Hrvaščina

Pisava

Hrvaška različica latinične pisave ima 23 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjujejo štiri črke z ločevalnimi znamenji, tj. ⟨č⟩, ⟨ć⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩, posebna črka ⟨đ⟩ ter dvočrkja ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩.

Hrvaška abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨č Č⟩, ⟨ć Ć⟩, ⟨d D⟩, ⟨dž Dž⟩, ⟨đ Đ⟩, ⟨e E ⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨lj Lj⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨nj Nj⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨š Š⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨z Z⟩, ⟨ž Ž⟩.

Posebnost

Črkovna sklopa ⟨je⟩ in ⟨ije⟩ imata zgodovinski značaj in nista del hrvaške abecede.

O vključevanju hrvaških posebnih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V hrvaški pisavi sta uporabljeni dve ločevalni znamenji, ki ju pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo:

 • ostrivec ⟨´⟩ na črki ⟨ć⟩ za označevanje mehkosti;
 • kljukica ⟨ˇ⟩ na črkah ⟨č⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩ za označevanje šumevcev.

Izgovor

Naglasno mesto

Hrvaščina ima prosti naglas. Naglas je lahko na katerem koli zlogu, razen na zadnjem, npr. Zagreb [zágreb-], Virovitica [virovítica]. Naglasno mesto hrvaških besed praviloma ohranjamo.

POSEBNOSTI

 1. V slovenščini se je pri nekaterih pogosteje rabljenih imenih že v preteklosti ustalilo naglaševanje, ki se razlikuje od hrvaškega, npr. Slavonski Brod [slavónski bród-] namesto [slávonski bród-], Opatija [opatíja] namesto [opátija], Buzet [buzét] namesto [búzet].
 2. V knjižni hrvaščini se naglas pri pregibanju tudi premika, a te naglasne premičnosti ne prevzemamo, navadno prevzamemo imenovalniški naglas (npr. Lošinj [lóšin’/lóšin], Lopar [lópar], Tribunj [tríbun’/tríbun], Vrsar [və̀rsar]), redko rodilniškega, npr. Rovinj [rovín’/rovín], rod. Rovinja [rovínja] (hrv. [ròvīnj], rod. [rovínja]). Nekatera imena pod vplivom preteklih kodifikacij izgovarjamo na dva načina, npr. Trogir [trógir/trogír], Labin [lábin/labín], Hajduk [hájduk/hajdúk] (športni klub iz Splita).

Hrvaško naglaševanje je tonemsko, vendar tonemov ne prevzemamo.

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOST

Samoglasnika, zapisana s črkama ⟨e⟩ in ⟨o⟩, v slovenščino prevzemamo praviloma kot ozka, npr. Ščedro [ščédro], Drvenik [dərvénik], Osijek [ósijek], Ploće [plóče], kot široka pa, kadar e stoji pred [r] ali [j] oz. kadar o stoji pred [v] ali [u̯], npr. Beram [bêram], Novalja [nôvalja], Ovčara [ôu̯čara]).

V sklopu i in samoglasnika (črkovni sklop ⟨iV⟩) se pojavlja zev, ki ga v izgovoru zapiramo z j, npr. Biokovo [bijókovo], Biograd [bíjograd-], Ciriak [círijak].

Nekatera imena so v knjižni hrvaščini pisana z zaprtim zevom, npr. hrv. Brijuni (slov. Brioni [brijóni]).

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨c⟩, ⟨č⟩, ⟨d⟩, ⟨f⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩, ⟨j⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨š⟩, ⟨t⟩, ⟨v⟩, ⟨z⟩ in ⟨ž⟩, ter dvočrkja ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩ izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨ć⟩, v slovenščino prevzemamo kot [č]: Jelačić [jélačič], Jurić [júrič].
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨đ⟩ ali (redko tudi) dvočrkjema ⟨gj⟩ in ⟨dj⟩, v slovenščino prevzemamo kot [dž]: Đurđa [džúrdža], Đakovo [džákovo]; Gjalski [džálski], Kalogjera [kalódžera]; Djurdjević [džúrdževič], Mundjer [múndžer].

Hrvaščina pozna zlogotvorni soglasnik ⟨r⟩, ki ga izgovarjamo kot sklop polglasnika in [r]: Krk [kə̀rk], Srna [sə̀rna], Zrmanja [zə̀rmanja].

V preglednici zvenečnostne premene niso posebej obravnavane, v zapisu izgovora pa so upoštevane, če je obravnavan kak drug pojav. Glej preglednico za slovenščino.

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ć č Ćiril [číril], Zaprešić [záprešič], Peruća [pêruča]
đ Đuro [džúro], Đurđevac [džúrdževac], Kaluđerovac [kaludžêrovac], Tuđman [túdžman]
dj Djurdjević [džúrdževič], Mundjer [múndžer]
gj Gjalski [džálski], Kalogjera [kalódžera]; Gjurin [džurín], Gjurgjan [džúrdžan]

Podomačevanje hrvaških besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz hrvaščine večinoma prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede in besedne zveze večinoma pisno podomačene, npr. bečarac [bečárac] (hrv. bećarac) ‘pesem’, slivovica [slívovica] (hrv. šljivovica) ‘žganje iz sliv’, buzara [búzara] ‘vrsta jedi’, galeb [galéb-] ‘vrsta ptiča’, pašticada [paštícada] ‘vrsta jedi’, plavac [plávac] ‘vrsta vina’, škripavac [škrípavac] ‘vrsta sira’, rožata [rožáta] ‘vrsta peciva’.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v hrvaščini, npr. Belišće [belíšče], Bjelovar [bjélovar], Donji Miholjac [dónji mihóljac], Hrvatska Kostajnica [hə̀rvatska kostájnica], Župa dubrovačka [žúpa dúbrovačka] (hrvaška občina), Ivanić-Grad [ívanidž-grád‑]; Dragojević [dragójevič/drágojevič], Mažuranič [mažúranič].

Osebna imena

Imena zgodovinskih oseb sicer podomačujemo, a se slovenska pisna oblika pogosto ne razlikuje od hrvaške, npr. Grgur Ninski [gə̀rgur nínski], Ljudevit Posavski [ljudevít posáu̯ski].

Nekatera imena osebnosti, pri katerih so stalni pridevki izpeljani iz zemljepisnih imen, so v slovenščini drugačna kot v hrvaščini, ker se razlikujejo tudi podstavna zemljepisna imena, npr. slov. Andrej III. Benečan [andrêj trétji benečán] – hrv. Andrija III. Mlečanin, slov. Ladislav Neapeljski [ládislau̯ neápəl’ski/neápəlski] – hrv. Ladislav Napuljski.

Pri prevajanju imen zgodovinskih osebnosti je treba biti pozoren tudi na morebitna neskladja med slovenskimi in hrvaškimi zgodovinskimi imeni, npr. ogrsko-hrvaški kralj Bela II. Slijepi je na Slovenskem pogosteje imenovan Bela II. Ogrski [béla drúgi ógərski], srednjeveški učenjak Herman Koroški [hêrman koróški] ima tudi hrvaško ime Herman Dalmatin/Dalmata; madžarsko-hrvaškega plemiča Ferenca Tahyja imenujejo na Hrvaškem Franjo Tahi, v slovenščini pa je Ferenc Tahi [fêrenc táhi].

Zemljepisna imena

Za nekatere zemljepisne danosti na Hrvaškem se je že v preteklosti uveljavilo slovensko ime (eksonim). Med enobesednimi eksonimi so redka imena krajev, npr. Pulj [púl’/púl] (hrv. Pula), Reka [réka] (hrv. Rijeka), nekaj je tudi nekrajevnih imen, npr. otočje Brioni [brijóni] (hrv. Brijuni), pokrajina Medžimurje [medžimúrje/médžimurje] (hrv. Međimurje), gorovje Čičarija [čičaríja] (hrv. Ćićarija).

Za obmejna območja, na katerih živijo tudi Slovenci, so uveljavljena slovenska imena, npr. Karlovec [kárlovəc] (hrv. Karlovac), Brod na Kolpi [bród- na kólpi] (hrv. Brod na Kupi), Trstje [tə̀rstje] (hrv. Tršće), Kolpa [kólpa] (hrv. Kupa), Sotla [sótla] (hrv. Sutla).

Nekaterih hrvaških imen ne prevajamo, temveč uporabljamo slovenska imena, npr. Trdinov vrh [tərdínou̯ və̀rh] in Sveta Jera [svéta jéra] (hrv. Sveta Gera), Gorjanci [gorjánci] (hrv. Žumberak) ipd.

Pri večbesednih eksonimih se je uveljavilo, da občnoimenske sestavine imena prevedemo, lastnoimenske pa morfemsko prilagodimo slovenščini, npr. Zlati rt [zláti ə̀rt] (hrv. Zlatni rat), Kvarnerski zaliv [kvarnêrski zalív-] (hrv. Kvarnerski zaljev), Zmajeva jama/špilja [zmájeva jáma/špílja] (hrv. Drakonova špilja). Hrvaško pridevniško obrazilo -čki (Plitvička jezera, Karlovačka kotlina, Riječki zaljev) nadomestimo s slovenskim -ski oz. -ški (Plitviška jezera [plítviška jézera], Karlovška kotlina [kárlou̯ška kotlína], Reški zaliv [réški zalív-]).

Nekatere občne besede so kulturno specifične in zanje v slovenščini nimamo izraza, zato jih ohranjamo v izvirni obliki, npr. Kopaški rit [kópaški rít] (hrv. Kopački rit, mokrišče pri Osijeku).

Stvarna imena

Pri podomačevanju stvarnih imen sledimo pravopisnim pravilom, večinoma jih prevajamo, npr. Baščanska plošča [baščánska plôšča] (hrv. Bašćanska ploča), Vodnjak življenja [vodnják življênja] (hrv. Zdenac života).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Spremembe slovničnih kategorij

Slovničnih kategorij besed – spola, števila – pri prevzemanju iz hrvaščine načeloma ne spreminjamo.

Izjemoma se je (najpogosteje zaradi nepoznavanja izvirnega imena) pri posameznih imenih, ki so v hrvaščini množinska, v slovenščini uveljavila tudi ednina, npr.

 • Brela [bréla] ž, mest. v Breli [u̯bréli] in Brela [bréla] ž mn.mest. v Brelah [u̯brélah];
 • Sali [sáli] m, mest. v Saliju [u̯sáliju] in Sali [sáli] m mn.mest. v Salih [u̯sálih].

Krajšanje osnove

Hrvaški neobstojni a v izglasnih morfemskih sklopih -ac, -ak, -ar itd. pogosto obravnavamo kot neobstojni samoglasnik tudi v slovenščini.

Pri imenih s končajema -ac (Pelješac [pélješac], Obrovac [óbrovac]) in -ar (Zadar [zádar]), v katerih osnove ne podaljšujemo z j, zapisani a v imenovalniku izgovorimo po črki: 

 • Pelješac [pélješac], rod. Pelješca [pélješca];
 • Gotovac [gótovac], rod. Gotovca [gótou̯ca];
 • Cerovac [cêrovac], rod. Cerovca [cêrou̯ca];
 • Zadar [zádar], rod. Zadra [zádra];
 • Bakar [bákar], rod. Bakra [bákra].

Pri prevzemanju imen s končajema -ak (Susak) in -at (Cavtat) upoštevamo izgovorljivost nastalega soglasniškega sklopa; in sicer

 1. neobstojni a opuščamo, če je soglasniški sklop izgovorljiv:
  • Susak [súsak], rod. Suska [súska];
  • Paljetak [paljétak], rod. Paljetka [paljétka];
 2. samoglasnik a ohranjamo, če je soglasniški sklop neizgovorljiv:
  • Cavtat [cáu̯tat], rod. Cavtata [cáu̯tata].

Neobstojni polglasnik, zapisan s črko e v končaju -ec ali -ek, se pojavlja v redkih imenih zlasti s kajkavskega območja, npr.:

 • Čakovec [čákovəc], rod. Čakovca [čákou̯ca];
 • Međimurec [médžimurəc], rod. Međimurca [médžimurca];
 • Sremec [sréməc], rod. Sremca [srémca];
 • Dudek [dúdək], rod. Dudka [dútka];
 • Maček [máčək], rod. Mačka [máčka].

POSEBNOSTI

 1. Pri imenih s končajem -ar se po izpadu a v izpeljankah s soglasniškim sklopom nezvočnik + r na koncu osnove izgovarja polglasnik, npr. zadrski [zádərski], Zadrčan [zádərčan].
 2. Izpuščanje neobstojnega samoglasnika je v nekaterih hrvaških imenih ustaljeno kot del imenskih zvez, npr. Janez iz Kastva [jánez- iskástva] (Kastav [kástau̯], rod. Kastva [kástva]), pridevniška tvorba na -ski pa zaradi nastalega zaporedja glasov v zlogu ne bi bila mogoča (*kastvski), zato kastavski [kástau̯ski].
 3. Namesto redkih hrvaških imen uporabljamo v slovenščini slovenske eksonime, pri katerih upoštevamo slovenska pravila neobstojnega polglasnika, npr. Sisek [sísək] (namesto hrv. Sisak), rod. Siska [síska]; prid. siški [síški], preb. i. Siščan [síščan]. Tako še Karlovec [kárlovəc] (namesto hrv. Karlovac).
 4. Kadar bi izpad polglasnika povzročil nastanek težko izgovorljivega soglasniškega sklopa, govorimo o obstojnem polglasniku, ki se v končajih -ec in -ek pri pregibanju ohranja ali premenjuje s samoglasnikom e, npr. Polančec [polánčəc], rod. Polančeca [polánčəca/polánčeca]; svoj. prid. Polančečev [polánčəčev-/polánčečev-].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi, npr. Gotovčev [gótou̯čev-], Paljetkov [paljétkov-].

Izpad samoglasnika iz osnove v slovenščini sistemsko uveljavljamo tudi v podstavi vseh tvorjenk: Susak [súsak], rod. Suska [súska]; prid. suški [súški], preb. i. Suščan [súščan]. V hrvaščini se neobstojni a v pridevniških izpeljankah ohranja: hrv. Susak, rod. Suska; prid. susački, preb. i. Suščan.

Daljšanje osnove

Redka moška imena na končni -e sklanjamo z daljšanjem osnove s t:

 • Šime [šíme], rod. Šimeta [šímeta];
 • Ive [íve], rod. Iveta [íveta].

Pri prevzemanju hrvaških imen na končni -e bi pričakovali podaljševanje z j, ker ne gre za slovenska imena, česar pa raba ne potrjuje. Številna srbohrvaško-makedonsko-bolgarska osebna lastna imena na -e analogno s slovenskimi podaljšujemo s t, npr. Lovre [lôu̯re], rod. Lovreta [lôu̯reta].

Pri nekaterih imenih na končni nenaglašeni -e je pregibanje odvisno od tega, ali sprejmemo končni e kot del osnove in zato podaljšujemo s t (Frane [fráne], rod. Franeta [fráneta], or. s Franetom [sfránetom]) ali kot končnico, ki jo premenjujemo (Hrvoje [hə̀rvoje], rod. Hrvoja [hə̀rvoja], or. s Hrvojem [shə̀rvojem]).

Osnovo podaljšuje z j večina imen (le redka ne, npr. Hvar [hvár]), ki se končajo na -r (v izvirnem jeziku daljšanja ni), npr.:

 • Damir [dámir], rod. Damirja [dámirja];
 • Nazor [názor], rod. Nazorja [názorja];
 • Vrsar [və̀rsar], rod. Vrsarja [və̀rsarja];
 • Bjelovar [bjélovar], rod. Bjelovarja [bjélovarja];
 • Sanader [sanáder], rod. Sanaderja [sanáderja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi, npr. Damirjev [dámirjev-], Nazorjev [názorjev-], Šimetov [šímetov-].

V preteklosti je bilo daljšanje osnove pri imenih na končni sklop -mir tudi v slovenščini neustaljeno, npr. Črtomir [čə̀rtomir], rod. Črtomirja [čə̀rtomirja], nekdaj samo Črtomira [čə̀rtomira]. Tako še Vladimir [vládimir], Tihomir [tíhomir], Mojmir [mójmir] …

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini pojavlja, kadar se osnova imena konča na govorjene glasove c, j, č, ž, š ali , ki so v hrvaščini zapisani s črkami ⟨c⟩, ⟨ć⟩, ⟨č⟩, ⟨j⟩, ⟨š⟩, ⟨ž⟩ in ⟨đ⟩ ter dvočrkji ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩. Pri tvorbi svojilnega pridevnika iz imen na končni c pride do premene c v č.

⟨c⟩ Jasenovac [jasénovac], or. z Jasenovcem [zjasénou̯cem]
Petrica [pétrica], or. s Petricem [spétricem], pogosteje po drugi moški sklanjatvi s Petrico [spétrico]; svoj. prid. Petričev [pétričev-]
⟨ć⟩ Roić [róič], or. z Roićem [zróičem]; svoj. prid. Roićev [róičev-]
⟨č⟩ Poreč [póreč], or. s Porečem [spórečem]
⟨đ⟩ Rađa [rádža], or. z Rađem [zrádžem], pogosteje po drugi moški sklanjatvi z Rađo [zrádžo]; svoj. prid. Rađev [rádžev-]
⟨š⟩ Drniš [də̀rniš], or. z Drnišem [zdə̀rnišem]
Glavaš [glávaš], or. z Glavašem [zglávašem]; svoj. prid. Glavašev [glávašev-]
⟨ž⟩ [íš], or. z Ižem [zížem]; prid. iški [íški]
⟨dž⟩ Šimundža [šímundža], or. s Šimundžem [sšímundžem], pogosteje po drugi moški sklanjatvi s Šimundžo [sšímundžo]; svoj. prid. Šimundžev [šímundžev-]
⟨lj⟩ Trilj [trílʼ/tríl/], or. s Triljem [stríljem]
Hrelja [hrélja], or. s Hreljem [shréljem]; svoj. prid. Hreljev [hréljev-]
⟨nj⟩ Slunj [slún’/slún], or. s Slunjem [sslúnjem]

Preglas se uveljavlja tudi pri lastnih imenih moškega spola, ki se končajo na soglasnik r, če se ime sklanja z daljšanjem osnove, npr. Sesar [sésar], or. s Sesarjem [ssésarjem]; svoj. prid. Sesarjev [sésarjev-].

Tvorba svojilnih pridevnikov

V slovenščini tvorimo svojilne pridevnike iz samostalnikov moškega spola na -a s priponskim obrazilom -ov oz. -ev, kadar je pred končnico osnova na govorjeni c, j, č, ž, š ali :

 • Šenoa [šénoa], svoj. prid. Šenoov [šénoov-];
 • Krleža [kə̀rleža], svoj. prid. Krležev [kə̀rležev-];
 • Letica [lética], svoj. prid. Letičev [létičev-]; 
 • Budiša [búdiša], svoj. prid. Budišev [búdišev-].