Bosanščina

Pisava

Bosanska različica latinične pisave ima 22 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s štirimi črkami z ločevalnimi znamenji ⟨č⟩, ⟨ć⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩, posebno črko ⟨đ⟩ ter dvočrkji ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩.

Bosanski jezik se zapisuje v latinici in cirilici, danes v rabi prevladuje latinica. V zgodovini sta se uporabljali tudi bosančica, posebna bosanska različica cirilice, in arabica (bos. arebica), bosanska različica arabske pisave.

Bosanska abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨č Č⟩, ⟨ć Ć⟩, ⟨d D⟩, ⟨dž Dž⟩, ⟨đ Đ⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨lj Lj⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨nj Nj⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨š Š⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨z Z⟩, ⟨z Ž⟩.

O vključevanju bosanskih posebnih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V bosanski pisavi sta uporabljeni dve ločevalni znamenji, ki ju pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo:

 • ostrivec ⟨´⟩ na črki ⟨ć⟩ za označevanje mehkosti;
 • kljukica ⟨ˇ⟩ na črkah ⟨č⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩ za označevanje šumevcev.

Posebno črko ⟨đ Đ⟩ pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo.

Izgovor

Naglasno mesto

Bosanščina ima prosti naglas. Naglas je lahko na katerem koli zlogu, razen na zadnjem, npr. Ismet [ísmet], Jajce [jájce], Sarajevo [sárajẹvo-], Jahorina [jáhorina], Džemal [džémal]. Pri prevzemanju v slovenščino naglasno mesto bosanskih besed praviloma ohranjamo.

Bosansko naglaševanje je tonemsko, vendar tonemov v slovenščino ne prevzemamo.

POSEBNOSTI

 1. V slovenščini se je pri nekaterih pogosteje rabljenih imenih ustalilo naglaševanje, ki se razlikuje od bosanskega, npr. Merima [mêrima] (in ne [meríma]), Selimovič [selímovič], ali pa je v rabi naglasna dvojnica, npr. Bihać [biháč] in [bíhač]; Hercegovina [hercegovína] in [hêrcegovina].
 2. V knjižni bosanščini se naglas pri pregibanju tudi premika, a te naglasne premičnosti ne prevzemamo, navadno prevzamemo imenovalniški naglas, npr. Grmeč [gə̀rmeč] (bos. Gȑmēč, rod. Grméča).
 3. Pri redkih imenih se v bosanščini moška in ženska različica imena razlikujeta zgolj glede naglasa, npr. moški imeni Sadija [sádija] (bos. Sádija) in Alija [álija] (bos. Àlija) ter ženski imeni Sadija [sadíja] (bos. Sadíja, Sadìja), Alija [alíja] (bos. Alíja, Alìja).

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko; ⟨i⟩ in ⟨u⟩ glede na položaj tudi kot [j] in [u̯].

POSEBNOST

Samoglasnika, zapisana s črkama ⟨e⟩ in ⟨o⟩, kadar sta naglašena, v slovenščino prevzemamo praviloma kot ozki e in ozki o (Ćopić [čópič], Ostrožac [óstrožac], Begić [bégič], Nedžad [nédžad-], Tešanj [téšan’/téšan]), kot široki e in široki o pa, kadar e stoji pred [r] ali [j] (Neretva [nêretva], Lejla [lêjla]) oz. kadar o stoji pred [v] ali [u̯] (Novi Grad [nôvi grád-]).

V bosanskih imenih so samoglasniški sklopi zapisani tako, kot se izgovorijo. Med samoglasnikom i in drugimi samoglasniki je protizevni j zapisan (Alija [álija], Asija [ásija]); v obrnjenem zaporedju zeva ne zapolnjujemo ne v zapisu ne v govoru (Husein [husêin], Smail [smáil]).

POSEBNOST

Pri nekaterih ženskih imenih se pojavljajo pisne različice t. i. klicnih imen, ki so povezane s spremembo naglasnega mesta, npr. Aiša [aíša] proti Ajša [ájša].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨c⟩, ⟨č⟩, ⟨d⟩, ⟨f⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩, ⟨j⟩, ⟨k⟩, ⟨l⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨š⟩, ⟨t⟩, ⟨v⟩, ⟨z⟩ in ⟨ž⟩, ter dvočrkja ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩ izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨ć⟩, v slovenščino prevzemamo kot [č], npr. Andrić [ándrič], Ćopić [čópič], Selimović [selímovič].
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨đ⟩ ali (redko tudi) dvočrkjem ⟨dj⟩, v slovenščino prevzemamo kot [dž], npr. Đurić [džúrič], Đedović (redko Djedović) [džédovič], Niđara [nídžara].

Bosanščina pozna zlogotvorni soglasnik ⟨r⟩, ki ga v medsoglasniškem položaju izgovarjamo po slovensko, torej kot [ər], npr. Srđan [sə̀rdžan], Drvar [də̀rvar], Brčko [bə̀rčko].

Nekatera bosanska imena so že v izvirniku zapisana na dva načina – npr. Midhat in Mithat [míthat], tj. z upoštevanjem prilikovanja po zvenečnosti ali z izglasnim razzvenečenjem, npr. Ahmed [áhmed-] in Ahmet [áhmet]. V slovenščino imena prevzemamo tako, kot so zapisana v izvirniku oz. v uradnih dokumentih.

V preglednici zvenečnostne premene niso posebej obravnavane, v zapisu izgovora pa so upoštevane, če je obravnavan kak drug pojav. Glej preglednico za slovenščino.

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ć č Bihać [biháč] in [bíhač], Vijećnica [vijéčnica], Vogošća [vógošča], Šabići [šábići], Vuletić [vúletič], Kotromanić [kótromanič]
đ Zagrađe [zágradže], Đoko [džóko], Điđi [džídži], Srđan [sə̀rdžan]
dj Djedović [džédovič]

Podomačevanje bosanskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz bosanščine večinoma prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede in besedne zveze

 1. pisno podomačene, npr. steček [stéčək] (bos. stećak) ‘nagrobni kamen’, čevapčič [čevápčič] (bos. ćevap/ćevapčić) ‘jed’;
 2. pisno nepodomačene, npr. sevdalinka [seu̯dalínka] ‘ljubezenska pesem’, tufahija [tufáhija] ‘jed’, hrkljuš [hə̀rkljuš] ‘izmišljena igra’.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v bosanščini, npr. Tomislavgrad [tómislau̯grád-], Stolac [stólac], Prijedor [príjedor], Mrkonjić Grad [mə̀rkonjič grád-], Gromiljak [grómiljak]; Novković [nôu̯kovič].

Osebna imena

Sodobna bosanska imena prevzemamo nespremenjena; tudi če gre za klicne in hipokoristične oblike imen (npr. Ćaze [čáze]), se ravnamo po uradnem zapisu.

Imena zgodovinskih oseb načeloma podomačujemo, in sicer tako, da uporabljamo slovenska imena, npr. Štefan Tomaš [štéfan tómaš] (bos. Stjepan Tomaš), a se slovenska pisna oblika pogosto ne razlikuje od bosanske, npr. Sandalj Hranić Kosača [sándal’/sándal hránič kósača], Tvrtko I. Kotromanić [tvə̀rtko pə̀rvi kótromanič].

Pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo vezaj, uporabljen v imenih nekaterih zgodovinskih osebnosti, pri katerih je ime zapisano pred nazivom osebe: Hasan-aga [hásan-ága], Salih-baša [sálih-báša], Nasrudin-hodža [násrudin-hódža], Mehmed-paša [méhmet-páša]. Tudi v sodobni rabi je med imenom in nazivom, če ga zapisujemo, vezaj.

POSEBNOST

Če je naziv zapisan pred imenom ali kakim drugim nazivom, ni zapisan z vezaje, pri prevzemanju v slovenščino pa sklanjamo tudi naziv: hadži Ibrahim [hádži íbrahim], rod. hadžija Ibrahima.

Zemljepisna imena

Za ime države in nekaterih zemljepisnih danosti se je že v preteklosti uveljavilo slovensko ime (eksonim): Bosna in Hercegovina [bósna in hercegovína/hêrcegovina] (bos. Bosna i Hercegovina). Med enobesednimi eksonimi so redka imena krajev, npr. Banjaluka [bánjalúka] (bos. Banja Luka), nekaj je tudi nekrajevnih imen, npr. Medžugorje [medžugórje] (bos. Međugorje). Večina imen mest in rek ni zapisana drugače, kot bi bila v slovenščini (npr. Una [úna]). Enobesedna imena rek sicer zapisujemo kot v izvirniku (Sutjeska [sútjeska]).

Pri večbesednih eksonimih se je uveljavilo, da občne sestavine imena prevedemo, lastnoimenske pa morfemsko prilagodimo slovenščini, npr. Blidinjsko jezero [blídin’sko/blídinsko jézero] (bos. Blidinje jezero), Dinarsko gorovje [dínarsko gorôu̯je] (bos. Dinarsko gorje ali Dinaridi).

Stvarna imena

Imena upravnih enot – kantonov Federacije Bosne in Hercegovine so v slovenskih besedilih pisno podomačena: Unsko-sanski kanton [únsko-sánski kantón], Posavski kanton [posáu̯ski kantón], Tuzelski kanton [túzǝlski kantón], Zeniško-dobojski kanton [zéniško-dóbojski kantón], Bosansko-podrinski kanton Goražde [bosánsko-podrínski kantón góražde], Srednjebosanski kanton [srédnjebosánski kantón], Hercegovsko-neretvanski kanton [hercegôu̯sko/hêrcegou̯sko-neretvánski kantón], Kanton Sarajevo [kantón sárajẹvo], Kanton 10 [kantón desét]. Pri tem pridevnike iz lastnih imen tvorimo po slovenskih pravilih, npr.:

 • Tuzla [túzla] – tuzelski [túzǝlski] (z vrivanjem zapisanega polglasnika),
 • Neretva [nêretva] neretvanski [neretvánski] (z dodajanem nekončnega obrazila pri imenih s končajem -va),
 • Hercegovina [hercegovína/hêrcegovina] hercegovski [hercegôu̯ski/hêrcegou̯ski] (s spremembo pridevniškega obrazila),
 • Drina [drína] – podrinski [podrínski] (tvorjen iz imena reke in ne iz imena vodnega območja, tj. Podrinje [podrínje]).

POSEBNOST

Pri tvorbi pridevnika iz imena Bosna [bósna] – bosenski [bósǝnski] se ohranja tudi v slovenščini uveljavljena oblika bosanski [bosánski]. Po slovenskih pravilih se sicer v soglasniški sklop [sn] vriva polglasnik, zapisan s črko ⟨e⟩, a ga izpodriva izvirna oblika z neobstojnim a.

O tvorbi pridevnikov iz imen s končajem -la (tuzelski) glej poglavje »Osnova na končni -l ali -n« (Glasovno-črkovne premene).

O tvorbi pridevnikov iz imen s končajem -va (neretvanski) glej poglavje »Osnova na končni -v« (Glasovno-črkovne premene).

O tvorbi pridevnikov iz imen obrečnih območij (podrinski) glej poglavje »Neobstojni i« (Glasovno-črkovne premene).

Pri podomačevanju stvarnih imen sledimo pravopisnim pravilom, večinoma prevajamo imena umetnostnih in leposlovnih stvaritev, npr. Most na Drini [móst na dríni] (bos. Na Drini ćuprija), Nikogaršnja zemlja [nikógaršnja zêmlja] (bos. Ničija zemlja), ter večjih ustanov, npr. Univerza v Tuzli [univêrza u̯‿túzli] (bos. Univerzitet u Tuzli).

Imen glasbenih skupin in časopisov ne prevajamo: Bijelo Dugme [bijélo dúgme], Dnevni avaz [dnéu̯ni aváz-].

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Pri pregibanju bosanskih besed in besednih zvez se ravnamo po slovenskih sklanjatvenih vzorcih.

Splošno

Zemljepisna imena na -e in -o, ki so večinoma srednjega spola, sklanjamo po

 1. samostalniški sklanjatvi srednjega spola:
  • Orašje [orášje], rod. Orašja [orášja];
  • Grahovo [gráhovo], rod. Grahova [gráhova];
  • Goražde [góražde], rod. Goražda [góražda];
  • Bugojno [búgojno], rod. Bugojna [búgojna];
  • Livno [líu̯no], rod. Livna [líu̯na];
 2. redkeje tudi po pridevniški (četrti) sklanjatvi srednjega spola, to pa zlasti tedaj, ko je ime posamostaljeni pridevnik:
  • Brčko [bə̀rčko], rod. Brčkega [bə̀rčkega].

Pri izpeljankah iz imen s končnim samoglasnikom in soglasniškim sklopom nezvočnik + zvočnik ali zvočnik + zvočnik, npr. Tuzla, Livno, se pred obrazili -ski in -čan v osnovo vriva polglasnik, in sicer Livno [líu̯no], rod. Livna [líu̯na]; prid. livenski [lívǝnski], preb. i. Livenčan [lívǝnčan].

Zemljepisna imena, ki imajo značilne slovenske množinske končnice, sklanjamo kot množinske samostalnike, in sicer

 1. po prvi moški sklanjatvi:
  • Zoranovići [zoránoviči], rod. mn. Zoranovićev [zoránovičev-];
  • Laktaši [laktáši], rod. mn. Laktašev [laktášev-];
 2. po prvi ženski sklanjatvi:
  • Živinice [žívinice], rod. mn. Živinic [žívinic];
  • Pale [pále], rod. mn. Pal [pál].

Krajšanje osnove

Pri pregibanju bosanskih imen v slovenščini se zlasti v imenih slovanskega porekla pojavljata dva tipa neobstojnih samoglasnikov, zaradi katerih se osnova krajša, in sicer neobstojni a v priponskih obrazilih -ac in -ak ter (redkeje) tudi neobstojni polglasnik, zapisan s črko e.

Pri imenih s priponskim obrazilom -ac (Šamac, Pozderac) in -ak (Ušivak, Gradačac) zapisani a v imenovalniku izgovorimo po črki, opuščamo pa ga pri pregibanju:

 • Šamac [šámac], rod. Šamca [šámca];
 • Sokolac [sokólac], rod. Sokolca [sokólca];
 • Pozderac [pozdêrac], rod. Pozderca [pozdêrca];
 • Gradačac [gradáčac], rod. Gradačca [gradáčca];
 • Gromiljak [grómiljak], rod. Gromiljka [grómil’ka/grómilka];
 • Ušivak [úšivak], rod. Ušivka [úšiu̯ka].

POSEBNOST

Na pojav neobstojnega a zaradi bližine vplivajo navade v izvirnem jeziku. Npr. obrazilo -ak je v bosanskem jeziku tudi naglašeno, zato v nekaterih imenih ne izpada (Kiseljak [kiselják], rod. Kiseljaka [kiseljáka]), pri nekaterih drugih imenih, npr. Kakanj [kákan’/kákan], pa se je uveljavilo bosansko krajšanje osnove (rod. Kaknja [káknja]).

Pri izpeljankah iz teh imen (večinoma pridevniških s priponskim obrazilom -ski in v prebivalskih imenih z obrazilom -čan) je odločilen zadnji glas osnove: če se ime konča na zvočnik, obrazili -ski in -čan le dodamo osnovi: Šamac [šámac] – prid. šamski [šámski]; preb. i. Šamčan [šámčan]. Pri nekaterih izglasje spreminja tudi prvi glas v obrazilu (Gradačac [gradáčac] – prid. gradaški [gradáški]) oziroma osnovi dodamo le obrazilo -an: preb. i. Gradačan [gradáčan].

Imena z obrazilom -ek in neobstojnim polglasnikom so redka, npr. Bebek [bébək], rod. Bebka [bépka].

Podstava svojilnega pridevnika iz imen moškega spola je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi (Nametkov [námetkov-], Bebkov [bébkov-]), če se ime konča na c, pa se ta premenjuje s č, npr. Pozderčev [pozdêrčev-].

Daljšanje osnove

Pri prevzemanju v slovenščino večino imen s končnim -r pregibamo tako, da daljšamo osnovo z j (v izvirnem jeziku daljšanja ni):

 • Amir [ámir], rod. Amirja [ámirja];
 • Mostar [móstar], rod. Mostarja [móstarja]; prid. mostarski [móstarski].

POSEBNOSTI

 1. Osnove ne daljšajo nekatera enozložna zemljepisna imena, npr. Dvor [dvór], rod. Dvora [dvóra], kar ni drugače kot v slovenščini. Pri nekaterih drugih imenih je daljšanje neustaljeno, pogosteje jih sklanjamo z nespremenjeno osnovo, npr. Prijedor [príjedor], rod. Prijedora [príjedora] in Prijedorja [príjedorja]; prid. prijedorski [prijedorski].
 2. Nekatera imena na končni e, ki so po nastanku okrajšane ali klicne oblike daljših imen (Brajče [brájče] < Ibrahim [ibráhim], Sule [súle] < Sulejman [sulêjman], Ćaze [čáze] < Ćazim [čázim]), sklanjamo na dva načina. Osnovo daljšamo z j (Sule [súle], rod. Suleja [súleja]), še pogosteje pa, po zgledu slovenskih imen (tip Cene, Bine, Jure), osnovo daljšamo s t, npr. Ćaze [čáze], rod. Ćazeta [čázeta]. V tem primeru se imena ne preglašujejo. Glej poglavje »Preglas«.

Podstava svojilnega pridevnika je enaka podaljšani (rodilniški) osnovi, npr. Amirjev [ámirjev-], Ćazetov [čázetov-].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini pojavlja, kadar se osnova imena moškega spola konča na končne govorjene glasove c, j, č, ž, š ali , ki so v bosanskem jeziku zapisani s črkami ⟨c⟩, ⟨ć⟩, ⟨č⟩, ⟨j⟩, ⟨š⟩, ⟨ž⟩, ⟨đ⟩ ter dvočrkji ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩. Pri tvorbi svojilnega pridevnika iz imen na končni c pride tudi do premene c v č.

⟨c⟩ Pozderac [pozdêrac], or. s Pozdercem [spozdêrcem]; svoj. prid. Pozderčev [pozdêrčev-]
⟨ć⟩ Šantić [šántič], or. s Šantićem [sšántičem]; svoj. prid. Šantićev [šántičev-]
⟨č⟩ Vrnograč [və̀rnograč], or. z Vrnogračem [zvə̀rnogračem]
⟨š⟩ Vancaš [váncaš], or. z Vancašem [zváncašem]; svoj. prid. Vancašev [váncašev-]
⟨ž⟩ Grabež [grábež-], or. z Grabežem [zgrábežem]
⟨j⟩ Doboj [dóboj], or. z Dobojem [zdóbojem]
⟨lj⟩ Počitelj [póčitel’/póčitel], or. s Počiteljem [spóčiteljem]
⟨nj⟩ Kakanj [kákan’/kákan], or. s Kaknjem [skáknjem]

Preglas se uveljavlja tudi pri lastnih imenih moškega spola, ki se končajo na soglasnik r, če se ime sklanja z daljšanjem osnove, npr. Dizdar [dízdar], or. z Dizdarjem [zdízdarjem]; svoj. prid. Dizdarjev [dízdarjev-].

Pregibanje večbesednih imen

Pri prevzemanju bosanskih večdelnih zemljepisnih imen sklanjamo vse sestavine, tudi če so imena priredno zložena in povezana z nestičnim vezajem, npr. Kričići - Jejići [kríčiči - jêjiči], rod. mn. Kričićev - Jejićev [kríčičeu̯ - jêjičev-]. Sklanjamo tudi povezani spolsko neujemalni imenski enoti, npr. Pješivac - Kula [pjéšivac - kúla], rod. Pješivca - Kule [pjéšiu̯ca - kúle].

POSEBNOST

Nekatera bosanska priredno sestavljena imena so povezana z veznikom i (slov. in). Taka imena ohranjamo zapisana, kot so v izvirniku, in sklanjamo obe sestavini, npr. Željevo i Župa [žéljevo i žúpa], mest. v Željevu i Župi [u̯žéljevu i žúpi].

V zvezah pridevnika in samostalnika sklanjamo obe sestavini le, če prvo sestavino občutimo kot pridevnik in jo v slovenščini tako tudi pregibamo, npr. Gornji Vakuf [górnji vákuf], rod. Gornjega Vakufa [górnjega vákufa]. V nasprotnem primeru je prva sestavina nepregibna, npr. Kulen Vakuf [kúlen vákuf], mest. v Kulen Vakufu [u̯kúlen vákufu].

POSEBNOST

Če je pridevnik zapostavljen, sklanjamo obe sestavini: Dubrave Donje [dúbrave dónje], mest. mn. v Dubravah Donjih [u̯dúbravah dónjih].