Ruščina

Pisava

Ruska različica cirilične pisave ima 24 črk osnovnega ciriličnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s sedmimi dodatnimi črkami – ⟨щ Щ⟩, ⟨ъ Ъ⟩, ⟨ы Ы⟩, ⟨ь Ь⟩, ⟨эЭ⟩, ⟨ю Ю⟩, ⟨я Я⟩ in ciriličnima črkama z ločevalnim znamenjem ⟨ё Ё⟩, ⟨й Й⟩.

Ruska abeceda (azbuka): ⟨а А⟩, ⟨б Б⟩, ⟨в В⟩, ⟨г Г⟩, ⟨д Д⟩, ⟨е Е⟩, ⟨ё Ё⟩, ⟨ж Ж⟩, ⟨з З⟩, ⟨и И⟩, ⟨й Й⟩, ⟨к К⟩, ⟨л Л⟩, ⟨м М⟩, ⟨н Н⟩, ⟨о О⟩, ⟨п П⟩, ⟨р Р⟩, ⟨с С⟩, ⟨т Т⟩, ⟨у У⟩, ⟨ф Ф⟩, ⟨х Х⟩, ⟨ц Ц⟩, ⟨ч Ч⟩, ⟨ш Ш⟩, ⟨щ Щ⟩, ⟨ъ Ъ⟩, ⟨ы Ы⟩, ⟨ь Ь⟩, ⟨э Э⟩, ⟨ю Ю⟩, ⟨я Я⟩.

POSEBNOST

Velike črke ⟨Ъ⟩ (jor ali trdi znak), ⟨Ы⟩ (jeri ali trdi i) in ⟨Ь⟩ (jer ali mehki znak) se ne pojavljajo v vlogi velike začetnice, ampak jih uporabljamo le v nizu samih velikih črk ali povsem samostojno. Črka ⟨Ы⟩ se na začetku besede pojavlja samo v redkih občnih besedah in redkih prevzetih zemljepisnih imenih (npr. iz jakutščine).

Zapis v latinici

Pri prečrkovanju ruske cirilične pisave v latinico vsaki cirilični črki ustreza ena latinična črka ali črkovni sklop. Tako natančno prečrkovana imena so uporabljena v bibliografskih zapisih in strokovnih besedilih, s čimer je omogočen nedvoumen povratni prepis v izvirno obliko. V splošni rabi uporabljamo podomačeni zapis, pri katerem skušamo rusko besedje čim bolj prilagoditi slovenskemu sistemu, kar pomeni, da si obenem prizadevamo, da bi se s črkami slovenske latinice čim bolj približali glasovni vrednosti ciriličnih črk.

Preglednica ponazarja razmerje med cirilično črko (v pokončnem in ležečem tisku) in latinično ustreznico.

Mala in velika cirilična črka Mala in velika cirilična črka v ležečem tisku Mala in velika latinična črka (prečrkovanje) Mala in velika latinična črka (podomačevanje)
а А а А a A a A
б Б б Б b B b B
в В в В v V v V
г Г г Г g G g G
д Д д Д d D d D
е Е е Е e E e E, je Je
ё Ё ё Ё ё Ё o O, jo Jo
ж Ж ж Ж ž Ž ž Ž
з З з З z Z z Z
и И и И i I i I
й Й й Й j J j J
к К к К k K k K
л Л л Л l L l L
м М м М m M m M
н Н н Н n N n N
о О о О o O o O
п П п П p P p P
р Р р Р r R r R
с С с С s S s S
т Т т Т t T t T
у У у У u U u U
ф Ф ф Ф f F f F
х Х х Х h H h H
ц Ц ц Ц c C c C
ч Ч ч Ч č Č č Č
ш Ш ш Ш š Š š Š
щ Щ щ Щ šč Šč šč Šč
ъ Ъ ъ Ъ ’’ opuščamo
ы Ы ы Ы y Y i I
ь Ь ь Ь opuščamo oz. izjemoma zapisujemo z j
э Э э Э è È e E
ю Ю ю Ю ju Ju ju Ju
я Я я Я ja Ja ja Ja

POSEBNOSTI

 1. Črke ⟨щ⟩, ⟨ю⟩ in ⟨я⟩ prečrkujemo s črkovnim sklopom oziroma s po dvema latiničnima črkama: ⟨šč⟩, ⟨ju⟩, ⟨ja⟩. V položaju, ki zahteva veliko začetnico, se piše z veliko le prva enota črkovnega sklopa: ⟨Šč⟩ Ščedrin [ščedrín] (rus. Щедрин), ⟨Ju⟩ Jurski [júrski] (rus. Юрский), ⟨Ja⟩ Jasulovič [jasulôvič] (rus. Ясулoвич). Obe enoti črkovnega sklopa zapišemo z veliko črko le v nizu samih velikih črk, npr. ⟨ŠČ⟩, ⟨JU⟩, ⟨JA⟩.
 2. Črka ⟨ё Ё⟩ se pri prečrkovanju v latinico ohranja. Dvojna pika ⟨¨⟩ nad črko e označuje izgovor naglašenega [jo], npr. Artёm (rus. Артём), Žuravljёv (rus. Журавлёв) ali po šumevcih naglašenega [o], npr. Pugačёva (rus. Пугачёва) in Gračёv (rus. Грачёв); to se pri podomačevanju odraža tudi v zapisu: Artjom [artjóm], Žuravljоv [žuravljôv-], Pugačova [pugačôva], Gračov [gračôv-]. V ruščini se v splošni rabi zaradi predvidljivosti ⟨ë⟩ pogosto zapisuje brez pik – kot ⟨e⟩ –, zaradi česar pri podomačevanju prihaja do manj ustreznih različic, npr. Fedor [fédor] namesto Fjodor [fjódor] (rus. Фëдор), Potemkin [potémkin] namesto Potjomkin [potjómkin] (rus. Потëмкин).
 3. Črki ⟨ъ Ъ⟩ in ⟨ь Ь⟩ nimata samostojne glasovne vrednosti, predstavljata trdi in mehki znak, pri prečrkovanju ju označujemo z dvojnim opuščajem ⟨’’⟩ in opuščajem ⟨’⟩. V podomačenem zapisu ta znaka opuščamo. Izjema so redke zveze, ko za mehkim znakom ⟨ь⟩ stoji črka i ali e – v tem primeru mehki znak prevzemamo kot ⟨j⟩, npr. Iljič [íljič] (rus. Ильич), Svinjin [svinjín] (rus. Свиньин), Afanasjev [afanásjev-] (rus. Афансьев).
 4. Črko ⟨э Э⟩ pri prečrkovanju označimo s krativcem ⟨è È⟩, s čimer jo ločujemo od navadnega e. V podomačenem zapisu razlikovanja med ⟨è⟩ in ⟨e⟩ ni, npr. Erenburg [êrenburg-] (rus. Эренбург), Elektrogorsk [elektrogórsk] (rus. Электрогорск).

Pri inicialkah ruskih imen, ki se začnejo na črke ⟨Ю⟩ ali ⟨Я⟩, ime pogosto okrajšamo z latiničnima ustreznicama ruske črke, npr. Ярослав – Ja., Яна – Ja., Яков – Ja., Юрий – Ju., Юлия – Ju., Юлиан – Ju.

Prečrkovanje lastnih imen v uradnih dokumentih

Osebna in zemljepisna imena se v mednarodnih uradnih dokumentih prečrkujejo v latinico po različnih sistemih prečrkovanja, najpogosteje pa po pravilniku Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO 2012–2016), ki je v veljavi v ruskih potnih listih. Tovrstnega načina prepisa (zlasti šumevcev) pri prevzemanju ruskih lastnih imen ne uporabljamo.

 • ⟨ё Ё⟩ – ⟨e E⟩: Пётр – Petr
 • ⟨ж Ж⟩ – ⟨zh Zh⟩: Жуков – Zhukov
 • ⟨й Й⟩ – ⟨i I⟩: Йошкар-Ола – Ioshkar-Ola, Йосеф – Iosef
 • ⟨х Х⟩ – ⟨kh Kh⟩: Михаил – Mikhail
 • ⟨ц Ц⟩ – ⟨ts Ts⟩: Царицыно – Tsaritsyno
 • ⟨ч Ч⟩ – ⟨ch Ch⟩: Чебоксары – Cheboksary
 • ⟨ш Ш⟩ – ⟨sh Sh⟩: Шахматов – Shakhmatov
 • ⟨щ Щ⟩ – ⟨shch Shch⟩: Щавелёв – Shchavelev
 • ⟨ь Ь⟩ – ⟨– –⟩: Тюмень – Tiumen
 • ⟨ъ Ь⟩ – ⟨ie IE⟩: Подъездной – Podiezdnoi
 • ⟨ы Ы⟩ – ⟨y Y⟩: Навальный – Navalnyi
 • ⟨э Э⟩ – ⟨e E⟩: Эвелина – Evelina
 • ⟨ю Ю⟩ – ⟨iu Iu⟩: Юрий – Iurii
 • ⟨я Я⟩ – ⟨ia Ia⟩: Ямпольский – Iampolskii

Izgovor

Naglasno mesto

Ruščina ima prosti naglas. Pri prevzemanju ruskih besed v slovenščino naglasno mesto praviloma ohranjamo: Dostojevski [dostojéu̯ski] (rus. Достоeвский), Novgorod [nôu̯gorod-] (rus. Новгород).

POSEBNOSTI

 1. Pri naglasnih dvojnicah smo pozorni na naglas nosilca imena, npr. Mihail Bahtin [mihaíl bahtín] (rus. Михаи́л Бахти́н) nasproti Aleksandr Bahtin [aleksándǝr báhtin] (rus. Алексáндр Бáхтин). V ruščini se naglas pri pregibanju lahko premika, a te naglasne premičnosti ne prevzemamo. V slovenščino prevzemamo naglasno mesto iz imenovalnika in ga pri pregibanju ohranjamo: Bondarčuk [bondarčúk], rod. Bondarčuka [bondarčúka] (rus. Бондарчу́к); Testelec [testeléc], rod. Testeleca [testeléca] (rus. Тестеле́ц).
 2. Razlike med ruskim in slovenskim naglaševanjem so najbolj opazne pri naslednjih skupinah besed, ki so v ruščini sicer naglašene na zadnjem zlogu oz. končaju:
  • zemljepisna imena s končnim naglašenim -a Moskva [móskva] (rus. Москвá), tako še Kolima [kolíma] (rus. Колыма́), Kostroma [kostróma] (rus. Кострома́);
  • imena območij in držav na -stan (rus. -стaн) – Dagestan [dágestan] (rus. Дагеста́н), Turkmenistan [turkménistan] (rus. Туркмениста́н);
  • imena mest na -grad (rus. -град) – Kaliningrad [kalíningrad-] (rus. Калинингра́д), Leningrad [léningrad-] (rus. Ленингра́д);
  • priimki germanskega izvora (če so naglašeni na zadnjem zlogu) na -son (rus. -сон) – Jakobson [jákopson] (rus. Якобсóн), Kacnelson [kácnelson] (rus. Кацнельсóн); na -štejn (rus. -штейн) – Bernštejn [bêrnštejn] (rus. Бернштéйн); na -man (rus. -ман) – Ejdelaman [êjdelman] (rus. Эйдельмáн); na -burg (rus. -бург), npr. Erenburg [êrenburg-] (rus. Эренбу́рг);
  • nekatera moška rojstna imena, npr. Ivan [ívan] (rus. Ивáн); tako še Ilja [ílja] (rus. Илья́), Luka [lúka] (rus. Лукá), Filip [fílip] (rus. Фили́пп), Donat [dónat] (rus. Донáт), Zahar [záhar] (rus. Захáр);
  • redka ženska rojstna imena s končajem -ija (-и́я), npr. Anastasija [anastásija] (rus. Анастаси́я).

Oznake naglasa in naglasnega mesta niso del pisne podobe ruskih imen, v poglavju o naglasnem mestu ponazarjajo razlike med ruskim in slovenskim naglaševanjem.

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨а⟩ ⟨a⟩, ⟨о⟩ ⟨o⟩ in ⟨у⟩ ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Trdi i, zapisan kot ⟨ы⟩ – ⟨y⟩, in mehki i, zapisan kot ⟨u⟩ – ⟨i⟩, se v slovenščini ne razlikujeta. Oba prevzemamo kot i: Bikov [bíkov-] (rus. Быков), Bitov [bítov-] (rus. Битов).
 2. Samoglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩ – ⟨e⟩, glede na položaj izgovarjamo kot [je] in prevzemamo s črkovnim sklopom ⟨je⟩, in sicer
  • v vzglasju: Jekaterinburg [jekaterínburg-] (rus. Екатеринбург), Jekaterina [jekaterína] (rus. Екатерина), Jenisej [jẹnisêj] (rus. Енисей), Jesenin [jesénin] (rus. Еceнин);
  • po samoglasniku: Aleksejev [aleksêjev-] (rus. Алексеев), Nikolajev [nikolájev-] (rus. Николаев), Тimofejev [timofêjev-] (rus. Тимофеев);
  • za črkama ⟨ь⟩ in redko ⟨ъ⟩: Šeremetjevo [šeremétjevo] (rus. Шереметьево), Sježinski pereulok [sježínski pereúlok] (rus. Съезжинский переулок).
 3. Črko ⟨e⟩ – ⟨e⟩ v pisnem končaju -⟨ель⟩ izgovarjamo kot polglasnik: Vrangel [vrángǝl] (rus. Врангель). Polglasnik se pri prevzemu pojavlja tudi v zvezah dveh zvočnikov, npr. Kremelj [krémǝl’/krémǝl] (rus. Кремль), zlasti pa v zvezah zapornika in zvočnika r, npr. Aleksandr [aleksándǝr] (rus. Александр), Pjotr [pjótǝr] (rus. Пётр), Silvestr [silvéstǝr] (rus. Сильвестр). Pri pregibanju ta polglasnik izpada.

V preteklosti se je polglasnik v izglasni zvezi zapornika in zvočnika zapisoval vedno s črko ⟨e⟩, kar je ustrezalo tudi slovenskim oblikam teh imen (Aleksander, Peter).

V ruščini je kakovost samoglasnikov odvisna tudi od naglasnega mesta in soglasniškega okolja. Nenaglašeni samoglasniki se npr. izgovarjajo reducirano, znana pojava sta akanje in ikanje. Samoglasniških redukcij ne prenašamo v slovenščino.

Šest črk ruske pisave (⟨a⟩, ⟨э⟩, ⟨о⟩, ⟨и⟩, ⟨ы⟩, ⟨у⟩) označuje samoglasnike. Štiri samoglasniške črke (⟨я⟩, ⟨е⟩, ⟨ё⟩, ⟨ю⟩) v ruščini označujejo mehčanost predhodnih soglasnikov (ne mehčajo pa otrdelih, npr. [š]) ali zveze zvočnika [j] in samoglasnika.

Ruski podvojeni samoglasnik аа ⟨aa⟩, ki se pojavlja zlasti v biblijskih imenih, v zapisu prevzemamo podvojeno, izgovarjamo pa kot en glas: Avraam [au̯rám] (rus. Aвраaм), Isaak [isák] (rus. Исаак), Varlaam [varlám] (rus. Варлаaм), Čaadajev [čadájev-] (rus. Чаадаев).

V samoglasniškem sklopu [iV] zev pri prevzemanju zapiramo z v govoru, v zapisu pa ne, npr. Dmitriev [dmítrijev-] (rus. Дмитриев), Gadžiev [gadžíjev-] (rus. Гаджиев), Georgievsk [geórgijeu̯sk] (rus. Георгиевск), Guriev [guríjev-] (rus. Гуриев), Rodionov [rodijónov-] (rus. Родионов).

POSEBNOSTI

 1. Ruska (izvorno hebrejska ali grška) imena s podvojenim samoglasnikom ⟨ии⟩ – ⟨ii⟩ zapisujemo brez j, ki pa ga izgovarjamo ali (zaradi izvorno morfemske meje) ne: Daniil [danijíl/daniíl] (rus. Даниил).
 2. Pri imenih, kjer je v samoglasniškem sklopu naglašeni i na drugem mestu (npr. ⟨aи⟩ – ⟨ai⟩), zeva ne zapiramo: Mihail [mihaíl] (rus. Михаил), Naina [naína] (rus. Наина), Raisa [raísa] (rus. Раиса), Taisija [taísija] (rus. Таисия).

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨б⟩ ⟨b⟩, ⟨в⟩ ⟨v⟩, ⟨г⟩ ⟨g⟩, ⟨д⟩ ⟨d⟩, ⟨ж⟩ ⟨ž⟩, ⟨з⟩ ⟨z⟩, ⟨й⟩ ⟨j⟩, ⟨к⟩ ⟨k⟩, ⟨л⟩ ⟨l⟩, ⟨м⟩ ⟨m⟩, ⟨н⟩ ⟨n⟩, ⟨п⟩ ⟨p⟩, ⟨р⟩ ⟨r⟩, ⟨с⟩ ⟨s⟩, ⟨т⟩ ⟨t⟩, ⟨ф⟩ ⟨f⟩, ⟨х⟩ ⟨h⟩, ⟨ц⟩ ⟨c⟩, ⟨ч⟩ ⟨č⟩ in ⟨ш⟩ ⟨š⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOST

Rusko črko ⟨щ⟩ prečrkujemo s črkovnim sklopom ⟨šč⟩, ki ga tudi izgovarjamo po slovensko (brez zlitja): Ščedrin [ščedrín] (rus. Щедрин).

Podvojene črke za soglasnike izgovarjamo kot en glas, ohranjanje podvojenega zapisa pa je odvisno od vrste lastnega imena.

 1. Ohranjamo ga pri priimkih: Annenski [ánenski] (rus. Анненский), Barannikov [baránikov-] (rus. Баранников), Gippius [gípijus] (rus. Гиппиус), Ivannikov [ivánikov-] (rus. Иванников), Propp [próp] (rus. Пропп), Spasski [spáski] (rus. Спасский), Krašeninnikov [krašenínikov-] (rus. Крашенинников).
 2. Poenostavljamo ga pri zemljepisnih imenih – zapisujemo eno črko: Esentuki [esentukí] (rus. Ессентуки), Nevinomisk [nevinomísk] (rus. Невинномысск), Novočerkask [novočerkásk] (rus. Новочеркасск), Novorosijsk [novorosíjsk] (rus. Новороссийск), Toljati [toljáti] (rus. Тольятти), Usurijsk [usuríjsk] (rus. Уссурийск).

POSEBNOST

Če se je v slovenščini pri osebnih imenih uveljavil zapis z enojnim soglasnikom, ga pri domačenju ne spreminjamo: Ala [ála] (rus. Алла), Ana [ána] (rus. Анна), Filip [fílip] (rus. Филипп), Genadij [genádij] (rus. Геннадий), Inokentij [inokéntij] (rus. Иннокентий), Visarjon [visarjón] (rus. Виссарион), Žana [žána] (rus. Жанна).

Imena mednarodno znanih sodobnikov so zapisana tudi nepodomačeno, npr. Anna Netrebko.

O ohranjanju podvojenih soglasnikov glej razdelek o prevzemanju.

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno cirilično črko in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Cirilična črka Podomačeni zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
e e za soglasniki, razen v končaju -jev (s potencialno dvojnico -ev), če se osnova konča na zvočnike n, l, r, ali nezvočnik d e Lenin [lénin] (rus. Ленин), Denis [dénis/denís] (rus. Денис), Mandelštam [mándelštam] (rus. Мандельштам), Peterburg [pẹterbúrg-] (rus. Петербург), Perm [pêrm/pêrəm] (rus. Пермь)
e e na začetku besede ali za samoglasniki je Jevgenij [jeu̯génij] (rus. Евгeний), Jegor [jegór] (rus. Eгорь), Jenisej [jẹnisêj] (rus. Енисeй); Nikolajev [nikolájev-] (rus. Николаев), Sergejev [sergêjev-] (rus. Сергеев), Gergijev [gergíjev-] (rus. Гергиев), Kozodojev [kozodójev-] (rus. Козодоев), Macujev [macújev-] (rus. Мацуев)
е e na morfemski meji v končajih -⟨njev⟩-⟨нев⟩ in -⟨ljev⟩-⟨лев⟩ je Brežnjev [bréžnjev-] (rus. Брежнев), Turgenjev [turgénjev-] (rus. Турегенев), Bartenjev [barténjev-] (rus. Бартенев)
е e na morfemski meji zlasti v končajih kot -⟨bjev⟩‑⟨бев⟩, -⟨rjev⟩‑⟨рев⟩, -⟨djev⟩-⟨дев⟩ je/e Golubjev [golúbjev-] / Golubev [golúbev-] (rus. Голубев); Zverjev [zvérjev-] / Zverev [zvérev-] (rus. Зверев); Medvedjev [medvédjev-] / Medvedev [medvédev-] (rus. Медвeдев)
ë ë razen za šumevci jo Fjodorov [fjódorov-] (rus. Фëдоров), Potjomkin [potjómkin] (rus. Потëмкин), Orjol [orjól] (rus. Орëл), Budjonovsk [budjónou̯sk] (rus. Будëнновск), Solovjov [solou̯jôv-] (rus. Соловьёв), Vorobjov [vorobjôv-] (rus. Воробьёв), Birjuljovo [birjuljôvo] (rus. Бирюлёво)
ë ë za šumevci o Pugačov [pugačôv-] (rus. Пугачёв), Ščolkovo [ščólkovo] (rus. Щёлково), Čormoz [čórmoz-] (rus. Чёрмоз)
и i i Akunin [akúnin] (rus. Акунин), Irina [irína] (rus. Ирина), Ilja [ílja] (rus. Илья), Irkutsk [irkútsk] (rus. Иркутск), Lenin [lénin] (rus. Ленин)
ы y i Beli [béli] (rus. Белый), Černih [černíh] (rus. Черных), Krilov [krilôv-] (rus. Крылов), Višinski [višínski] (rus. Вышинский)
ь ' v izglasju praviloma opuščamo Skripal [skripál] (rus. Скрипаль), Kazan [kazán] (rus. Казань), Stavropol [stáṷropọl] (rus. Ставрополь), Astrahan [ástrahan] (rus. Астрахань), Kremelj [kréməl’/kréməl] (rus. Кремль)
ь ' med soglasnikoma praviloma opuščamo Olga [ólga] (rus. Ольга), Jelcin [jélcin] (rus. Ельцин), Ilf [ílf] (rus. Ильф), Menšikov [ménšikov-] (rus. Мeньшиков), Navalni [naválni] (rus. Навальный), Ilmen [ílmen] (rus. Ильмень)
ь ' med soglasnikom in samoglasnikom ⟨е⟩ in ⟨и⟩ j Prokofjev [prokófjev-] (rus. Прокофьев), Jurjevna [júrjeu̯na] (rus. Юрьевна), Šeremetjevo [šeremétjevo] (rus. Шереметьево), Svinjin [svinjín] (rus. Свиньин)

POSEBNOSTI

 1. Pri redkih izjemah, navadno v starejših prevzemih, se črka ⟨e⟩ v naglašenem zlogu zapisuje z ⟨je⟩, npr. Onjegin [onjégin] (rus. Oнегин), Aljehin [aljéhin] (rus. Алехин), Dnjeper [dnjépər] (rus. Днепр), danes Dneper [dnépǝr].
 2. Pri redkih prevzetih imenih, ki se v ruščini končujejo z mehčanim soglasnikom, v zapisu označenim z mehkim znakom, se je v slovenščini uveljavila ustreznica s končnim ⟨j⟩: Gogolj [gógol’/gógol] (rus. Гоголь), Dalj [dál’/dál] (rus. Даль), Babelj [bábəl’/bábəl] (rus. Бабель), Jaroslavelj [jaroslávəl’/jaroslávəl] (rus. Ярославль).
 3. Mehki znak med soglasnikoma pri domačenju navadno opuščamo, npr. Bolšoj teater [bolšój teátər] (rus. Большой театр), Bolšerečje [bọlšeréčje] (rus. Большеречье), Olga [ólga] (rus. Ольга). Izjemi sta redki besedi, pri katerih se je uveljavil zapis z ⟨j⟩: boljševik [bol’ševík/bolševík] (rus. большевик), menjševik [men’ševík/menševík] (rus. меньшевик).

Podomačevanje ruskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz ruščine večinoma prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede in besedne zveze pisno podomačene. Povezane so s političnim sistemom v preteklosti (boljševik [bol’ševík/bolševík], menjševik [men’ševík/menševík], sovjet [sovjét], kolhoz [kolhóz-], kozak [kozák], perestrojka [perestrójka], pogrom [pogrôm]), s kulturo in življenjskim slogom (balalajka [balalájka], dača [dáča], kazačok [kazačók], samovar [samovár], rusalka [rusálka]), z znamkami (moskvič [móskvič]), pasmami (borzoj [borzój]), denarnimi enotami (rubelj [rúbəl’/rúbəl], kopejka [kopêjka]) in značilnostmi ruske pokrajine (tajga [tájga], tundra [túndra]).

Poznamo tudi izlastnoimenske izpeljanke, npr. stahanovec [stahánovəc], trockist [trockíst], stalinist [staliníst].

Lastna imena

Osebna imena

Večino osebnih lastnih imen samo prečrkujemo: Nadežda [nadéžda] (rus. Надежда), Hodorkovski [hodorkôu̯ski] (rus. Ходорковский), Čehov [čéhov-] (rus. Чeхов), Černiševski [černišéu̯ski] (rus. Чернышeвский), Vereščagino [vereščágino] (rus. Верещагино).

V ruščini se v neformalnih govornih položajih med poznanimi govorci uporabljajo skrajšane klicne oblike imen (t. i. hipokoristiki), npr. Saša [sáša] (rus. Саша) (Aleksandr/Aleksandra), Ženja [žénja] (rus. Женя) (Evgenij/Evgenija), Daša [dáša] (rus. Даша) (Darja), Miša [míša] (rus. Миша) (Mihail), Kolja [kólja] (rus. Коля) (Nikolaj).

Imena znanih ruskih vladarjev in vladarskih rodbin so praviloma podomačena, in sicer uporabljamo poslovenjena ali slovenska imena, razlikovalna določila pa prevedemo, npr. Peter Veliki [pétər véliki] (rus. Пётр I, Пётр Великий), Katarina Velika [katarína vélika] (rus. Екатерина Великая), Ivan Grozni [ívan grôzni] (rus. Ивaн Грозный), Lažni Dimitrij [lážni dimítrij] (rus. Лжедмитрий I), Ana Ruska [ána rúska] (rus. Анна Ивановна), Anastazija Romanova [anastázija románova] (rus. Анастасия Романова); Stroganovi [stróganovi] (rus. Стрoгановы), Rjurikoviči [rjúrikoviči] (rus. Рюриковичи).

Imena svetnikov in patriarhov podomačujemo ali uporabljamo slovenske različice imen: Dimitrij Donski [dimítrij dónski] (rus. Дмитрий Ивaнович Донскoй), Andrej Rubljov [andrêj rubljôv-] (rus. Андрей Рублёв), toda Kiril [kiríl] (rus. Кирилл).

Prevzemanje ruskih priimkov

V ruščini se v formalnih govornih položajih poleg priimkov uporabljajo še imena, izpeljana iz očetovega imena (t. i. patronimiki, rus. otčestvo), npr. Boris Leonidovič Pasternak [bóris leonídovič pasternák] (rus. Борис Леонидович Пастернак). V slovenščini jih navadno opuščamo.

Patronimiki pri moških nosilcih so v ruščini tvorjeni z obrazili:

 • -ovič, npr. Petrovič [petrôvič] (rus. Петрович) < Pjotr [pjótər]),
 • -evič za glasovi, ki povzročajo preglas, npr. Aleksejevič [aleksêjevič] (rus. Алексеевич) < Aleksej [aleksêj],
 • -ič pri očetovem imenu na -a, npr. Nikitič [nikítič] (rus. Никитич) < Nikita [nikíta].

Pri nosilkah priimka se uporablja obrazila:

 • -ovna, npr. Petrovna [petrôu̯na] (rus. Петровна) < Pjotr [pjótər],
 • -evna za glasovi, ki povzročajo preglas, npr. Aleksejevna [aleksêjeu̯na] (rus. Алексеевна) < Aleksej [aleksêj],
 • ‑(in)ična pri očetovem imenu na -a, npr. Nikitična [nikítična] (rus. Никитична) < Nikita [nikíta].

V formalnih govornih položajih se pri naslavljanju patronimiki ob imenih uporabljajo brez priimka, npr. Mihail Petrovič [mihaíl petrôvič] (rus. Михаил Петрович), Sofja Petrovna [sófja petrôṷna] (rus. Софья Петровна).

V ruskih dokumentih se podatki o nosilcih navajajo v dveh možnih zaporedjih, in sicer ime, patronimik, priimek (Polina Vladimirovna Panova [polína vládimiroṷna panôva]) ali priimek, ime, patronimik (Panova Polina Vladimirovna [panôva polína vládimiroṷna]) (rus. Пановна Полина Владимировна). Drugi način zaporedja je značilen za uradovalni jezik.

Pridevniški končnici ⟨ый/ий⟩ in ⟨ая⟩, ki sta značilni za priimke, domačimo s slovenskimi pridevniškimi končnicami.

⟨ый⟩ – ⟨i⟩ Navalni [naválni] (rus. Навальный)
⟨ий⟩ – ⟨i⟩ Dostojevski [dostojéu̯ski] (rus. Достоевский)
⟨ая⟩ – ⟨a⟩ Navalna [naválna] (rus. Навальная); Dostojevska [dostojéu̯ska] (rus. Достоевская);  
Plisecka [plisécka] (rus. Плисецкая)

V slovenščini se pojavljajo tudi ruski priimki, zapisani s končajem -off, prevzeti prek neslovanskih jezikov. Če označujejo imena znamk, njihovega zapisa ne spreminjamo, npr. Davidoff [davídof] (rus. Дaвидoфф), Smirnoff [smirnôf] (rus. Смирнофф). Takšnega stiliziranega zapisa pri neposrednem prevzemanju iz ruščine ne uporabljamo: Ilja Smirnov [ílja smirnôv-] (rus. Илья Смирнов).

Zemljepisna imena

Za precej zemljepisnih danosti se je že v preteklosti uveljavilo slovensko ime (eksonim): Čečenija [čečénija] (rus. Чечня), Dneper [dnépər] (rus. Днепр), Kronštat [krónštat] (rus. Кронштадт), Rusija [rúsija] (rus. Россия), Sibirija [sibírija] (rus. Сибирь).

Pri večbesednih imenih je občnoimenska sestavina navadno prevedena, izlastnoimenska pa prilagojena slovenščini: Rdeči trg [ərdéči tə̀rg-] (rus. Крaсная плoщадь), Dvinski zaliv [dvínski zalív-] (rus. Двинская губа), Karska vrata [kárska u̯ráta/vráta] (rus. Карские Ворота), Nova dežela [nôva dežêla] (rus. Нoвая Земля), Čeljuskinov rt [čeljúskinov- ə̀rt] (rus. Мыс Челюскина).

POSEBNOST

Pri morfemskem domačenju se nekateri nezvočniški sklopi, ki so v slovenščini težko izgovorljivi, v izgovoru spremenijo, kar se odraža tudi v zapisu, npr.

 • črkovni sklop ⟨жск⟩ – ⟨žsk⟩ prevzemamo s ⟨šk⟩: Dargomiški [dargomíški] (rus. Даргомыжский), Vsevološki [u̯sévolọški] (rus. Всеволожский), Ladoško jezero [ládoško jézero] (rus. Ладожское озеро), Оneško jezero [onéško jézero] (rus. Онежское озеро);
 • črkovni sklop ⟨шск⟩ – ⟨šsk⟩ zamenjujemo s [šk]: Čoški zaliv [čóški zalív-] (rus. Чёшская губа), inguški [ingúški] (rus. ингушский).

Pri podomačevanju imen objektov sledimo pravopisnim pravilom in imena kulturnih in drugih spomenikov prevajamo: Zimski dvorec [zímski dvórəc] (rus. Зимний дворец), Bronasti jezdec [brônasti jézdəc] (rus. Медный всадник).

O skupinah lastnih imen, ki so podomačena ali nepodomačena, glej poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«.

O položajih, ko namesto ruskih uporabimo slovenska imena, glej poglavji »Krajevna zemljepisna imena« in »Nekrajevna zemljepisna imena« (Prevzete besede in besedne zveze).

Stvarna imena

V imenih ustanov, podjetij in organizacij občne sestavine načeloma prevajamo: Moskovska državna univerza Lomonosova [móskou̯ska dəržáu̯na univêrza lomonósova] (rus. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), Višja ekonomska šola [víšja ekonómska šóla] (rus. Высшая школа экономики); lastnoimenske sestavine prilagajamo: Koncern Kalašnikova [koncêrn/koncêrən kalášnikova] (rus. ОАО Концерн Калашников), Admiralitetna ladjedelnica [admiralitétna ladjedélnica] (rus. Адмиралтейские верфи).

Prevajamo tudi naslove literarnih del: Zločin in kazen [zločín in kázən] (rus. Преступление и наказание), Vojna in mir [vôjna in mír] (rus. Война и мир), Življenje in usoda [življênje in usóda] (rus. Жизнь и судьба), Kako se je kalilo jeklo [kakó se je kalílo jêklo] (rus. Как закалялась сталь), Življenje žuželk [življênje žužélk] (rus. Жизнь насекомых).

Imena časopisov, blagovnih znamk in podjetij so večinoma nespremenjena: Izvestija [izvéstija] (rus. Известия), Gazprom [gásprọm] (rus. Газпром), Vostok [vostók] (rus. Восток), Lada [láda] (rus. Лада). Izjema so imena nekaterih mednarodno uveljavljenih podjetij s standardizirano mednarodno obliko, npr. Lukoil [lukôjl] (rus. Лукойл).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Spremembe slovničnih kategorij

Pri domačenju lahko prihaja do razlik pri spolu. Samostalniki, ki se v ruščini končajo na mehčani soglasnik, so ženskega spola in se sklanjajo po i-jevski sklanjatvi, postanejo v slovenščini moškega spola in se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi:

 • Kazan [kazán], rod. Kazana [kazána] (rus. Казань);
 • Perm [pêrm], rod. Perma [pêrma] (rus. Пермь);
 • Tver [tvêr], rod. Tvera [tvêra] (rus. Tверь).

POSEBNOST

Izjema so ruska ženska imena tipa Ljubov [ljubôv-] (rus. Любовь), ki se sicer v ruščini sklanja po i-jevski sklanjatvi, v slovenščini pa jih ne pregibamo: or. z Ljubov [zljubôv-].

Razlike med ruskim in slovenskim sklanjanjem so najbolj opazne pri naslednjih skupinah besed, ki so v ruščini sicer nesklonljive:

 • priimke oseb moškega spola, ki se končajo na -enko, -ago in -ih (Isačenko [isáčenko] (rus. Исaченко), Živago [živágo] (rus. Живaго), Černih [černíh] (rus. Черных)) v slovenščini sklanjamo kot samostalnike moškega spola;
 • končniško naglašene priimke oseb moškega spola na -o (Dibo [dibó] (rus. Дыбo), Šetko [šetkó] (rus. Шетькo), Durnovo [durnovó] (rus. Дурновo)) sklanjamo kot samostalnike moškega spola z daljšanjem osnove;
 • zemljepisna imena, ki se končajo na -i in -u (Soči [sóči] (rus. Сoчи), Baku [bakú] (rus. Баку), Karatau [karatáu̯] (rus. Каратау)), sklanjamo kot samostalnike moškega spola z daljšanjem osnove;
 • naselbinska imena na -ovo, -evo, -ino, npr. Odincovo [odincôvo] (rus. Одинцово), Puškino [púškino] (rus. Пушкино), Birjuljevo [birjúljevo] (rus. Бирюлево), Golicino [golícino] (rus. Голицыно)), v slovenščini sklanjamo kot samostalnike srednjega spola, npr. mest. v Odincovu [u̯odincôvu], v Puškinu [u̯púškinu].

Pri prevzemu v slovenščino se spremeni sklanjatveni vzorec, če gre za ruske priimke moških oseb s pridevniškimi končnicami, ki jih v slovenščini sklanjamo kot samostalnike moškega spola, npr.

 • priimke z obraziloma -in in -ov, npr. Puškin [púškin] (rus. Пушкин), Stepanov [stepánov-] (rus. Степанов);
 • priimke z naglašenim obrazilom -oj, npr. Trubeckoj [trubeckój] (rus. Трубецкой).

Pozorni moramo biti na razliko med ruščino in slovenščino, ki se pri sklanjanju kaže v orodniku (v ruščini pridevniška končnica), npr. or. s Puškinom [spúškinom] (rus. or. с Пушкиным); or. s Čehovom [sčéhovom] (rus. or. с Чеховым); or. s Trubeckojem [strubeckójem] (rus. or. с Трубецким).

Enako kot za moške pridevniške priimke velja tudi za priimke ženskih oseb, in sicer

 1. priimke na -ina in ova, npr. Puškina [púškina] (rus. Пушкинa), Stepanova [stepánova-] (rus. Степанова), v slovenščini sklanjamo kot samostalnike ženskega spola;
 2. priimke z naglašeno končnico -ája (rus. Трубецкaя, Седaя), ki so pari moškim priimkom z obrazilom -oj (rus. Трубецкoй, Седoй), prevzemamo na dva načina:
  • uporabimo obliko, ki je na izrazni ravni enaka priimku moškega spola, in jo sklanjamo z ničtimi končnicami (tretja sklanjatev), npr. Irina Trubeckoj [irína trubeckój], rod. Irine Trubeckoj [iríne trubeckój] (rus. Ирина Трубецкaя);
  • rusko naglašeno končnico ⟨ая⟩ zamenjamo z nenaglašeno končnico -a, npr. Irina Trubecka [irína trubécka] (rus. Ирина Трубецкaя), in ženski par sklanjamo po pridevniški sklanjatvi, npr. Irina Trubecka [irína trubécka], rod. Irine Trubecke [iríne trubécke] (rus. Ирина Трубецкaя).

POSEBNOST

Pri nekaterih priimkih se je moška oblika priimka uveljavila tudi pri ženskih osebah (in izglasno ni prilagojena ženskemu spolu), npr. Tolstoj [tólstoj/tolstój] (rus. Толстой) – Svetlana Tolstoj [svetlána tólstoj/tolstój] in ne Svetlana Tolsta [svetlána tôu̯sta] (rus. Светлана Толстaя), tudi zaradi podobnosti s slovenskim pridevnikom tolsta [tôu̯sta] ž.

Zemljepisna imena, ki so posamostaljeni pridevniki srednjega spola (sklop ⟨oe⟩ v končaju domačimo s slovensko pridevniško končnico -o), sklanjamo različno.

 1. Po pridevniški sklanjatvi sklanjamo zlasti imena s končajem -⟨sko⟩ in tista, ki so podobna slovenskim pridevnikom, npr.
  • Mokro [môkro], rod. Mokrega [môkrega] (rus. Мокрое);
  • Ramensko [rámensko], rod. Ramenskega [rámenskega] (rus. Раменское);
  • Voznesensko [voznesénsko], rod. Voznesenskega [voznesénskega] (rus. Вознесенское).
 2. Po samostalniški sklanjatvi sklanjamo imena s končajem -⟨ovo⟩/-⟨evo⟩, npr. Šeremetjevo [šeremétjevo] (rus. Шереметьево), rod. Šeremetjeva [šeremétjeva].

Krajšanje osnove

Pisno in govorno krajšanje osnove uveljavljamo pri imenih z nenaglašenimi končaji ec, el, elj, em, en in er, v katerih črko ⟨e⟩ izgovarjamo kot polglasnik, npr.

 • Starobinec [starobínəc], rod. Starobinca [starobínca] (rus. Старобинец);
 • Vrangel [vrángǝl], rod. Vrangla [vrángla] (rus. Врангель);
 • Kremelj [krémǝl’/krémǝl], rod. Kremlja [krémlja] (rus. Кремль).

POSEBNOST

Nekateri ruski priimki na končni -ec so naglašeni na končaju, v tem primeru črka e označuje naglašeni samoglasnik e, ki pri prevzemanju v slovenščino ne izpada, npr. Testelec [testeléc], rod. Testeleca [testeléca] (rus. Тестелец). (O ohranjanju imenovalniškega naglasnega mesta glej poglavje »Naglasno mesto«.)

Govorno krajšanje osnove (kadar polglasnik ni zapisan s črko ⟨e⟩, ga pa izgovorimo), se pojavlja pri imenih z izglasnim soglasniškim sklopom:

 • Aleksandr/Aleksander [aleksándǝr], rod. Aleksandra [aleksándra] (rus. Александр);
 • Pjotr [pjótǝr], rod. Pjotra [pjótra] (rus. Пётр);
 • Silvestr/Silvester [silvéstǝr], rod. Silvestra [silvéstra] (rus. Сильвестр).

Podstava svojilnega pridevnika je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Vranglov [vránglov‑]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazilom -ski pa je enaka imenovalniški osnovi, npr. kremeljski [krémel'ski/krémelski].

Svojilni pridevnik ruskega imena Pjotr je v ruščini Petrov (rus. Петров), izpeljan iz ruske rodilniške oblike rus. rod. Petrá (rus. Петрa). V slovenščini se pri svojilnem pridevniku Pjotrov [pjótrov-] zgledujemo po slovenski obliki rod. Pjotra [pjótra]. Obliko Petrov uporabljamo samo pri prevzemanju ruskega priimka, npr. Aleksandr Petrov [aleksándǝr petrôv-] (rus. Александр Петров).

Daljšanje osnove

V slovenščini sklanjamo z daljšanjem osnove vsa ruska imena, katerih osnova se konča na naglašene samoglasnike in nenaglašene i, u in e, če ta ni končnica, npr.:

 • Dibo [dibó], rod. Diboja [dibója] (rus. Дыбo);
 • Soči [sóči], rod. Sočija [sóčija] (rus. Сoчи);
 • Šetko [šetkó], rod. Šetkoja [šetkója] (rus. Шетькo);
 • Durnovo [durnovó], rod. Durnovoja [durnovója] (rus. Дурновo).

Osnovo daljša z j tudi večina imen moškega spola, ki se končajo na soglasnik r, če se ime sklanja z daljšanjem osnove: Fjodor [fjódor], rod. Fjodorja [fjódorja] (rus. Фëдор).

POSEBNOST

Daljšanja z j ne poznajo enozložna imena s končnim govorjenim r, npr. Bor [bór], rod. Bora [bôra] (rus. Бор). Večzložna ali zložena imena s temi sestavinami v drugem delu imena so v preteklosti sklanjali le z nespremenjeno, danes jih sklanjamo pa tudi s podaljšano osnovo, npr. Krasnodar [krasnodár], rod. Krasnodara [krasnodára] in Krasnodarja [krasnodárja] (rus. Краснодар).

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi imena, npr. Dibojev [dibójev-]Fjodorjev [fjódorjev-]. Podstava pridevniških in samostalniških izpeljank z obrazilom -ski pa je enaka imenovalniški osnovi, npr. kremeljski [krémel'ski/krémelski].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini pojavlja, kadar se osnova imena konča na govorjene glasove c, j, č, ž, š. Pri tvorbi svojilnega pridevnika iz imen na končni c pride tudi do premene c v č.

⟨ц⟩ – ⟨c⟩ Testelec [testeléc], or. s Testelecem [stestelécem] (rus. Тестелец); svoj. prid. Testelečev [testeléčev-]
⟨й⟩ – ⟨j⟩ Sergej [sergêj], or. s Sergejem [ssergêjem] (rus. Сергей); svoj. prid. Sergejev [sergêjev-]
⟨ч⟩ – ⟨č⟩ Šostakovič [šostakôvič], or. s Šostakovičem [sšostakôvičem] (rus. Шостакoвич);
svoj. prid. Šostakovičev [šostakôvičev-]
⟨ж⟩ – ⟨ž⟩ Voronež [voróneš], or. z Voronežem [zvorónežem] (rus. Воронеж)
⟨ш⟩ – ⟨š⟩ boršč [bóršč], or. z borščem [zbórščem] (rus. борщ)

Preglas se uveljavlja tudi pri lastnih imenih moškega spola, ki se končajo na soglasnik r, če se ime sklanja z daljšanjem osnove: Igor [ígor], or. z Igorjem [zígorjem] (rus. Игорь); svoj. prid. Igorjev [ígorjev-].

Pregibanje večbesednih imen

Pri prevzemanju ruskih večdelnih imen sklanjamo vse sestavine, če so imena priredno zložena in povezana z nestičnim vezajem, npr.

 • Petrov-Vodkin [petrôu̯-vótkin], rod. Petrova-Vodkina [petrôva-vótkina] (rus. Петров-Водкин);
 • Rimski-Korsakov [rímski-kórsakov-], rod. Rimskega-Korsakova [rímskega-kórsakova] (rus. Римский-Корсаков);
 • Saltikov-Ščedrin [saltikôv-ščedrín], rod. Saltikova-Ščedrin [saltikôva-ščedrína] (rus. Салтыков-Щедрин).

V zvezah pridevnika in samostalnika sklanjamo obe sestavini le, če prvo sestavino občutimo kot pridevnik in jo v slovenščini pregibamo kot pridevnik, npr. Nižni Novgorod [nížni nôu̯gorod-] (rus. Ни́жний Но́вгород), rod. Nižnega Novgoroda [nížnega nôu̯goroda]. V nasprotnem primeru je prva sestavina nepregibna, npr. Bolšoj teater [bolšój teátǝr] (rus. Большой театр), mest. v Bolšoj teatru [u̯bolšój teátru].

Svojilnost pri ruskih izvorno pridevniških priimkih z obrazili -ov in -ev ter -ski in -i izražamo z rodilniškimi desnimi prilastki: drama Čehova [dráma čéhova], nagrada Saharova [nagráda sahárova], poskusi Pavlova [poskúsi páu̯lova], teorija Šanskega [teoríja šánskega].

Nekaj poglavitnih razlik med rabo ločil v ruščini in slovenščini

Pri prevajanju iz ruščine smo pozorni na spremembe pri rabi ločil. Od slovenskih pravil se ruska razlikujejo predvsem v pisanju narekovajev in stičnosti:

 1. V ruščini so v rabi zaprti narekovaji, ki so sicer tako kot v slovenščini stični: «_____».
 2. V narekovajih se v ruščini poleg citatov zapisujejo tudi nazivi organizacij in podjetij, političnih strank, tiskovnih agencij, kulturnih ustanov, športnih društev, naslovi časopisov in revij, umetniških del in publikacij, patentov, naprav, strojev, zdravil. Raba narekovajev je v ruščini posebej značilna za zveze, kjer je pred lastnim imenom nadpomenka in je lastno ime v vlogi desnega prilastka, v slovenščini v tem primeru narekovaje opuščamo, npr. park Sokolniki [párk sokólniki] (rus. парк «Сокольники»), časopis Izvestija [časopís izvéstija] (rus. газета «Известия»).