Islandščina

Pisava

Islandska različica latinične pisave ima 22 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s sedmimi črkami z ločevalnimi znamenji – ⟨á⟩, ⟨é⟩, ⟨í⟩, ⟨ó⟩, ⟨ú⟩, ⟨ý⟩ in ⟨ö⟩, posebnima črkama ⟨ð Ð⟩ in ⟨þ Þ⟩ ter združeno črko ⟨æ Æ⟩.

Islandska abeceda: ⟨a A⟩, ⟨á Á⟩, ⟨b B⟩, ⟨d D⟩, ⟨ð Ð⟩, ⟨e E⟩, ⟨é É⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨í Í⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨ó Ó⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨ú Ú⟩, ⟨v V⟩, ⟨x X⟩, ⟨y Y⟩, ⟨ý Ý⟩, ⟨þ Þ⟩, ⟨æ Æ⟩, ⟨ö Ö⟩.

POSEBNOSTI

 1. Črke ⟨c⟩, ⟨q⟩, ⟨w⟩ in ⟨z⟩ niso del islandske abecede, uporabljajo se le za citatni zapis prevzetih občnih poimenovanj in tujih lastnih imen.
 2. Črka ⟨z⟩ je lahko ohranjena tudi pri posameznih islandskih lastnih imenih, saj se je uporabljala do pravopisne reforme 1973 (ko se je že izgovarjala enako kot črka ⟨s⟩ in so jo zato opustili).
 3. Islandska črka ⟨ð Ð⟩ nima enake glasovne vrednosti kot južnoslovanski ⟨đ Đ⟩: tipografsko sta veliki črki enaki, mali črki pa se razlikujeta.

O vključevanju islandskih črk z ločevalnimi znamenji v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V islandski pisavi se uporabljata ločevalni znamenji, ki ju pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo:

 • dvojna pika ⟨¨⟩ nad črko ⟨ö⟩;
 • ostrivec ⟨´⟩ na črkah za samoglasnike, ki se v islandščini izgovarjajo drugače kot črke brez tega ločevalnega znamenja.

Posebni črki ⟨ð Ð⟩ in ⟨þ Þ⟩ ter združeno črko ⟨æ Æ⟩ pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo.

Pravopis sodobnega islandskega jezika temelji na pravopisu stare nordijščine oziroma stare islandščine, jezika islandskih sag, zato je oddaljen od govorjenega jezika, v katerem so se zgodile številne glasovne spremembe. Zapisovalna pravila se tem spremembam skorajda niso prilagodila, npr. ostrivec v stari islandščini označuje dolžino samoglasnika, v sodobni islandščini pa se ti zgodovinsko dolgi samoglasniki večinoma izgovarjajo kot dvoglasniki.

Izgovor

Naglasno mesto

Islandske besede so naglašene na prvem zlogu: Grindavík [kríntavik]. Ob prevzemanju v slovenščino naglasno mesto ohranjamo.

Pri daljših besedah islandščina pozna poleg glavnega tudi stranski naglas, v slovenščino pa jih pogosto prevzemamo kot dvonaglasnice (Hafnarfjörður [hápnarfjêrdir]) ali pa ožji izgovor nenaglašenih o in e v njih označimo s spodnjo piko: Hvolsvöllur [hvólsvẹtlir].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnika, zapisana s črkama ⟨i⟩ in ⟨o⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨a⟩, izgovarjamo po slovensko, tj. kot [a] (Akranes [ákranes]), razen pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩, ko ga prevzemamo kot [au̯]: Drangey [tráu̯nkej].
 2. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨á⟩, prevzemamo kot [au̯]: Hjálmar [hjáu̯lmar], Kári [káu̯ri].
 3. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, izgovarjamo po slovensko, tj. kot [e] (Keflavík [képlavik], Akranes [ákranes]), razen pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩, ko ga prevzemamo kot [ej]: Engey [êjnkej].
 4. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨é⟩, prevzemamo kot [je]: Pétursson [pjétirson].
 5. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ó⟩, prevzemamo kot [ou̯]: Ólafsson [ôu̯lafson], Kópavogur [kôu̯pavogir].
 6. Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨í⟩, ⟨y⟩ in ⟨ý⟩, prevzemamo kot [i]: Grindavík [kríntavik], Reykjavík [rêjkjavik], skyr [skír], Ýmir [ímir].
 7. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨u⟩, prevzemamo kot [i] (Akureyri [ákirejri]), razen pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩, ko ga prevzemamo kot [u]: Bolungarvík [pólunkarvik].
 8. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ú⟩, prevzemamo kot [u]: Magnússon [máknuson].
 9. Samoglasnik, zapisan z združeno črko ⟨æ⟩, prevzemamo kot [aj]: Garðabær [kárdapajr].
 10. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨ö⟩, prevzemamo kot [e]: Höfn [hépǝn].

Črkovne sklope ⟨ei⟩, ⟨ey⟩ in ⟨au⟩ prevzemamo v slovenščino kot [ej]: Ásgeir [áu̯skejr], Drangey [tráu̯nkej], Trausti [trêjsti].

Zev v sklopu samoglasnika i in poljubnega drugega samoglasnika, tj. [iV], zapiramo z [j]: Blönduós [pléntijou̯s].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨j⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩ in ⟨v⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨b⟩, prevzemamo kot [p]: Garðabær [kárdapajr].
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨d⟩, prevzemamo kot [t]: Dalvík [tálvik].
 3. Soglasnik, zapisan s črko ⟨ð⟩, prevzemamo kot [d]: Reyðarfjörður [rêjdarfjêrdur].
 4. Soglasnik, zapisan s črko ⟨f⟩, se navadno izgovarja kot [f] (Friðrik [frídrik]), razen med dvema zvenečima glasovoma: med samoglasnikom in ⟨l⟩ ali ⟨n⟩ ga prevzemamo kot [p] (Keflavík [képlavik]), v drugih primerih med zvenečima glasovoma pa kot [v]: Gylfi [kílvi], Ólafur [ôu̯lavir].
 5. Soglasnik, zapisan s črko ⟨g⟩, večinoma prevzemamo kot [k]: Grundarfjörður [kríntarfjêrdir]. V položaju med dvema samoglasnikoma ga prevzemamo kot [g] (Vogar [vógar]) ali kot [j], če je drugi samoglasnik zapisan z ⟨i⟩: Egilsstaðir [êjilstádir]. V položaju pred ⟨t⟩ in ⟨s⟩ ga prevzemamo kot [h]: Gunnlaugson [kínlejhson].
 6. Črko ⟨h⟩ izgovarjamo po slovensko (Hvolsvöllur [hvólsvẹtlir]), razen v črkovnih sklopih ⟨hl⟩, ⟨hn⟩ in ⟨hr⟩, v katerih je nema: Hnífsdalur [nífstalir], Hrafn [rápǝn].
 7. Črko ⟨k⟩ izgovarjamo po slovensko, razen pred ⟨l⟩ in ⟨n⟩ za samoglasnikom, ko jo prevzemamo kot [hk] (Miklavatn [míhklaváhtǝn]), ter pred ⟨t⟩, ko jo prevzemamo kot [h]: Benedikt [bénediht].
 8. Črko ⟨p⟩ izgovarjamo po slovensko, razen pred ⟨l⟩ in ⟨n⟩ za samoglasnikom, ko jo prevzemamo kot [hp]: Vopnafjörður [vóhpnafjêrdir].
 9. Črko ⟨t⟩ izgovarjamo po slovensko, razen pred ⟨l⟩ in ⟨n⟩ za samoglasnikom, ko jo prevzemamo kot [ht]: Vatnajökull [váhtnajékitǝl], Litlisjór [líhtlisjou̯r].
 10. Soglasnik, zapisan s črko ⟨x⟩, prevzemamo kot [hs]: Laxness [láhsnes].
 11. Soglasnik, zapisan s črko ⟨þ⟩, prevzemamo kot [t]: þórðarson [tôu̯rdarson], þingvellir [tínkvetlir].

Podvojene črke za soglasnike, razen v primerih ⟨ll⟩, ⟨nn⟩, ⟨kk⟩, ⟨pp⟩ in ⟨tt⟩, izgovarjamo enojno: Selfoss [sélfos], Snorri [stnóri].

Nezvočniško-zvočniške ali nekatere zvočniško-zvočniške sklope izgovarjamo po slovensko, tj. v izglasju ali pred soglasniškim sklopom s polglasnikom, npr. Eyjafjallajökull [êjafjatlajékitǝl].

POSEBNOSTI

 1. Podvojeno črko ⟨ll⟩ prevzemamo kot [tl], položajno pa tudi kot [tǝl]: Eyjafjallajökull [êjafjatlajékitǝl], Páll [páu̯tǝl].
 2. Podvojeno črko ⟨nn⟩ izgovarjamo enojno, razen kadar je v črkovnih sklopih ⟨ánn⟩, ⟨aunn⟩, ⟨ænn⟩, ⟨ínn⟩, ⟨ýnn⟩, ⟨ónn⟩, ⟨einn⟩ in ⟨eynn⟩, ko jo izgovarjamo kot [tn], položajno pa tudi kot [tǝn]: Steinn [stêjtǝn].
 3. Podvojeno črko ⟨kk⟩ prevzemamo kot [hk]: Stykkishólmur [stíhkishôu̯lmir].
 4. Podvojeno črko ⟨pp⟩ prevzemamo kot [hp]: Skaftárhreppur [skáftau̯réhpir].
 5. Podvojeno črko ⟨tt⟩ prevzemamo kot [ht]: Jakobsdóttir [jákopstôu̯htir].

Glej poglavje »Krajšanje osnove«.

Črkovne sklope ⟨sl⟩, ⟨sn⟩, ⟨rl⟩ in ⟨rn⟩ izgovarjamo kot [stl], [stn], [rtl] in [rtn] (Gísli [kístli], Snorri Sturluson [stnóri stírtlison], Arnór [ártnou̯r]), položajno pa tudi s polglasnikom kot [stǝl], [stǝn], [rtǝl] in [rtǝn].

Včasih se tvorjenka izgovorno vede, kot da bi bila sestavljena iz dveh samostojnih besed, npr. Snæfell [stnájfetǝl] in ne *[stnájvetǝl] (snæ ʻsnegʼ + fell ʻgoraʼ); enako Hafnarfjörður [hápnarfjêrdir] (hafnar ʻpristaniščeʼ in fjörður ʻfjordʼ). Npr. tudi prehod [rn] v [rtn] pri Bjarni [pjártni], vendar ne pri Borgarnes [pórkarnes], ker je sestavljeno iz borgar in nes. Ne velja pa to za vse tvorjenke, npr. pri besedi Íslandstlant] ʻIslandijaʼ [sl] prehaja v [stl], čeprav je beseda sestavljena iz dveh delov (ís ʻledʼ in land ʻdeželaʼ).

V preglednici zvenečnostne premene niso posebej opisane, v zapisu izgovora pri ponazarjanju drugih pojavov pa so upoštevane. Glej preglednico za slovenščino.

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
a
a Einar [êjnar]
a pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩
au̯ Drangey [tráu̯nkej]
á au̯
Ásgeir [áu̯skejr]
au
ej
Haukur [hêjkir]
æ aj Snær [stnájr]
b p Bjarni [pjártni], Björk [pjêrk]
d t Dalvík [tálvik], Jakobsdóttir [jákopstôu̯htir]
ð d Sigurður [sígirdir]
e
e Akranes [ákranes]
e pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩
ej Engey [êjnkej]
ei ej Heimaey [hêjmaej]
ey ej Reykjavík [rêjkjavik]
é je Pétur [pjétir]
f
f
Flúðir [flúdir], Fellabær [fétlapajr], Ingólfsson [ínkou̯lfson], Ólafsson [ôu̯lafson]
f sredi besede med zvenečima glasovoma v Gylfason [kílvason], Ólafur [ôu̯lavir], Bifröst [pívrest], Grundarhverfi [kríntarhvêrvi]
f za samoglasnikom in hkrati pred ⟨l⟩ ali ⟨n⟩
p
Keflavík [képlavik], Höfn [hépǝn]
g med katerim koli samoglasnikom in ⟨i⟩ j Egilsstaðir [êjilstádir]
g med samoglasnikoma, razen kadar je drugi samoglasnik ⟨i⟩ g Kópavogur [kôu̯pavọgir]
g
k
Magnús [máknus], Birgir [pírkir], Siglufjörður [síklifjêrdir], Grindavík [kríntavik]
g pred ⟨t⟩ in ⟨s⟩
h
Gunnlaugson [kínlejhson]
h
h
Hvanneyri [hvánejri], Hjálmar [hjáu̯lmar]
h v ⟨hl⟩, ⟨hn⟩, ⟨hr⟩
/
Hrisey [rísej], Hnífsdalur [nífstalir], jökulhlaup [jékilejp]
í i Reykjavík [rêjkjavik]
k
k Akureyri [ákirejri], Kvíslavatn [kvístlaváhtǝn]
k pred ⟨t⟩ h Benedikt [bénediht]
k za samoglasnikom v ⟨kl⟩, ⟨kn⟩, ⟨kk⟩
hk Strokkur [stróhkir], Miklavatn [míhklaváhtǝn]
ll tl þingvellir [tínkvetlir], Hella [hétla], Langjökull [láu̯nkjẹkitǝl]
nn
n Gunnar [kínar]
nn v ⟨ánn⟩, ⟨aunn⟩, ⟨ænn⟩, ⟨ínn⟩, ⟨ýnn⟩, ⟨ónn⟩, ⟨einn⟩, ⟨eynn⟩
tn þorsteinn [tórstejtǝn], Sveinn [svêjtǝn]
ó ou̯ Ólafsvík [ôu̯lafsvik], Jón [jôu̯n]
ö e Blönduós [pléntijou̯s]
p
p Djúpivogur [tjúpivógir]
p za samoglasnikom v ⟨pl⟩, ⟨pn⟩, ⟨pp⟩
hp Vopnafjörður [vóhpnafjêrdir], Skaftárhreppur [skáftau̯réhpir]
rl rtl Karl [kártǝl]
rn rtn Örn [êrtǝn], Bjarni [pjártni]
sl stl Gíslason [kístlason]
sn stn Snorri [stnóri]
t
t Vestmannaeyjar [véstmanaêjar], Hjörtur [hjêrtir]
t za samoglasnikom v ⟨tl⟩, ⟨tn⟩, ⟨tt⟩
ht Atlason [áhtlason], Laugarvatn [lêjgarvahtǝn], Jakobsdóttir [jákopstôu̯htir]
Þ t Þór [tór]
u i Surtsey [sírtsej]
u pred ⟨ng⟩ ali ⟨nk⟩ u Bolungarvík [pólunkarvik]
ú u Húsavík [húsavik]
x hs Laxness [láhsnes]
y i Þykkvibær [tíhkvipajr]
ý i Ýmir [ímir]

POSEBNOST

Beseda guð ʻbogʼ se izgovarja, kot da bi bila zapisana gvuð; pojavlja se tudi v imenskih tvorjenkah, npr. Guðmundur [kvídmintir], Guðrún [kvídrun].

Podomačevanje islandskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz islandščine so v slovenščini redka, običajno jih prevajamo. Pri tistih, ki smo jih prevzeli neprevedene, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede

 1. pisno podomačene, zlasti tiste, ki so izvorno islandske, vendar so v slovenščino prišle prek zahodnoevropskih jezikov: saga [sága] (isl. ʻpripovedʼ), gejzir [gejzír];
 2. pisno nepodomačene: skyr [skír] ʻvrsta jogurtaʼ, jökulhlaup [jékilejp] ʻledeniška poplavaʼ.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v islandščini: Reykjavík [rêjkjavik], Vatnajökull [váhtnajékitǝl].

Osebna imena

Islandsko osebno ime je sestavljeno iz enega ali dveh (rojstnih) imen in patronimika ali matronimika, npr. Einar Már Guðmundsson [êjnar máu̯r kvídmintson] (očetu je ime Guðmundur).

Islandci praviloma nimajo priimkov (dednih rodbinskih imen, kot je značilno za druge evropske jezike), redki priimki pa so posledica tega, da je njihov prednik (ki je pridobil priimek) živel v tujini.

V islandščini se patronimik (imenska oblika, ki sporoča ime očeta) tvori iz imena očeta, redko se tvori matronimik (imenska oblika, ki sporoča ime matere, npr. ob neznanem očetu). Patronimik se tvori tako, da se rodilniški obliki  imena doda za moškega pripono -son [son] ʻsinʼ, za žensko pa pripono dóttir [tôu̯htir] ʻhčiʼ. Iz imena Jón [jôu̯n] se tako tvori rodilnik Jóns, iz rodilnika pa dva patronimika Jónsson [jôu̯nson] ali Jónsdóttir [jôu̯nstôu̯htir]. V islandščini je sicer več sklanjatev in več možnosti tvorbe rodilnika, npr. Sigurður [sígirdir] (rod. Sigurðs), patronimik Sigurðsson [sígirtson]; Örn [êrtǝn] (rod. Arnar), patronimik Arnarson [ártnarson]; Gísli [kístli] (rod. Gísla), patronimik Gíslason [kístlason].

Zemljepisna imena

Za redke islandske zemljepisne danosti se je že v preteklosti uveljavilo slovensko ime (eksonim), npr. Islandija [islándija] (isl. Ísland [ístlant]). Med podomačena zemljepisna imena spadajo tudi tista, ki se v slovenščini izgovarjajo tako, kakor se pišejo, izgovor v izvirnem jeziku pa je lahko drugačen, npr. Katla [kátla] (isl. [káhtla]) in Hekla [hékla] (isl. [héhkla]). Pri večbesednih imenih je občnoimenska sestavina večkrat prevedena, izlastnoimenska pa morfemsko prilagojena slovenščini, npr. Vestmanski otoki [véstmanski otóki] (isl. Vestmannaeyjar).

O skupinah lastnih imen, ki so podomačene ali nepodomačene, glej poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«.

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Spremembe slovničnih kategorij

S pregibanjem islandskih prevzetih imen ni večjih težav, saj sledimo izgovoru v slovenščini in jih uvrščamo v slovenske sklanjatvene vzorce.

POSEBNOST

Imena rek, ki se končajo na á, v slovenščino prevzemamo kot samostalnike ženskega spola s končnico -a in jih sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi. Diakritik ob tem izpuščamo, zato imena tudi izgovorno prilagodimo slovenščini, npr. isl. Hvitá prevzemamo kot Hvita [hvíta], rod. Hvite [hvíte].

Krajšanje osnove

Pri izgovoru islandskih moških imenih s končaji ⟨fn⟩, ⟨tn⟩, ⟨tl⟩, ⟨ll⟩, ⟨rl⟩, ⟨rn⟩ ipd. v slovenščini med izglasna soglasnika vrivamo polglasnik, ki ga pri sklanjanju izpuščamo (in s tem krajšamo osnovo).

⟨fn⟩ Höfn [hépǝn], rod. Höfna [hépna]
Hrafn [rápǝn], rod. Hrafna [rápna]
⟨ll⟩ Páll [páu̯tǝl], rod. Pálla [páu̯tla]
Eyjafjallajökull [êjafjatlajékitǝl], rod. Eyjafjallajökulla [êjafjatlajékitla]
⟨rn⟩ Örn [êrtǝn], rod. Örna [êrtna]
⟨rl⟩ Karl [kártǝl], rod. Karla [kártla]
⟨tn⟩ Miklavatn [míhklaváhtǝn], rod. Miklavatna [míhklaváhtna]

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Hrafnov [rápnov-], Örnov [êrtnov-]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazili -ski in -čan ni skrajšana in je enaka imenovalniški osnovi, npr. höfnski [hépǝnski], Höfnčan [hépǝnčan] – miklavatnski [míhklaváhtǝnski].

Daljšanje osnove

Osnovo podaljšujejo z j tisti samostalniki moškega spola, ki se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi in pri katerih se govorjena osnova konča na samoglasnik i ali na soglasnik r:

 • Snorri [stnóri], rod. Snorrija [stnórija];
 • Ýmir [ímir], rod. Ýmirja [ímirja];
 • Kári [káu̯ri], rod. Kárija [káu̯rija];
 • Vopnafjörður [vóhpnafjêrdir], rod. Vopnafjörðurja [vóhpnafjêrdirja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani osnovi imena, npr. Snorrijev [stnórijev‑], Ýmirjev [ímirjev‑], Kárijev [káu̯rijev-].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini uveljavlja v orodniku ednine in svojilnem pridevniku, in sicer pri lastnih imenih moškega spola

 1. s pisnim končajem -⟨y⟩, katerih osnova se konča na govorjeni j, npr. Drangey [tráu̯nkej], or. s/z Drangeyem [stráu̯nkejem];
 2. na končni govorjeni soglasnik r ali samoglasnik i, ki osnovo podaljšujejo z j, npr.
  • Kári [káu̯ri], or. s Kárijem [skáu̯rijem]; svoj. prid. Kárijev [káu̯rijev-];
  • Vopnafjörður [vóhpnafjêrdir], or. z Vopnafjörðurjem [zvóhpnafjêrdirjem].