Nova grščina

Pisava

Novogrški črkopis obsega 24 črk in osem dvočrkij: ⟨αι⟩ – [e], ⟨ει⟩ – [i], ⟨οι⟩ – [i], ⟨ου⟩ – [u], ⟨υι⟩ – [i], ⟨γκ⟩ – [g], ⟨ντ⟩ – [d] in ⟨μπ⟩ – [b].

Novogrška abeceda (alfabet): ⟨α А⟩, ⟨β Β⟩, ⟨γ Γ⟩, ⟨δ Δ⟩, ⟨ε Ε⟩, ⟨ζ Ζ⟩, ⟨η Η⟩, ⟨θ Θ⟩, ⟨ι Ι⟩, ⟨κ Κ⟩, ⟨λ Λ⟩, ⟨μ Μ⟩, ⟨ν Ν⟩, ⟨ξ Ξ⟩, ⟨ο Ο⟩, ⟨π Π⟩, ⟨ρ Ρ⟩, ⟨σ/ς Σ⟩, ⟨τ Τ⟩, ⟨υ Υ⟩, ⟨φ Φ⟩, ⟨χ Χ⟩, ⟨ψ Ψ⟩, ⟨ω Ω⟩.

Zapis v latinici

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (v pokončnem in ležečem tisku), njenim prečrkovanjem in črko slovenske latinice oz. slovenice (podomačevanje).

Mala in velika črka Mala in velika črka v ležeči pisavi Prečrkovanje v slovenščino Podomačeni zapis (slovenica)
α Α α Α a a
β Β β Β b v
γ Γ γ Γ g g
δ Δ δ Δ d d
ε Ε ε Ε e e
ζ Ζ ζ Ζ z z
η H η H e ali ē i
θ Θ θ Θ th t
ι Ι  ι Ι i i
κ Κ κ Κ k k
λ Λ λ Λ l l
μ Μ μ Μ m m
ν Ν ν Ν n n
ξ Ξ ξ Ξ x ks
ο Ο ο Ο o o
π Π π Π p p
ρ Ρ ρ Ρ r r
σ/ς Σ σ/ς Σ s s
τ Τ τ Τ t t
υ Υ υ Υ y i
φ Φ φ Φ ph f
χ Χ χ Χ ch h
ψ Ψ ψ Ψ ps ps
ω Ω ω Ω o ali ō o

Po pravilih za podomačevanje novogrških imen se ravnamo pri prevzemanju lastnih imen in pisno nepodomačenih občnih besed iz časa po koncu bizantinske dobe (tj. po letu 1453).

Prečrkovanje osebnih imen v uradnih dokumentih

V grških uradnih dokumentih so osebna in zemljepisna lastna imena prečrkovana z latiničnimi črkami in dvočrkji, ki se od zgornje razpredelnice razlikujejo pri nekaterih zapisih.

 • ⟨αι Αι⟩ ⟨ai Αi⟩: Αικατερίνη – Aikaterini
 • ⟨γι Γι⟩ ⟨gi Gi⟩: Γιάννης – Giannis
 • ⟨γκ Γκ⟩ ⟨gk Gk⟩: Εγκολφόπουλος – Egkolfopoulos
 • ⟨ει Εi⟩ ⟨eι Ei⟩: Ειρήνη Eirini
 • ⟨θ Θ⟩ ⟨th Th⟩: Θεόδωρος – Theodoros
 • ⟨ι Ι⟩ ⟨i I⟩: Ιωάννης – Ιοannis
 • ⟨μπ⟩ ⟨mp⟩: Μπαμπινιώτης – Bampiniotis
 • ⟨ντ⟩ ⟨nt⟩: Αντωνόπουλος – Αntonopoulos
 • ⟨ξ Ξ⟩ ⟨x X⟩: Ξενοφώντας Xenofontas
 • ⟨oι Οι⟩ ⟨oi Oi⟩: Οικονομίδης – Oikonomidis
 • ⟨oυ Oυ⟩ ⟨ou Ou⟩: Παπαδόπουλος – Papadopoulos
 • ⟨υ Υ⟩ ⟨y Y⟩: Yάνθη – Υanthi
 • ⟨χ Χ⟩ ⟨ch Ch⟩: Χριστίνα – Christina

Tovrstnega načina prepisa pri podomačevanju grških lastnih imen ne uporabljamo.

Pravila za prečrkovanje grških črk in črkovnih sklopov so predstavljena v poglavju »Grška pisava« (O prevzemanju iz posameznih jezikov).

Ιmena črk so enaka kot v starogrški abecedi in tako jih tudi izgovarjamo v slovenščini. Glej preglednico v poglavju o starogrških pisavi.

V novogrški pisavi se uporabljata dve ločevalni znamenji, ki sta v grščini obvezni sestavini zapisa in se uporabljata na malih tiskanih črkah in na veliki začetnici:

 • ostrivec ⟨´⟩ označuje naglašeni zlog in tonem ter ga pri prečrkovanju ohranjamo,
 • dvojna pika ⟨¨⟩ označuje dvozložni izgovor zaporednih samoglasnikov in jo pri prečrkovanju lahko opuščamo.

V pisno podomačenih oblikah ločevalnih znamenj ne zapisujemo.

Enozložnice se v novogrški pisavi praviloma pišejo brez naglasa, npr. Kως [kos] (prečrk. Kos); najpomembnejše izjeme: πού [pú] (prečrk. poú) ‘kje, kam’ (da se loči od που [pu] ‘ki’, prečrk. pou), πώς [pós] ‘kako’, prečrk. pós (da se loči od πως [pos] ‘da’, prečrk. pos), ή [í] ‘ali’, prečrk. í (da se loči od določnega člena za ženski spol).

Če je v grščini naglašen samoglasnik, ki se zapisuje z dvočrkjem, stoji ostrivec na drugem delu dvočrkja: Aίγιο [éγio] (prečrk. Aígio).

Če je naglašen samoglasnik v sklopu αυ ali ευ, stoji ostrivec na drugem delu dvočrkja, torej na υ (ki se v tem primeru izgovarja soglasniško, kot [v] ali [f]): Ναύπλιο [náfplio] (prečrk. Naúplio), Eύη [évi] (prečrk. Eúe).

Ostrivec na prvem od dveh samoglasnikov, ki lahko tvorita dvočrkje, označuje dvozložni izgovor in naglas na prvem zlogu: Στάικος [stájkos] (prečrk. Stáikos).

Dvojna pika nad drugim izmed samoglasnikov, ki lahko tvorita dvočrkje, označuje dvozložni izgovor: Καραϊσκάκης [karajskákis] (prečrk. Karaiskákis), medtem ko bi se zapisano *Καραισκάκης izgovarjalo [kareskákis].

Do leta 1981 so se v novi grščini uporabljala enaka ločevalna znamenja, kot so v rabi za zapisovanje starogrških in bizantinskih besedil. Do leta 1974 je bil namreč uradni jezik v Grčiji t. i. katarevusa ali »očiščeni« jezik, ki se je močno opiral na staro grščino. Današnji knjižni jezik temelji na ljudskem jeziku (dimotiki).

O starogrških ločevalnih znamenjih glej poglavje »Ločevalna znamenja pri prečrkovanju« (Grška pisava).

Izgovor

Naglasno mesto

Pri prevzemanju imen iz grščine naglasno mesto praviloma ohranjamo. Pomagamo si z akutom (ostrivcem), ki v novogrški pisavi označuje naglasno mesto in se zapisuje na vseh večzložnih besedah: Petros [pétros] (gr. Πέτρος, prečrk. Pétros). Naglasno znamenje ohranjamo v prečrkovanih oblikah, medtem ko ga v podomačenih oblikah opuščamo.

Naglasno mesto se pri novogrških besedah, ki so podedovane iz stare grščine, praviloma ni spreminjalo. Spremenila pa se je narava naglasa, ki je bil v stari grščini tonemski, medtem ko je v novi grščini dinamični.

O starogrškem naglasu glej razdelek »Izgovor« v poglavju o stari grščini.

Novogrški naglas stoji znotraj zadnjih treh zlogov, odvisen je tudi od besede in besedne oblike. Beseda je torej lahko naglašena na zadnjem, predzadnjem ali predpredzadnjem zlogu, pri čemer mesto naglasa znotraj teh zlogov ni v celoti napovedljivo:

 1. naglas na zadnjem zlogu: Karamanlis [karamanlís] (gr. Καραμανλής, prečrk. Karamanlés);
 2. naglas na predzadnjem zlogu: sirtaki [sirtáki] (gr. συρτάκι, prečrk. syrtáki);
 3. naglas na predpredzadnjem zlogu: Aleksandros [aléksandros] (gr. Aλέξανδρος, prečrk. Aléxandros).

Izjemoma se je v slovenščini uveljavil drugačen naglas kot v novi grščini. To velja zlasti za osebna imena, ki so bila prevzeta prek drugih jezikov, npr. (Nana) Mouskouri [nána muskúri] (gr. Νάνα Μούσχουρη [múshuri], prečrk. Nána Moúschoure), in za nekatere toponime.

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Nova grščina ima pet samoglasnikov (a, e, i, o in u), ki se zapisujejo s črkami in dvočrkji. Novogrške samoglasnike, zapisane s črkami ⟨α⟩ – ⟨a⟩, ⟨ε⟩ – ⟨e⟩, ⟨ι⟩ – ⟨i⟩ in ⟨ο⟩ ter ⟨ω⟩ – ⟨o⟩, izgovarjamo po slovensko. Samoglasnika, ki se zapisujeta s črkama ⟨η⟩ in ⟨υ⟩, se oba izgovarjata kot [i], prečrkujeta pa kot ⟨e⟩ oz. ⟨y⟩.

Dvočrkje ⟨ου⟩ označuje samoglasnik u; prevzemamo ga kot ⟨u⟩.

POSEBNOST

Nekateri samoglasniki so zapisani z več različnimi črkami oz. dvočrkji:

 • samoglasnik i je zapisan s črkami ⟨ι⟩, ⟨η⟩ in ⟨υ⟩ ter dvočrkji ⟨ει⟩, ⟨οι⟩ in (zelo redko) ⟨υι⟩;
 • samoglasnik e je zapisan s črko ⟨ε⟩ in dvočrkjem ⟨αι⟩;
 • samoglasnik o je zapisan s črkama ⟨o⟩ in ⟨ω⟩.

Zev med samoglasnikom i in drugim samoglasnikom zapiramo z j le v izgovoru, v pisavi pa ne: Maria [maríja] (gr. Μαρία, prečrk. María), Aleksia [aleksíja] (gr. Αλεξία, prečrk. Alexía), Iraklio [iráklijo] (gr. Hράκλειο, prečrk. Erákleio).

POSEBNOSTI

 1. Zlasti podomačena zemljepisna imena zapirajo zev tudi v zapisu: Lakonija [lakónija] (gr. Λακωνία, prečrk. Lakonía), Tesalija [tesálija] (gr. Θεσσαλία, prečrk. Thessalía), Kefalonija [kefalónija] (gr. Κεφαλονιά, prečrk. Kephaloniá).
 2. V sklopu soglasnik + i + samoglasnik črko ⟨i⟩ prevzemamo kot [j] (razen kadar bi zaradi tega nastal neizgovorljiv glasovni sklop), npr. Karagiozis [karagjózis] (gr. Καραγκιόζης, prečrk. Karankiózes).

Črki ⟨η⟩ in ⟨ω⟩ je mogoče prečrkovati tudi kot ē oz. ō. Glej razdelek »Prečrkovanje grških črk v latinico«.

Soglasniki

Novogrški soglasniki in soglasniški sklopi, ki se zapisujejo s črkami ⟨γ⟩, ⟨δ⟩, ⟨ζ⟩, ⟨κ⟩, ⟨λ⟩, ⟨μ⟩, ⟨ν⟩, ⟨π⟩, ⟨ρ⟩, ⟨σ⟩, ⟨τ⟩ in ⟨ψ⟩ ter prečrkujejo kot ⟨g⟩, ⟨d⟩, ⟨z⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨t⟩ in ⟨ps⟩, se izgovarjajo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Črko ⟨β⟩ prečrkujemo z ⟨b⟩, izgovarjamo pa kot [v]: Volos [vólos] (gr. Βόλος, prečrk. Bólos).
 2. Črko ⟨θ⟩ prečrkujemo s ⟨th⟩, izgovarjamo pa kot [t]: Tasos [tásos] (gr. Θάσος, prečrk. Thásos).
 3. Črko ⟨ξ⟩ prečrkujemo z ⟨x⟩, izgovarjamo pa kot [ks]: Ksarhakos [ksarhákos] (gr. Ξαρχάκος, prečrk. Xarchákos).
 4. Črko ⟨φ⟩ prečrkujemo s ⟨ph⟩, izgovarjamo pa kot [f]: Finikunda [finikúnda] (gr. Φοινικούντα, prečrk. Phoinikoúnta).
 5. Črko ⟨χ⟩ prečrkujemo s ⟨ch⟩, izgovarjamo pa kot [h]: Hios [híjos] (gr. Χίος, prečrk. Chíos).

Črke ⟨γ⟩, ⟨δ⟩ in ⟨θ⟩, ki jih v slovenščini izgovarjamo kot zapornike [g], [d] oz. [t], se v novogrški pisavi uporabljajo za zapisovanje priporniških glasov: Gavdos [gáu̯dos] (gr. Γαύδος [γávδos], prečrk. Gáudos), Dimostenis [dimosténis] (gr. Δημοσθένης [δimosθénis], prečrk. Demosthénes), Tasos [tásos] (gr. Θάσος [θásos], prečrk. Thásos).

Soglasniške sklope, zapisane kot ⟨μπ⟩, ⟨ντ⟩ in ⟨γκ⟩, v slovenščini podomačujemo različno, in sicer

 • ⟨μπ⟩ sredi besede kot ⟨mb⟩, na začetku besede pa kot ⟨b⟩: Kalambaka [kalambáka] (gr. Καλαμπάκα, prečrk. Kalampáka), Basis [básis] (gr. Μπάσης, prečrk. Mpáses);
 • ⟨ντ⟩ sredi besede kot ⟨nd⟩, na začetku besede pa kot ⟨d⟩: Finikunda [finikúnda] (gr. Φοινοικούντα, prečrk. Phoinikoúnta), Demis [démis] (gr. Ντέμης, prečrk. Ntémes);
 • ⟨γκ⟩ sredi besede kot ⟨ng⟩, na začetku besede pa kot ⟨g⟩: Angistri [angístri] (gr. Αγκίστρι, prečrk. Ankístri), Grevena [grevéna] (gr. Γκρεβενά, prečrk. Gkrebená).

Tako kot jih zapišemo v pisno podomačenih oblikah, jih tudi izgovorimo.

Črkovni sklop ⟨γκ⟩ se na začetku besede zapisuje samo v nekaterih novogrških besedah in se v tem položaju prečrkuje kot ⟨gk⟩.

POSEBNOST

Soglasniški sklop ⟨τσ⟩ zlasti v osebnih imenih zaradi identifikacijskih in glasoslovnih razlogov vse pogosteje prevzemamo kot ⟨ts⟩, tudi v končaju -[ica]: Igumenitsa [igumenítsa] (gr. Ιγουμενίτσα, prečrk. Igoumenítsa).

Enako kot sklop ⟨γκ⟩ se podomači sklop ⟨γγ⟩, ki se pojavlja zgolj na sredini besed. Ostale podvojene soglasnike v pisavi praviloma ohranjamo tako v prečrkovanih kot v podomačenih oblikah, v izgovoru pa jih poenostavljamo v enojne, npr. Jannis [jánis] (gr. Γιάννης, prečrk. Jánnis). Izjema so že uveljavljene oblike, npr. Parnas [parnás] (gr. Παρνασσός, prečrk. Parnassós).

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica prikazuje pogostejše primere podomačevanja dvočrkij in črk.

Zapis Latinica Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
Αι, αι ai e Ekaterini [ekateríni] (gr. Αικατερίνη, prečrk. Aikateríne)
γγ ng sredi besede ng Vangelis [vangélis] (gr. Βαγγέλης, prečrk. Βangéles)
Γι, γι gi pred samoglasnikom v istem zlogu j Jorgos [jórgos] (gr. Γιώργος, prečrk. Giórgos)
Γι,γι gi v drugih položajih gi Panagia [panagíja] (gr. Παναγία, prečrk. Panagía)
γκ gk na začetku besede g Grevena [grevéna] (gr. Γκρεβενά, prečrk. Gkrebená)
γκ nk sredi besede ng Angistri [angístri] (gr. Αγκίστρι, prečrk. Ankístri)
Ει, ει ei i Irini [iríni] (gr. Ειρήνη, prečrk. Eiréne)
Ι, ι I kot samoglasnik v samostojnem zlogu i Ios [ijos] (gr. Ίος, prečrk. Íos)
Ι, ι I pred samoglasnikom v istem zlogu j Joannina [joánina] (gr. Ιωάννινα, prečrk. Ioánnina)
Μπ, μπ mp na začetku besede b Basis [básis] (gr. Μπάσης, prečrk. Mpáses)
Μπ, μπ mp sredi besede mb Kalambaka [kalambáka] (gr. Kαλαμπάκα, prečrk. Kalampáka)
Ντ, ντ nt na začetku besede d Demis [démis] (gr. Nτέμης, prečrk. Ntémes)
Ντ, ντ nt sredi besede nd Finikunda [finikúnda] (gr. Φοινικούντα, prečrk. Phoinikoúnta)
Οι, οι oi i Ikonomidis [ikonomídis] (gr. Οικονομίδης, prečrk. Oikonomídes)
Ου, ου ou u uzo [úzo] (gr. ούζο, prečrk. oúzo), Papadopulos [papadópulos] (gr. Παπαδόπουλος, prečrk. Papadópoulos)
Τζ, τζ tz tz Hatzidakis [hadzidákis] (gr. Χατζιδάκης, prečrk. Chatzidákes)
Τσ, τσ ts ts Tsipras [tsípras] (gr. Τσίπρας, prečrk. Tsípras)
Υ, υ u v sklopih ⟨αυ⟩ in ⟨ευ⟩ pred nezvenečimi soglasniki (κ, π, τ, χ, φ, θ, σ, ξ, ψ) f Nafplio [náfplijo] (gr. Ναύπλιο, prečrk. Naúplio), Lefkada [lefkáda] (gr. Λευκάδα, prečrk. Leukáda)
Υ, υ u v sklopih ⟨αυ⟩ in ⟨ευ⟩ pred drugimi glasovi v (položajno tudi u̯) Avlida [áu̯lida] (gr. Aυλίδα, prečrk. Aulída), Evangelos [evángelos] (gr. Ευάγγελος, prečrk. Euángelos)

POSEBNOSTI

 1. Na dejanski izgovor sklopov ⟨μπ⟩, ⟨ντ⟩ in ⟨γκ⟩ sredi besede vpliva vrsta dejavnikov, pri tujkah tudi glasovna podoba izhodiščne besede. To se v posameznih primerih lahko odraža tudi pri izgovoru in zapisu v slovenščini: rebetiko [rebétiko] (gr. ρεμπέτικο, prečrk. rempétiko), Karagiozis [karagjózis] (gr. Καραγκιόζης, prečrk. Karankiózes), Zorba [zórba] (gr. Ζορμπάς, prečrk. Zormpás), Babis [bábis] (gr. Μπάμπης, prečrk. Mpámpes).
 2. Odstopanja od pravil podomačevanja so zlasti pri imenih, ki so splošno že sprejeta kot nepodomačena, npr.
  • osebe: Kazantzakis [kazandzákis] (gr. Kαζαντζάκης, prečrk. Kazantzákes), Roussos [rúsos] (gr. Roύσσος, prečrk. Roússos), (Maria) Farantouri [farantúri] (gr. Φαραντούρη, prečrk. Pharantoúre), Konstantin(os)[konstantín(os)] (gr. Kωνσταντίνος, prečrk. Konstantínos), Zorba [zórba] (gr. Ζορμπάς, prečrk. Zormpás);
  • športni klubi: Olimpiakos [olimpijákos] (gr. Ολυμπιακός, prečrk. Olympiakós), Panathinaikos [panatinájkos] (gr. Παναθηναϊκός, prečrk. Panathenaikós);
  • znamke: Metaxa [metáksa] (gr. Mεταξά, prečrk. Metaxá), kot občno poimenovanje pa podomačeno in z malo začetnico metaksa [metáksa].
 3. V dosedanjih pravopisnih priročnikih je bilo predpisano podomačevanje črkovnega sklopa ⟨τσ⟩ le s črko ⟨c⟩, torej: Cipras [cípras] (gr. Τσίπρας, prečrk. Tsípras), Cicipas [cicipás] (gr. Τσιτσιπάς, prečrk. Tsitsipás). Raziskovalci nove grščine črkovni sklop ⟨τσ⟩ pogosto razlagajo kot sklop, zato je prečrkovanje in podomačevanje s črkjem ⟨ts⟩ vse bolj razširjeno.

Prevzemanje novogrških besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz nove grščine prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede pisno podomačene v skladu z zgornjima preglednicama: giros [gíros] (gr. γύρος, prečrk. gýros) |jed|, suvlaki [suvláki] (gr. σουβλάκι, prečrk. soubláki) |jed|, sirtaki [sirtáki] (gr. συρτάκι, prečrk. syrtáki) |ples|, katarevusa [katarevúsa] (gr. καθαρεύουσα, prečrk. kathareúousa) |nekdaj uradni jezik|, uzo [úzo] (gr. ούζο, prečrk. oúzo) |alkoholna pijača|, retsina [retsína] (gr. ρετσίνα, prečrk. retsína) |alkoholna pijača|.

POSEBNOST

Že uveljavljene podomačene oblike se lahko v večji meri oddaljujejo od izvirnika. Pogost vpliv na podomačevanje antičnih imen ali sorodnih izposojenk imajo drugi – zlasti balkanski – jeziki ali turščina:

 • drahma [dráhma] (gr. δραχμή, prečrk. drachmé) ‘denarna enota’,
 • patriarh [patrijárh] (gr. πατριάρχης, prečrk. patriárches) ‘cerkveni dostojanstvenik’,
 • fanariot [fanarijót] (gr. Φαναριώτης, prečrk. Phanariótes) ‘pripadnik grške skupnosti v Carigradu’,
 • rebet [rebét] (gr. ρεμπέτης, prečrk. rempétes) ‘izvajalec rebetika (vrste glasbe)’,
 • mastika [mástika] (gr. μαστίχα, prečrk. mastícha) ‘grm’.

Lastna imena

Osebna imena

Lastna imena pisno večinoma podomačujemo po enakih načelih kot občna: Atos [átos] (gr. Άθος, prečrk. Áthos), Aleksis [aléksis] (gr. Aλέξης, prečrk. Aléxes), Volos [vólos] (gr. Βόλος, prečrk. Bólos), Jorgos [jórgos] (gr. Γιώργος, prečrk. Giórgos), Iraklio [iráklijo] (gr. Ηράκλειο, prečrk. Erákleio), Kostas [kóstas] (gr. Κώστας, prečrk. Kóstas), Kapodistrias [kapodístrijas] (gr. Καποδίστριας, prečrk. Kapodístrias), Kavafis [kaváfis] (gr. Καβάφης, prečrk. Kabáphes), Burusis [burúsis] (gr. Μπουρούσης, prečrk. Mpouroúses), Mikonos [míkonos] (gr. Μύκονος, prečrk. Mýkonos), Demis [démis] (gr. Ντέμης, prečrk. Ntémes), Hatzidakis [hadzidákis] (gr. Χατζιδάκης, prečrk. Chatzidákes).

POSEBNOSTI

 1. Čeprav osebna lastna imena lahko pisno podomačimo, obenem velja načelo, da je mogoče osebno lastno ime zapisati tudi tako, kot ga zapisuje posameznik. Splošno sprejet mednarodni sistem zapisovanja novogrških imen v latinici ne obstaja, zato je novogrška osebna imena mogoče najti zapisana v različnih oblikah. Te oblike se sicer pogosto ujemajo s slovenskimi pisno podomačenimi oblikami, npr. Kavafis [kaváfis] (gr. Καβάφης, prečrk. Kabáphes), Evangelos [evángelos] (gr. Ευάγγελος, prečrk. Euángelos) ali Demis [démis] (gr. Ντέμης, prečrk. Ntémes). Do razlik prihaja zlasti pri zapisu naslednjih črk:
  • črke ⟨ξ⟩, ki se pogosto prečrkuje kot ⟨x⟩: Aleksis ali Alexis [aléksis] (gr. Aλέξης, prečrk. Aléxes);
  • črke ⟨θ⟩, ki se pogosto prečrkuje tudi kot ⟨th⟩: Teodoros ali Theodoros [teódoros] (gr. Θεόδωρος, prečrk. Theódoros);
  • črke ⟨χ⟩, ki se pogosto prečrkuje tudi kot ⟨ch⟩, redkeje kot ⟨h⟩, ⟨kh⟩ in ⟨x⟩: Kristina ali Christina [hristína] (gr. Χριστίνα, prečrk. Christína);
  • dvočrkja ⟨ου⟩, ki se zapisuje kot ⟨ou⟩: Papadopoulos [papadópulos] (gr. Παπαδόπουλος, prečrk. Papadópoulos);
  • črke ⟨η⟩, ki se pogosto prečrkuje kot ⟨i⟩ ali ⟨e⟩: Politis [polítis] (gr. Πολίτης, prečrk. Polítes), Kiriakides [kirijakídes] (gr. Κυριακίδης, prečrk. Kyriakídes);
  • črke ⟨y⟩, ki se pogosto prečrkuje kot ⟨i⟩ ali ⟨y⟩: Spiros ali Spyros [spíros] (gr. Σπύρος, prečrk. Spýros).
 2. V nekaterih primerih je na uveljavljeni slovenski zapis vplivala angleška ali francoska različica imena: (Melina) Mercouri [merkúri] (gr. Μερκούρη, prečrk. Merkoúre), (Aristotel) Onassis [onásis] (gr. Ωνάσης, prečrk. Onáses), (Maria) Callas [kálas] (gr. Κάλλας, prečrk. Kállas), (Nana) Mouskouri [muskúri] (gr. Μούσχουρη, prečrk. Moúshoure).

Zemljepisna imena

Številna zemljepisna imena se uporabljajo v oblikah, ki so se v slovenščini v preteklosti uveljavila po pravilih za prevzemanje antičnih imen. To so eksonimi in jih ohranjamo nespremenjene, pri večbesednih eksonimih izlastnoimenske sestavine zgolj morfemsko podomačimo, občnoimenske pa prevedemo. To so

 • ime države: Grčija [gə̀rčija] (gr. Ελλάδα, prečrk. Elláda), Osrednja Grčija [osrédnja gə̀rčija] (gr. Στερεά Ελλάδα, prečrk. Stereá Elláda);
 • imena mest: Atene [aténe] (gr. Αθήνα, prečrk. Athéna), Tebe [tébe] (gr. Θήβα, prečrk. Théba), Korint [korínt] (gr. Κόρινθος, prečrk. Kórinthos), Patras [pátras] (gr. Πάτρα, prečrk. Pátra), Šparta [špárta] (gr. Σπάρτη, prečrk. Spárte), Solun [solún] (gr. Θεσσαλονίκη, prečrk. Thessaloníke); prav tako Carigrad [cárigrad-] (novogrško Κωνσταντινούπολη, prečrk. Konstantinópole), ki se lahko uporablja namesto toponimov Konstantinopel [konstantinópəl] in Istanbul [ístanbul];
 • imena pokrajin in otokov: Bojotija [bojótija] (gr. Βοιωτία, prečrk. Boiotía), Ηalkidika [halkídika] (gr. Χαλκιδική, prečrk. Chalkidiké), Epir [epír] (gr. Ήπειρος, prečrk. Épeiros), Kreta [kréta] (gr. Κρήτη, prečrk. Kréte), Ciper [cípər] (gr. Kύπρος, prečrk. Kýpros), Lezbos [lézbos] (gr. Λέσβος, prečrk. Lésbos), Krf [kə̀rf] (gr. Κέρκυρα, prečrk. Kérkyra);
 • imena voda: Egejsko morje [egêjsko mórje] (gr. Αιγαίο πέλαγος, prečrk. Aigaío pélagos), Jonsko morje [jónsko mórje] (gr. Iόνιοπέλαγος, prečrk. Iónio pélagos), Saronski zaliv [sarónski zalív-] (gr. Σαρωνικόςκόλπος, prečrk. Saronikós kólpos);
 • imena gora: Olimp [olímp] (gr. Όλυμπος, prečrk. Ólympos).

POSEBNOSTI

 1. Pridevnik helenski (gr. ελληνικός, prečrk. ellenikós) se zlasti v uradnih dokumentih uporablja namesto izraza grški, npr. v slovenskem standardiziranem imenu države Helenska republika [helénska repúblika] (gr. Ελληνική Δημοκρατία, prečrk. Elleniké Demokratía).
 2. Nekatera novogrška zemljepisna imena poznajo dvojnice, ki so se ohranile kot dediščina nekdanjega knjižnega jezika, imenovanega katarevusa, npr. Λευκάς [lefkás] (poleg Λευκάδα [lefkáda]). Če v slovenščini ni uveljavljeno starogrško poimenovanje, prevzamemo obliko, ki je značilna za današnji knjižni jezik, tj. Lefkada namesto Lefkas, prav tako Iraklio [iráklijo] namesto Heraklion.
 3. Zemljepisno ime Nikozija [nikózija] izhaja iz italijanščine in se uporablja kot dvojnica grškega toponima Lefkosija [lefkosíja] (gr. Λευκωσία, prečrk. Leykosía). V splošnem se romanske različice novogrških toponim v slovenščini ohranjajo redko: bitka pri Navarinu (sicer se namesto toponima Navarino uporablja Pilos [pilós] (gr. Πύλος, prečrk. Pýlos)).
 4. Nekatera zemljepisna imena so se uveljavila v izvirniku bližjih oblikah: Sintagma [síntagma] (gr. Σύνταγμα, prečrk. Sýntagma) in Santorini [santoríni] (gr. Σαντορίνη, prečrk. Santoríne).
 5. Ob slovenskem eksonimu za grški otok Evboja [eu̯bója] (gr. Eύβοια, prečrk. Eúboia) se danes vse pogosteje uporablja ime Evia [évija].

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Splošno

Prevzete besede uvrstimo v ustrezni sklanjatveni vzorec glede na njihovo obliko, npr.

 • suvlaki [suvláki] m, rod. suvlakija [suvlákija] (gr. σουβλάκι, prečrk. soubláki);
 • uzo [úzo] m, rod. uza [úza] (gr. ούζo, prečrk. oúzo).

Pri novogrških lastnih imenih (v primerjavi s starogrškimi) končajev ne opuščamo, tudi pri pregibanju ne, npr. -⟨os⟩ (gr. -⟨ος⟩) in -⟨is⟩ (gr. -⟨ης⟩):

 • Ksarhakos [ksarhákos], rod. Ksarhakosa [ksarhákosa] (gr. Ξαρχάκος, prečrk. Xarchákos);
 • Korais [korajís], rod. Koraisa [korajísa] (gr. Κοραής, prečrk. Koraés).

POSEBNOST

Ιzjeme so že uveljavljena imena kot Konstantin [konstantín] (gr. Κωνσταντίνος, prečrk. Konstantínos), ki se uporablja vzporedno z obliko Konstantinos [konstantínos], literarni junak Zorba [zórba] (gr. Ζορμπάς, prečrk. Zormpás) in Aristotel [aristótel] (gr. Aριστοτέλης, prečrk. Aristotélis) kot osebno ime Aristotela Onassisa.

Spremembe slovničnih kategorij

Nekatere besede pri prevzemanju spremenijo spol in/ali število, in sicer

 1. grški samostalniki srednjega spola na -i ali -o postanejo v slovenščini moškega spola, npr.
  • suvlaki [suvláki] mrod. suvlakija [suvlákija] (gr. σουβλάκι, prečrk. soubláki s);
  • Iraklio [iráklijo] m, rod. Iraklia [iráklija] (gr. Ηράκλειο, prečrk. Erákleio s).
 2. grška zemljepisna imena ženskega spola na -i (gr. -⟨η⟩) prevzemamo v slovenščino na dva načina, in sicer
  • postanejo moškega spola, npr.:
   • Santorini [santoríni] m, rod. Santorinija [santorínija] (gr. Σαντορίνη, prečrk. Santoríne ž);
   • Simi [sími] m, rod. Simija [símija] (gr. Σύμη, prečrk. Sýme ž);
  • ohranijo ženski spol in spremenijo končnico v -a, npr. Ηalkidika [halkídika] ž, rod. Halkidike (gr. Χαλκιδική, prečrk. Chalkidiké ž);
 3. grška zemljepisna imena na -⟨os⟩ ženskega spola so v slovenščini moškega spola, npr.  Mikonos [míkonos] m, rod. Mikonosa [míkonosa] (gr. Mύκονος, prečrk. Mýkonos ž);
 4. grška imena srednjega spola na -⟨ma⟩ postanejo v slovenščini ženskega spola, npr.  Sintagma [síntagma] ž, rod. Sintagme [síntagme] (gr. Σύνταγμα, prečrk. Sýntagma s);
 5. grška zemljepisna imena na -a, ki so v novi grščini množinski samostalniki srednjega spola, so v slovenščini edninski samostalniki ženskega spola, npr. Joannina [joánina] ž ed., rod. Joannine [joánine] (gr. Ιωάννινα, prečrk. Ioánnina s mn.); naglas se z zadnjega zloga zaradi lažjega pregibanja prenese na osnovo, npr. Hania [hánija] ž ed., rod. Hanie [hánije] (gr. Χανιά, prečrk. Chaniá s mn.).

POSEBNOST

Nekatere podomačene oblike zemljepisnih imen se po slovničnih lastnostih razlikujejo od novogrških ustreznic, ker so bile v slovenščino prevzete iz stare grščine, npr:

 • Patras [pátras] m, rod. Patrasa [pátrasa] (novogrško Πάτρα, prečrk. Pátra ž);
 • Rodopi [rodópi] m mn., rod. Rodopov [rodópou̯] (novogrško Ροδόπη, prečrk. Rodópe ž ed.);
 • Tebe [tébe] ž mn., rod. Teb [tép] (novogrško Θήβα, prečrk. Théba ž ed.).