Japonščina

Pisava

Sodobna japonščina se zapisuje večinoma kombinirano, in sicer z logografsko pisavo, ki izhaja iz kitajske, z zlogovnima pisavama hiragano in katakano ter delno tudi z latinično pisavo. Vsaka od teh pisav ima svojo funkcijo.

S kitajskimi pismenkami so zapisane polnopomenske besede (samostalniki, glagoli, pridevniki).

Zlogovni pisavi hiragana in katakana (s skupnim izrazom kana) obsegata zloge (oz. moraične enote) japonskega jezika. Hiragana se uporablja za zapis funkcijskih besed (členkov, veznikov, prislovov ter pregibnih končnic glagolov in pridevnikov), katakana pa za zapis tujk, tujih krajevnih in osebnih imen, različnih strokovnih terminov, onomatopejskih izrazov ali za poudarjanje besed.

Latinična pisava se uporablja večinoma za zapis kratic in simbolov.

Zapis v latinici

Za zapis japonskih lastnih imen v latinici se tako na Japonskem kot v mednarodnem okolju najpogosteje uporablja Hepburnov latinizacijski sistem oz. hepburn.

Japonščina pozna več sistemov latiničnega zapisa:

 • starejši sistem nipon (hep. nippon-shiki),
 • sistem kunrej (hep. kunrei-shiki), ki najbolje odraža japonski glasovni sistem in je tudi uradni sistem japonskega ministrstva za izobraževanje, ter
 • najbolj razširjeni sistem hepburn (hep. hebon-shiki), ki ga za zapis lastnih imen uporablja japonsko ministrstvo za zunanje zadeve; uporabljen je za zapis osebnih in zemljepisnih imen v mednarodnih dokumentih ter na prometnih in drugih oznakah na Japonskem.

V slovenščini je do zadnjega slovenskega pravopisa (2001) veljalo načelo poslovenjenega zapisa glede na izgovor, kar je z vse večjo razširjenostjo japonskih lastnih imen v slovenskih besedilih postalo identifikacijsko problematično in ob zavedanju, da je japonska latinica standardizirana pisava, tudi nepotrebno. Poslovenjene oblike se uporabljajo pri imenih, pri katerih raba je že povsem ustaljena.

Poslovenjene oblike se uporabljajo pri imenih, katerih raba je že povsem ustaljena.

Hepburn uporablja 21 črk latiničnega črkopisa, tri dvočrkja, tj. ⟨ch⟩, ⟨sh⟩ in ⟨ts⟩, ter nekatera tričrkja.

Japonska latinična abeceda po hepburnu: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨d D⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨ j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨w W⟩, ⟨y Y⟩, ⟨z Z⟩.

Posebnost

Črke ⟨c⟩, ⟨l⟩, ⟨q⟩, ⟨v⟩ in ⟨x⟩ se uporabljajo pri zapisu v japonščino prevzetih besed ali za grafični učinek.

V hepburnu je uporabljeno ločevalno znamenje črtica (makron) ⟨¯⟩ nad samoglasniki ⟨ā⟩, ⟨ē⟩, ⟨ī⟩ (le v občnih besedah) ter nad ⟨ō⟩ in ⟨ū⟩ za označevanje dolžine. Pri zapisu v slovenščini jo lahko opustimo, čeprav nam pomaga pri določanju naglasnega mesta in je v teh pravilih v okroglem oklepaju tudi ohranjena.

Včasih se tudi v sistemu kunrej za označevanje dolžine namesto črtice uporablja strešica ⟨â⟩, ⟨ê⟩, ⟨î⟩, ⟨ô⟩, ⟨û⟩, ponekod prečrkovanje iz zapisa v hiragani ⟨aa⟩, ⟨ou⟩, ⟨oo⟩, ⟨uu⟩, zlasti ⟨ei⟩ in ⟨ii⟩, v nestandardnih variantah sistema hepburn pa redko celo ⟨ah⟩, ⟨oh⟩, ⟨uh⟩.

V hepburnu se uporabljata tudi ločili, ki ju pri prevzemanju prav tako lahko opustimo:

 • opuščaj ⟨’⟩ med črko ⟨n⟩ in samoglasnikom za označevanje morfemske meje, npr. Jun'ichi/Junichi [džuníči] (hep. Jun'ichi), in
 • vezaj ⟨-⟩, ki za označevanje tvorjenk sicer ni del standardiziranega sistema hepburn, se pa občasno uporablja za označevanje morfemske meje, npr. Kore-eda/Koreeda [kóre.éda] (hep. Koreeda), Kabuki-cho/Kabukicho [kabúkičó] (hep. Kabukichō).

Opuščaj in črtico poznavalci japonščine pri pisanju v slovenščini zapisujejo zlasti v strokovnih in znanstvenih besedilih.

Razlike med kunrejem in hepburnom
Zapis v kunreju Položaj Zapis v hepburnu Glas
h pred ⟨u⟩ f f
s pred ⟨i⟩ sh š
sy pred ⟨a⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩ sh š
t pred ⟨u⟩ ts c
t pred ⟨i⟩ ch č
ty pred ⟨a⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩ ch č
z pred ⟨i⟩ j
zy pred ⟨a⟩, ⟨o⟩, ⟨u⟩ j

Izgovor

Naglasno mesto

Večino japonskih besed v slovenščini naglašujemo na edinem ali predzadnjem zlogu: Ken [kén], Gunma [gúnma], Heisei [hêjsej], Mori [móri] (hep. Mōri), Oita [ójta] (hep. Ōita), Saito [sájto] (hep. Saitō), Sato [sáto] (hep. Satō), Sakai [sákaj], Sendai [séndaj], Suzuki [suzúki], Yamada [jamáda], Chuodori [čuodóri] (hep. Chūōdōri), Inoue [inoúe], Kitakyushu [kitakjúšu] (hep. Kitakyūshū), Kobayashi [kobajáši], Matsumoto [macumóto], Amaterasu [amaterásu], Shimonoseki [šimonoséki].

Zaporedje enakih črk za samoglasnike označuje morfemsko mejo, ki se včasih v zapisu označi z vezajem, zato drugi samoglasnik dobi primarni naglas, dva zloga pred njim pa je sekundarni naglas, npr. Koreeda [kóre.éda] (hep. Kore-eda/Koreeda), Motoori [móto.óri] (hep. Moto-ori/Motoori), Matsuura [mácu.úra] (hep. Matsu-ura/Matsuura). Prav tako je z vezajem lahko nakazana morfemska meja v drugih besedah, npr. Kabukicho [kabúkičó] (hep. Kabuki-chō/Kabukichō).

Naglas se umakne s predzadnjega zloga, in sicer:

 • na predhodni zlog, kadar sta v predzadnjem zlogu črki ⟨i⟩ ali ⟨u⟩ med nezvenečima soglasnikoma, ki v japonščini skoraj onemita, pri prevzemanju v slovenščino pa ju izgovarjamo kot [i] in [u]: Hokusai [hókusaj], Yashika [jášika], Asakusa [asákusa];
 • na zlog pred zevom, kadar je zev na koncu besede: Fumio [fúmijo], Hayao [hájao], Kazuo [kázuo], Marie [márije], Matsue [mácue], Yoshio [jóšijo], Yukio [júkijo];
 • kadar je v hepburnu dolgi samoglasnik v nezadnjem zlogu zapisan s črtico, se zaradi dolžine samoglasnika naglas prenese nanj: Osaka [ósaka] (hep. Ōsaka), Otsuka [ócuka] (hep. Ōtsuka), Shotoku [šótoku] (hep. Shōtoku), Shusaku [šúsaku] (hep. Shūsaku), Yotaku [jótaku] (hep. Yōtaku), Ryunosuke [rjúnosuke] (hep. Ryūnosuke);
 • kadar je v besedi črkovni sklop poljubnega samoglasnika in samoglasnika i, ki se izgovori dvoglasniško [Vj], se naglas prenese na dvoglasnik: Saitama [sájtama], Heihachiro [hêjhačiro] (hep. Heihachirō), Mainichi [májniči];
 • kadar je v hepburnu zaporedje dveh enakih soglasnikov, je naglas na samoglasniku pred omenjenim soglasniškim zaporedjem, npr. Tottori [tótori];
 • kadar je v besedi nezadnji zlog z izglasnim ⟨n⟩ (npr. [sen.go.ku] ali [sen.ka.ku]), se naglas prenese nanj, npr. Sengoku [séngoku], Senkaku [sénkaku].

Kadar se v hepburnu v eni besedi pojavi več nezadnjih zlogov, ki vsebujejo dolgi samoglasnik in/ali izglasni ⟨n⟩ in/ali zaporedje dveh enakih soglasnikov in/ali v dvoglasnik oblikovano zaporedje V + i, velja osnovno pravilo za naglaševanje, tj. naglašen je predzadnji zlog, npr. Roppongi [ropóngi].

Posebnost

V slovenščini se je ustalilo naglasno mesto na samoglasniku i, kadar je ta v predzadnjem zlogu in v položaju med nezvenečima soglasnikoma, npr. Hirohito [hirohíto] (namesto [hiróhito]), Akihito [akihíto] (namesto [akíhito]), Akita [akíta] (namesto [ákita]), Jošihito [jošihíto] (namesto [jošíhito]).

Japonščina pozna le tonemsko naglaševanje (jakostnega ne), ki se od slovenskega precej razlikuje. V japonščini se za naglasno mesto šteje zadnji zlog, ki je izgovorjen z visokim tonom.

Japonščina pozna breznaglasne besede, kjer ni prehoda iz visokega v nizki ton. Takšnim besedam v slovenščini praviloma dodamo naglasno mesto, npr. Tochigi [točígi], Yamanashi [jamanáši].

V slovenščini se zlasti pri trozložnih besedah uveljavlja naglas na prvem namesto na drugem (predzadnjem) zlogu; to je slušno bliže japonskemu naglasu, npr. Akira [ákira/akíra], Haruki [háruki/harúki], Mifune [mífune/mifúne], Natsume [nácume/nacúme], Sakura [sákura/sakúra], Yamato [jámato/jamáto].

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨a⟩, ⟨e⟩, ⟨i⟩, ⟨o⟩ in ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko; črka ⟨i⟩ je glede na položaj tudi [j].

Japonščina pozna dolge samoglasnike, katerih dolžine pa v slovenski izgovor ne prevzemamo.

Podvojene črke za samoglasnike izgovarjamo z dvema glasovoma, npr. Matsuura [mácu.úra], pri zaporedju ⟨ii⟩ pa zapiramo zev z [j].

V sklopu i in samoglasnik ⟨iV⟩ se pojavlja zev, ki ga v izgovoru zapiramo z [j], npr. Ieyasu [ijejásu], Niihama [nijiháma].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨b⟩, ⟨d⟩, ⟨f⟩, ⟨g⟩, ⟨h⟩, ⟨k⟩, ⟨m⟩, ⟨n⟩, ⟨p⟩, ⟨r⟩, ⟨s⟩, ⟨t⟩ in ⟨z⟩, izgovarjamo po slovensko.

Posebnosti

 1. Soglasnik, zapisan z ⟨j⟩, prevzemamo kot [dž]: Meiji [mêjdži].
 2. Soglasnik, zapisan z ⟨w⟩, ki se v japonščini pojavlja le pred samoglasnikom ⟨a⟩, v slovenščino prevzemamo kot [v]: Akutagawa [akutagáva].
 3. Soglasnik, zapisan z ⟨y⟩, prevzemamo kot [j]: Miyazawa [mijazáva].

Japonščina ne razlikuje med jezičnikoma [l] in [r]. Ta glas je v hepburnu zapisan s črko ⟨r⟩, ki jo izgovarjamo po slovensko, npr. Kurosawa [kurosáva].

Japonščina ne pozna zobnoustničnega [f]. S črko ⟨f⟩, ki se pojavlja samo pred ⟨u⟩, je zapisan japonski ustničnoustnični fonem /ɸ/, ki ga izgovarjamo po slovensko, npr. Fuji [fúdži].

Japonščina pozna tri dvočrkja, in sicer jih prevzemamo:

 • ⟨ch⟩ kot [č]: Chikako [čikáko];
 • ⟨sh⟩ kot [š]: Ashikaga [ašikága];
 • ⟨ts⟩ kot [c]: Matsumoto [macumóto].

Podvojene črke za japonske dolge soglasnike, tj. ⟨kk⟩, ⟨pp⟩, ⟨ss⟩ in ⟨tt⟩, izgovarjamo kot en glas, npr. Yokkaichi [jokájči], Roppongi [ropóngi], Issa [ísa], Tottori [tótori].

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med črko (ali dvočrkjem) v hepburnu in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ch č Chiharu [čiháru], Ichikawa [ičikáva]
i v vzglasju in med soglasnikoma i Ishiguro [išigúro], Nikko [níko]
i v izglasju za soglasnikom i Kawaguchi [kavagúči], Murakami [murakámi]
i pred samoglasnikom ijV (zapiranje zeva) Hachioji [hačijódži] (hep. Hachiōji), Ieyasu [ijejásu], Mie [míje], Niigata [nijigáta], Yoshiaki [jošijáki]
i za samoglasnikom j Bandai [bándaj], Eisai [êjsaj], Kansai [kánsaj], Keio [kêjo] (hep. Keiō), Kobo Daishi [kóbo dájši], (hep. Kōbō Daishi), Oita [ójta] (hep. Ōita)
j Awaji Shima [avádži šíma], Fujisawa [fudžisáva], Honjo [hóndžo] (hep. Honjō), Meiji [mêjdži], Uji [údži]
sh š Ashikaga [ašikága], Mishima [mišíma], Shizuoka [šizuóka], Shiga [šíga]
ts pred ⟨u⟩ c Koetsu [koécu], Hamamatsu [hamamácu], Matsue [mácue], Matsumoto [macumóto]
w pred ⟨a⟩ v Asahikawa [asahikáva], Wakayama [vakajáma]
y j Miyazawa [mijazáva], Saigyo [sájgjo] (hep. Saigyō), Yoko [jóko] (hep. Yōko)

Podomačevanje japonskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz japonščine prevajamo. Besede in besedne zveze, ki smo jih prevzeli neprevedene, pa so lahko glede na zapis v hepburnu:

 1. pisno podomačene, npr. bonsaj [bonsáj] (hep. bonsai), bušido [bušído] (hep. bushidō), cunami [cunámi] (hep. tsunami), gejša [gêjša] (hep. geisha), jakuza [jakúza] (hep. yakuza), kacuobuši [kacuobúši] (hep. katsuobushi), ramen [rámen] (hep. rāmen), samuraj [samuráj] (hep. samurai), sudoku [sudóku] (hep. sūdoku), suši [súši] (hep. sushi), šingon [šíngon] (hep. shingon), šitaka [šitáka] (hep. shiitake), šogun [šogún] (hep. shōgun), tempura [tempúra] (hep. tenpura in tempura), tofu [tofú] (hep. tōfu); med pisno podomačene prištevamo tudi izraze, ki so v zapisu enaki s tistimi v hepburnu, npr. anime [animé], edamame [edamáme], hikikomori [hikikomóri], kabuki [kabúki], karaoke [karaóke], manga [mánga], udon [udón];
 2. pisno nepodomačene, npr. aji shio [ádži šíjo] ‘prašek natrijev glutamat’, okonomiyaki [okonomijáki] ‘japonska omleta’, torii [tóri] ‘vrata’.

Posebnost

Posamezne besede se v knjižnem jeziku pojavljajo kot pisne in izgovorne dvojnice, npr. judo [júdo] / džudo [džúdo] (hep. jūdō [džúdo]), druge zgolj kot pisne dvojnice: dojo/dodžo [dódžo] (hep. dōjō), matcha/mača [máča] (hep. matcha), nindža/ninja [níndža] (hep. ninja), sašimi/sashimi [sašími] (hep. sashimi), sensei/sensej [sénsej] (hep. sensei), shiatsu/šiacu [šijácu] (hep. shiatsu), wasabi/vasabi [vasábi] (hep. wasabi).

Črka ⟨i⟩, ki se izgovarja kot [j], se je v posameznih besedah ohranila, npr. aikido (hep. aikidō) [ajkído]) in ne ajkido, daimjo [dájmjo] (hep. daimyō) in ne dajmjo, haiku (hep. haiku) [hájku/hajkú] in ne hajku.

Poimenovanja zgodovinskih obdobij so pogosto prekrivna z lastnimi imeni mest, provinc ali dinastij, zato se je zanje uveljavil zapis z veliko začetnico.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v hepburnu, npr. Hamamatsu [hamamácu], Matsue [mácue], Matsumoto [macumóto], Mitsubishi [micubíši], Shibuya [šibúja], Takamatsu [takamácu], Toyota [tojóta].

Osebna imena

Pisno podomačena in pisana brez ločevalnih znamenj so nekatera v preteklosti prevzeta in danes ustaljena imena, npr.

 • imena nekaterih vladarjev (Jošihito [jošihíto] (hep. Yoshihito), Tokugava [tokugáva] (hep. Tokugawa), Mičiko [míčiko] (hep. Michiko [míčiko]);
 • imena literarnih ustvarjalcev in literarnih oseb (Gendži [géndži] (hep. Genji), Murasaki Šikibu [murasáki šikíbu] (hep. Murasaki Shikibu)).

Posebnost

Za imena rodbin iz daljne zgodovine so se uveljavile pisne dvojnice, npr. Ašikaga/Ashikaga [ašikága], Fudživara/Fujiwara [fudživára], Tokugava/Tokugawa [tokugáva].

Prevzemanje japonskih imen in priimkov

V japonščini je vedno na prvem mestu priimek in za njim lastno ime, npr. Dazai Osamu [dázaj osámu], Inoue Yasushi [inoúe jásuši], Mizoguchi Kenji [mizogúči kéndži]. V mednarodnem okolju in tudi pri prevzemanju v slovenščino je na prvem mestu ime in nato priimek, npr. Osamu Dazai [osámu dázaj], Yasushi Inoue [jásuši inoúe], Kenji Mizoguchi [kéndži mizogúči]. Pa tudi Banana Yoshimoto [banána jošimóto], Haruki Murakami [háruki/harúki murakámi], Junichiro Tanizaki [džuničíro tanizáki] (hep. Jun'ichirō Tanizaki), Yasunari Kawabata [jasunári kavabáta], Yoko Ogawa [jóko ogáva] (hep. Yōko Ogawa), Yukio Mishima [júkijo míšima/mišíma].

Posebnost

V zgodovinskih imenih je ohranjeno japonsko zaporedje priimka in imena, npr. Oda Nobunaga [óda nobunága], Tokugawa Ieyasu [tokugáva ijejásu], Toyotomi Hideyoshi [tojotómi hidejóši].

Zemljepisna imena

Nekatera zemljepisna imena so povsem podomačena (eksonimi), npr.

 • imena mest: Hirošima [hirošíma] (hep. Hiroshima), Kjoto [kjóto] (hep. Kyōto), Osaka [ósaka] (hep. Ōsaka),
 • ime gore Fudži [fúdži] (hep. Fuji),
 • imena otokov: Honšu [hónšu] (hep. Honshū), Kjušu [kjúšu] (hep. Kyūshū), Rjukju [rjúkju] (hep. Ryūkyū), Šikoku [šikóku] (hep. Shikoku).

Redka zemljepisna imena so prevedena, npr. Notranje morje (hep. Setonaikai), Vulkanski otoki (hep. Kazan-Rettō).

Posebnosti

1. Črko ⟨y⟩ smo v preteklosti pred črko za samoglasnik prevzemali tudi kot ⟨i⟩ in jo kot [i] tudi izgovarjali. Ime glavnega mesta Tokio bi po hepburnovemu zapisu Tōkyō morali izgovarjati [tókjo], a se je uveljavil [tókijo].

2. Posamezna zemljepisna imena se v knjižnem jeziku pojavljajo kot pisne dvojnice – zapisana poslovenjeno in v hepburnu, npr. Cušima in Tsushima [cušíma], Jokohama in Yokohama [jokoháma], Nagoja in Nagoya [nagója], Okajama in Okayama [okajáma], Okinava in Okinawa [okináva].

3. Z zemljepisnimi imeni prekrivni priimki ali stvarna imena so pisani v hepburnu, npr.

 • Kavasaki zem. i. nasproti Kawasaki oseb. i. (Kawasakijev sindrom), ali so dvojnice, npr. Kawasaki/Kavasaki stvar. i. (prim. kavasaki ‘motor’);
 • Jamato zem. i. (pokrajina in zgodovinsko jedro Japonske) nasproti Yamato [jámato/jamáto], osebno ime in ime glasbene skupine.

4. Za otok Ioto (in Iōtō) [ijóto] se je zaradi angleškega zapisa uveljavilo ime Iwo Jima [ívo džíma].

Stvarna imena

Stvarna lastna imena so zaradi identifikacijskih razlogov zapisana v hepburnu in jih v tej obliki tudi prevzemamo, npr. Fujitsu [fudžícu], Mitsubishi [micubíši], Nissan [nísan], Toyota [tojóta].

Redka stvarna imena se zapisujejo poslovenjeno, in sicer zaradi apelativizacije, npr. Tokaido Šinkansen [tokájdo šinkánsen] (hep. Tōkaidō Shinkansen) nasproti šinkansen ‘japonska hitra železnica’.

Zaradi želje po ustrezni izreki imena se Japonci odločajo tudi za neregularno transkripcijo imena, ki sledi branju po črki. Npr. v imenu Yasukawa samoglasnik u med dvema nezvenečima soglasnikoma onemi. Da bi Evropejci pravilno izgovarjali ime in ne naglaševali u, so se pri latiničnem zapisu podjetja odločili za zapis Yaskawa [jaskáva]. Ime osebe pa ostaja zapisano kot Yasukawa, v slovenščini ga ne glede na onemitev v japonščini beremo po črki kot [jasukáva].

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Splošno

Pri prevzemanju japonskih lastnih imen se ravnamo po splošnih načelih:

 • spolsko uvrščanje osebnih imen sledi spolu nosilca;
 • zemljepisna imena večinoma uvrščamo v moški spol (Senkaku [sénkaku], Kiso [kíso], Kjoto [kjóto] (hep. Kyōto), Kitakami [kitakámi], Shinano [šináno]); pri imenih s končnim -⟨a⟩ na spol pogosto vpliva občnoimenska sestavina, npr. vulkan Ninoshima m [ninošíma] in reka Abukuma ž [abukúma].

Japonska zgodovinska obdobja s končnim -⟨a⟩ so ženskega spola, npr. Kamakura [kamakúra], Nara [nára], Rejva [rêjva], Šova [šôva], sicer jih prevzemamo kot samostalnike moškega spola, npr. Džomon [džómon], Jajoj [jajój], Hejan [hêjan], Muromači [muromáči].

Ženska imena

Ženska imena se v japonščini končajo na različne samoglasnike, po prvi ženski sklanjatvi pa sklanjamo le tiste s končnim -⟨a⟩:

 • Hana [hána], rod. Hane [háne];
 • Nagisa [nagísa], rod. Nagise [nagíse];
 • Sakura [sákura/sakúra], rod. Sakure [sákure/sakúre],

Imena, ki se končajo na druge črke, sklanjamo po tretji ženski sklanjatvi:

 • Kiku [kíku], rod. Kiku [kíku];
 • Yoko [jóko] (hep. Yōko), rod. Yoko [jóko].

Pri tvorbi svojilnega pridevnika z obrazilom -in razlikujemo med ženskimi imeni, ki se končajo:

 1. na -⟨a⟩ ali -⟨o⟩, saj je tu podstava pridevnika enaka osnovi brez končnega samoglasnika, npr. Fusako [fusáko], rod. Fusako [fusáko], prid. Fusakin [fusákin];
 2. na -⟨i⟩ ali -⟨u⟩, saj je tu podstava pridevnika enaka osnovi, podaljšani z j, npr. Amaterasu [amaterásu], rod. Amaterasu [amaterásu], prid. Amaterasujin [amaterásujin]; Ayumi [ajúmi], rod. Ayumi [ajúmi], prid. Ayumijin [ajúmijin].

Moška imena

Moška imena, katerih govorjena osnova se konča na -⟨o⟩, sklanjamo z odpahovanjem za slovenski jezik neznačilnih samoglasniških končnic po prvi moški sklanjatvi, npr. Kenzo [kénzo], rod. Kenza [kénza]; Masao [másao], rod. Masaa [másaa].

Daljšanje osnove

Imena in priimke moškega spola, katerih govorjena osnova se konča na -⟨e⟩, -⟨i⟩ ali ‑⟨u⟩, sklanjamo tako, da osnovo podaljšamo z j, npr.

 • Daisuke [dájsuke], rod. Daisukeja [dájsukeja],
 • Masahide [masahíde], rod. Masahideja [masahídeja];
 • Kiichi [kijíči], rod. Kiichija [kijíčija];
 • Osamu [osámu], rod. Osamuja [osámuja].

Podstava svojilnega pridevnika, ki ga iz moških imen tvorimo z obrazilom -ov/-ev, je enaka podaljšani osnovi, npr. Osamujev [osámujev-].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se pri moških imenih pojavlja, če se ime (osnova imena ali podstava tvorjenke) konča na končni govorjeni [j], ki je v hepburnu zapisan s črko ⟨i⟩, npr. Kansai [kánsaj], or. s Kansaiem [skánsajem]; prid. Kansaiev [kánsajev‑].

Preglas se uveljavlja tudi pri imenih, ki osnovo podaljšujejo z j. (Glej poglavje »Daljšanje osnove«.)