovarjamo tudi soglasnike, zapisane s črkami ⟨d⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩ in ⟨j⟩, če niso v položajih, ko so te črke neme.

Posebnosti

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨c⟩, izgovarjamo [k] (Carlsberg [kárlzberg-/kárəlzberg-]) ali [s] (Cecilie [sesílje]).
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨x⟩, izgovarjamo v vzglasju [s]: Xenia [sénja]. Črko ⟨x⟩ v vseh drugih položajih izgovarjamo [ks]: Buxtehude [búkstehúde].

Črke ⟨d⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩ in ⟨j⟩ so položajno tudi neme, in sicer

 • črka ⟨d⟩ v črkovnih sklopih ⟨ds⟩, ⟨dt⟩, ⟨ld⟩ in ⟨nd⟩: Gedser [géser], Brønstedt [brénstẹt], Ewald [éval], Svend [svén]; izjema je črkovni sklop -⟨nd⟩ v izglasju zemljepisnega imena: Hvalpsund [válpsund-];
 • črka ⟨g⟩ v posameznih primerih: Jørgensen [jêrensen];
 • črka ⟨h⟩ v črkovnih sklopih ⟨hj⟩, ⟨hl⟩, ⟨hv⟩ in v izglasju: Hjelmslev [jélmslẹv-/jéləmslẹv-], Bregendahl [brégendal], Hvalp [válp], Krogh [króg-];
 • črka ⟨j⟩ v črkovnem sklopu ⟨gj⟩: Gjellerup [gélerup].

Za ustrezno izreko moramo razlikovati med položaji, ko se črke pojavljajo kot del dvočrkja, npr. ⟨th⟩ v Thorup [tórup] in ⟨nd⟩ v Svend [svén], in položaji na morfemski meji zloženih imen, ko jih običajno izgovarjamo, npr. Godthåb [góthọb-] in Bregendahl [brégendal].

Danščina pozna več soglasniških dvočrkij; izgovarjamo jih:

 • ⟨ch⟩ kot [k] (izjemoma je tudi nemo), npr. Tycho [tíko];
 • ⟨ck⟩ kot [k], npr. Bønnelycke [béneléke];
 • ⟨th⟩ kot [t], npr. Thorup [tórup].

Tričrkje ⟨sch⟩ in štiričrkje ⟨schj⟩ prevzemamo kot [š]: Scherfig [šêrfig-], Schjellerup [šélerup].

Dvočrkje ⟨tz⟩ se pojavlja večinoma v priimkih Jantzen [jáncen], Lorentzen [lórencen], ki veljajo za priimke nemškega ali nizozemskega izvora, čeprav se z njimi danes podpisuje mnogo Dancev in Dank.

Podvojene črke za soglasnike izgovarjamo enojno: Baggesen [bágesen], Lolland [lóland-].

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
å o Århus [órhus], Åbenrå [óbenrọ], Storå [stórọ], Årestrup [órestrup]
aa o Overgaard [ôvergọrd-]
æ e Skærbæk [skêrbek], Ærø [êre]
c
k Carlsberg [kárlzberg-/kárəlzberg-]
c pred ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨y⟩ s Cecilie [sesílje], Fredericia [frederísja], Cynthia [síntja]
ch k Christiansborg [krístjanzbọrg-], Blicher [blíker], Drachmann [drákman], Tycho [tíko], Bloch [blók]
ch izjemoma / Oehlenschläger/Øhlenschlæger [élensléger]
ck k Buck [búk]
d d Odense [ódense], Limfjorden [límfjọrdən], Nørgaard [nêrgọrd-], Skovgaard [skôu̯gọrd-]
d v sklopih ⟨ds⟩, ⟨dt⟩, ⟨ld⟩, ⟨nd⟩ / Gedser [géser], Brønstedt [brénstet], Ewald [éval], Anders [áners], Svend [svén]
d v končnem sklopu -⟨nd⟩ v zemljepisnih imenih d Hvalpsund [válpsund-], Lolland [lóland-]
e e Roskilde [róskile], Buxtehude [búkstehúde]
e v končaju -⟨sen⟩ e Ditlevsen [dítleu̯sen], Baggesen [bágesen], Knudsen [knúsen]
e v končaju -⟨en⟩ ə Isefjorden [ísefjọrdən]
e v ⟨ei⟩, ⟨ej⟩ in ⟨ey⟩ a Eigil [ájgil], Heiberg [hájberg-], Heinesen [hájnesen] Vejle [vájle], Dreyer [drájer]
g g Grenå [grénọ], Fredensborg [frédenzbọrg-], Ålborg [ólbọrg-]
g včasih / Jørgensen [jêrensen]
h pred samoglasnikom h Horsens [hórsens], Århus [órhus]
h ponekod med samoglasnikoma / Brahe [bráe]
h v črkovnih sklopih ⟨hj⟩, ⟨hl⟩, ⟨hv⟩ / Hjelmslev [jélmslẹv-/jéləmslẹv-], Bregendahl [brégendal], Hvalp [válp]
h v izglasju / Krogh [króg-]
i med soglasnikoma i Blicher [blíker], Bering [bêring-], Frederiksberg [fréderigzbêrg-]
i pred samoglasnikom j Amalienborg [amáljenbọrg-], Tania [tánja], Cæcilia [sesílja]
ie i Niels [níls], Mathiesen [mátisen]
j j Jerne [jêrne], Kaj [káj]
j v sklopu ⟨gj⟩ / Gjellerup [gélerup]
ø e Helsingør [hélsinger], Ørsted [êrsted-], Fanø [fáne], Elvstrøm [élu̯strem]
sch v nekaterih imenih š Scherfig [šêrfig-], Schlüter [šlíter]
schj v nekaterih imenih š Schjellerup [šélerup]
th t Thorup [tórup]
ue u Juel [júl]
x ks Blixen [blíksən], Buxtehude [búkstehúde]
x v vzglasju s Xenia [sénja]
y i Fyn [fín], Nyrop [nírop], Nyborg [níbọrg-]
y redkeje e Bønnelycke [béneléke]

Posebnosti

 1. V preteklosti smo nekatera danska imena v izgovoru prevzemali še bliže zapisu (npr. Kierkegaard [kírkegard-]), danes ob upoštevanju glasovne vrednosti črk to ime izgovarjamo kot [kírkegord-].
 2. Nekatera zemljepisna imena so bila prevzeta posredno prek nemščine, npr. København [kébənhau̯n], zato je bila priporočena izgovarjava in pisava po pravilih za nemška imena: Kopenhagen in Köbenhavn.
 3. Pri nekaterih imenih se je v slovenščini uveljavilo branje po črki, npr. von Trier [vọn tríjer] namesto [vọn trír].

Podomačevanje danskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz danščine prevajamo. Pri tistih, ki smo jih prevzeli neprevedene, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede

 1. pisno podomačene: frederiksboržan [frẹderigzboržán] ‘najstarejša danska pasma konj’;
 2. pisno nepodomačene: øre [êre] ‘danski kovanec’, hygge [híge] ‘udobnost, domačnost’, folketinget [fólketínget] ‘danski parlament’, knabstrupper [knápstrúper] ‘danska pasma težkih konj’.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v danščini: Ålborg/Aalborg [ólbọrg-], Læsø [lése], Tycho [tíko].

Osebna imena

Imena znanih danskih vladarjev so podomačena, in sicer uporabljamo poslovenjena ali slovenska imena; razlikovalna določila so prevedena, npr. Valdemar II. Zmagovalec [váldemar drúgi zmagováləc] (dan. Valdemar Sejr), Sven Vilastobradi [svén vílastobrádi] (dan. Svend Tveskæg), Harald Modrozobi [hárald- mọdrozóbi] (dan. Harald Blastand).

Zemljepisna imena

Pisno podomačena zemljepisna imena so redka: Grenlandija [grénlándija] (dan. Grønland).

Prevajamo občnoimenske sestavine večbesednih imen: Dežela kralja Viljema [dežêla králja víljema] (dan. Kong Wilhelm Land), Veliki Belt [véliki bélt] (dan. Storebælt), Mali Belt [máli bélt] (dan. Lillebælt), Dežela Knuda Rasmussena [dežêla knúda rásmusena] (dan. Knud Rasmussen Land).

O skupinah lastnih imen, ki so podomačena ali nepodomačena, glej poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«.

O položajih, ko namesto danskih uporabimo slovenska imena, glej poglavje »Krajevna zemljepisna imena« in »Nekrajevna zemljepisna imena« (Prevzete besede in besedne zveze).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Pri prevzemanju danskih imen v slovenščino se ravnamo po besednih končajih:

 • imena moškega spola najpogosteje sklanjamo po prvi moški sklanjatvi: Jens [jéns], Lars [lárs], Olaf [ólaf];
 • imena, ki se končajo na -e in označujejo zemljepisne danosti, sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, npr. Odense [ódense], Roskilde [róskile];
 • imena oseb ženskega spola sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi, če imajo v imenovalniku končnico -a (Britta [bríta], Gjerta [gêrta]) ali končnico -e (Bergitte [bêrgite], rod. Bergitte, daj. Bergitti), slednje je mogoče sklanjati tudi po tretji ženski sklanjatvi (Bergitte, rod. Bergitte, daj. Bergitte), po kateri sicer sklanjamo večinoma ženska imena, ki se končajo na soglasnik (Gudrun [gúdrun], Ingeborg [íngeborg-]).

Krajšanje osnove

V danskih moških imenih s pisnim končajem -⟨en⟩ (vendar ne -⟨sen⟩), črko ⟨e⟩ izgovarjamo kot polglasnik, ki ga v odvisnih sklonih pri pregibanju izpuščamo:

 • Limfjorden [límfjọrdən], rod. Limfjordna [límfjọrdna];
 • Jørgen [jêrən], rod. Jørgna [jêrna].

Posebnosti

 1. Črko e v končaju -⟨en⟩ izgovarjamo kot [e] in osnove ne krajšamo, če bi zaradi izpada polglasnika nastal težko izgovorljiv soglasniški sklop, npr. Jantzen [jáncen].
 2. V redkih krajših priimkih s pisnim končajem -⟨sen⟩ (Olsen [ólsen/ólsən], Nielsen [nílsen/nílsən]) je zaradi pretekle kodifikacije raba neustaljena in osnovo lahko pri sklanjanju tudi krajšamo.

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Jørgnov [jêrnov‑]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazili -ski in -čan je enaka imenovalniški osnovi, npr. limfjordenski [límfjọrdənski].

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, pri katerih se govorjena osnova konča na nenaglašene samoglasnike, in sicer na:

 • [e], zapisan z ⟨ø⟩ – Samsø [sámse], rod. Samsøja [sámseja];
 • [i] – Kirkeby [kírkebi], rod. Kirkebyja [kírkebija];
 • [o], ki se izgovarja ozko in je lahko zapisan tudi z ⟨å⟩ oz. ⟨aa⟩ – Vesterbro [vésterbrọ], rod. Vesterbroja [vésterbrọja]; Aabenraa/Åbenrå [óbenrọ], rod. Aabenraaja/Åbenråja [óbenrọja].

Osnovo podaljšujejo z j tudi samostalniki na izglasni r:

 • Helsingør [hélsinger], rod. Helsingørja [hélsingerja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Kirkebyjev [kírkebijev-]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazilom -ski je enaka podaljšani osnovi, če se osnova konča na samoglasnik, npr. samsøjski [sámsejski], vesterbrojski [vésterbrọjski] nasproti helsingørski [hélsingerski].

Preglas

Preglas o v e se uveljavlja pri sklanjanju in svojilnem pridevniku iz samostalnikov na govorjeni j in pri tistih, ki daljšajo osnovo z j:

 • Kaj [káj], or. s Kajem [skájem]; svoj. prid. Kajev [kájev-];
 • Læsø [lése], or. z Læsøjem [zlésejem];
 • Grenå [gréno], or. z Grenåjem [zgrénojem];
 • Kirkeby [kírkebi], or. s Kirkebyjem [skírkebijem]; svoj. prid. Kirkebyjev [kírkebijev-];
 • Dreyer [drájer], or. z Dreyerjem [zdrájerjem]; svoj. prid. Dreyerjev [drájerjev-].