Makedonščina

Pisava

Makedonska različica cirilične pisave ima 24 črk osnovnega ciriličnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s petimi dodatnimi črkami – ⟨s S⟩, ⟨j J⟩, ⟨љ Љ⟩, ⟨њ Њ⟩, ⟨џ Џ⟩ in dvema ciriličnima črkama z ločevalnim znamenjem – ⟨ѓ Ѓ⟩ in ⟨ќ Ќ⟩, ki sta značilni za makedonščino.

Makedonska abeceda (azbuka): ⟨а А⟩, ⟨б Б⟩, ⟨в В⟩, ⟨г Г⟩, ⟨д Д⟩, ⟨ѓ Ѓ⟩, ⟨е Е⟩, ⟨ж Ж⟩, ⟨з З⟩, ⟨s S⟩, ⟨и И⟩, ⟨j J⟩, ⟨к К⟩, ⟨л Л⟩, ⟨љ Љ⟩, ⟨м М⟩, ⟨н Н⟩, ⟨њ Њ⟩, ⟨о О⟩, ⟨п П⟩, ⟨р Р⟩, ⟨с С⟩, ⟨т Т⟩, ⟨ќ Ќ⟩, ⟨у У⟩, ⟨ф Ф⟩, ⟨х Х⟩, ⟨ц Ц⟩, ⟨ч Ч⟩, ⟨џ Џ⟩, ⟨ш Ш⟩.

Zapis v latinici

Pri prečrkovanju makedonske cirilične pisave v latinico vsaki cirilični črki ustreza ena latinična črka ali črkovni sklop. V slovenščini podomačene oblike so enake prečrkovanim, vključno s črkama ⟨ǵ⟩ in ⟨ḱ⟩.

Preglednica ponazarja razmerje med cirilično črko (ali dvo- ali veččrkjem; v pokončnem in ležečem tisku) in latinično ustreznico.

Mala in velika cirilična črka Mala in velika cirilična
črka v ležečem tisku
Mala in velika latinična črka
а А а А a A
б Б б Б b B
в В в В v V
г Г г Г g G
д Д д Д d D
ѓ Ѓ ѓ Ѓ ǵ Ǵ
е Е е Е e E
ж Ж ж Ж ž Ž
з З з З z Z
ѕ Ѕ ѕ Ѕ dz Dz
и И и И i I
ј Ј ј Ј j J
к К к К k K
л Л л Л l L
љ Љ љ Љ lj Lj
м М м М m M
н Н н Н n N
њ Њ њ Њ nj Nj
о О о О o O
п П п П p P
р Р р Р r R
с С с С s S
т Т т Т t T
ќ Ќ ќ Ќ ḱ Ḱ
у У у У u U
ф Ф ф Ф f F
х Х х Х h H
ц Ц ц Ц c C
ч Ч ч Ч č Č
џ Џ џ Џ dž Dž
ш Ш ш Ш š Š

POSEBNOSTI

 1. Črki ⟨ѓ⟩ in ⟨ќ⟩ zaradi različnih položajnih glasovnih uresničitev prevzemamo s črkama ⟨ǵ⟩ in ⟨ḱ⟩ z ločevalnim znamenjem ⟨´⟩.
 2. Črke ⟨s⟩, ⟨љ⟩, ⟨њ⟩ in ⟨џ⟩ prečrkujemo s črkovnim sklopom oziroma s po dvema latiničnima črkama: ⟨dz⟩, ⟨lj⟩, ⟨nj⟩ in ⟨dž⟩. V položaju, ki zahteva veliko začetnico, se piše z veliko le prva enota črkovnega sklopa, npr. ⟨Dz⟩ Dzvezdan [dzvézdan] (mak. Ѕвездан), ⟨Lj⟩ Ljubaništa [ljubáništa] (mak. Љубаништа). Obe enoti črkovnega sklopa zapišemo z veliko črko le v nizu samih velikih črk: ⟨DZ⟩, ⟨LJ⟩, ⟨NJ⟩ in ⟨DŽ⟩ .

Prečrkovanje lastnih imen v uradnih dokumentih

Osebna in zemljepisna imena (ki se v latinico prečrkujejo z dvočrkji ali črkami, ki vsebujejo ločevalna znamenja) so v mednarodnih uradnih dokumentih na podlagi Zakona o potnih listinah državljanov Republike Makedonije prečrkovana v latinične črke brez ločevalnih znamenj. Tovrstnega načina prepisa (zlasti šumevcev) pri prevzemanju makedonskih lastnih imen ne uporabljamo.

 • ⟨ѓ Ѓ⟩ – ⟨gj Gj⟩: Ѓоко – Gjoko
 • ⟨ж Ж⟩ – ⟨zh Zh⟩: Жарко – Zharko
 • ⟨ѕ Ѕ⟩ – ⟨dz Dz⟩: Ѕвездан – Dzvezdan
 • ⟨љ Љ⟩ – ⟨lj Lj⟩: Љубаништа – Ljubanishta
 • ⟨њ Њ⟩ – ⟨nj Nj⟩: Коњско – Konjsko
 • ⟨ќ Ќ⟩ – ⟨kj Kj⟩: Ќулавкова – Kjulavkova
 • ⟨ч Ч⟩ – ⟨ch Ch⟩: Дучевска – Duchevska
 • ⟨џ Џ⟩ – ⟨dj Dj⟩: Ренџов – Rendjov
 • ⟨ш Ш⟩ – ⟨sh Sh⟩: Крушево– Krushevo

Izgovor

Naglasno mesto

Makedonščina ima stalni naglas, ki ga pri prevzemanju v slovenščino praviloma ohranjamo, in sicer

 1. dvo- in trizložne besede so naglašene na prvem zlogu, npr. Vlatko [vlátko] (mak. Влатко), Rumena [rúmena] (mak. Румена);
 2. daljše, štiri- in večzložne besede so naglašene na predpredzadnjem zlogu, npr. Stefanovski [stefánou̯ski] (mak. Стефановски), Bužarovska [bužárou̯ska] (mak. Бужаровска), Kavadarci [kavádarci] (mak. Кавадарци).

POSEBNOST

Občnoimenske sestavine makedonskih večbesednih zemljepisnih imen, ki so po prečrkovanju enakopisne s slovenskimi, npr. geografski izrazi, naglašujemo kot v slovenščini: Šar planina [šár planína] in ne [šár plánina] (mak. Шар Планина).

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨а⟩ ⟨a⟩, ⟨е⟩ ⟨e⟩, ⟨и⟩ ⟨i⟩, ⟨о⟩ ⟨o⟩ in ⟨у⟩ ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

V sklopu i in poljubnega samoglasnika ⟨иV⟩ – ⟨iV⟩ se pojavlja zev, ki ga v govoru zapiramo z [j], v zapisu pa ne: Abadžiev [abadžíjev-] (mak. Абаџиев), Ilievski [ilíjeu̯ski] (mak. Илиевски).

POSEBNOSTI

 1. V sklopu ⟨ие⟩ – ⟨ie⟩ za soglasnikom n črko ⟨и⟩ – ⟨i⟩ izgovarjamo kot [j], kar se tudi v zapisu pogosteje pojavlja v starejših občnih besedah, ki so lahko del stvarnih lastnih imen, npr. sobranje [sobránje] ‘makedonski parlament’ (mak. собрание), spisanje [spisánje] ‘revija’ (mak. списаниe).
 2. V makedonskih imenih s črkovnim sklopom ⟨ee⟩ – ⟨ee⟩ protizevni j izjemoma tudi izgovarjamo, ne pa tudi pišemo, npr. Andreevski [andrêjeu̯ski], Peev [pêjev-].

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨б⟩ ⟨b⟩, ⟨в⟩ ⟨v⟩, ⟨г⟩ ⟨g⟩, ⟨д⟩ ⟨d⟩, ⟨ж⟩ ⟨ž⟩, ⟨з⟩ ⟨z⟩, ⟨ј⟩ ⟨j⟩, ⟨к⟩ ⟨k⟩, ⟨л⟩ ⟨l⟩, ⟨м⟩ ⟨m⟩, ⟨н⟩ ⟨n⟩, ⟨п⟩ ⟨p⟩, ⟨р⟩ ⟨r⟩, ⟨с⟩ ⟨s⟩, ⟨т⟩ ⟨t⟩, ⟨ф⟩ ⟨f⟩, ⟨х⟩ ⟨h⟩, ⟨ц⟩ ⟨c⟩, ⟨ч⟩ ⟨č⟩ in ⟨ш⟩ ⟨š⟩, izgovarjamo po slovensko. Soglasnik, zapisan s črko ⟨в⟩ – ⟨v⟩, položajno izgovarjamo tudi kot [u̯].

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko oz. črkovnim sklopom ⟨ѓ⟩ – ⟨ǵ⟩, pred samoglasnikom prevzemamo kot [gj], v izglasju pa ga izgovarjamo kot [k] (zapisano z [g-]): Ǵerǵ [gjêrg-]; Ǵoko [gjóko] (mak. Ѓоко), Ǵurište [gjúrište] (mak. Ѓуриште).
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨ќ⟩ – ⟨ḱ⟩, prevzemamo kot [kj], v izglasju ga izgovarjamo kot [k]: Ḱulavkova [kjuláu̯kova] (mak. Ќулавкова); Antiḱ [ántik] (mak. Антиќ), rod. Antiḱa [ántikja].
 3. Soglasnik, zapisan s črko ⟨л⟩ ⟨l⟩, se v makedonščini pred glasovi e, i ali j izgovarja mehko, v drugih položajih pa trdo. V slovenščino ga vedno prevzemamo kot [l]: Lidija [lídija] (mak. Лидија), Milčo [mílčo] (mak. Милчо).
 4. Soglasnik, zapisan s črko oz. črkovnim sklopom ⟨љ⟩ – ⟨lj⟩,v slovenščino prevzemamo kot [lj]: Ljupka [ljúpka] (mak. Љупка), Ljubaništa [ljubáništa] (mak. Љубаништа); pred soglasnikom ga izgovarjamo mehčano ali nevtralno: Iljka [íl’ka/ílka] (mak. Иљка).
 5. Soglasnik, zapisan s črko oz. črkovnim sklopom ⟨њ⟩ – ⟨nj⟩, prevzemamo kot [nj]: Sanja [sánja] (mak. Сања); pred soglasnikom ga izgovarjamo mehčano ali nevtralno: Konjsko [kón’sko/kónsko] (mak. Коњско).
 6. Soglasnik, zapisan s črko oz. črkovnim sklopom ⟨ѕ⟩ ⟨dz⟩, prevzemamo kot [dz]: Dzvezdan [dzvézdan] (mak. Ѕвездан), Dzvegor [dzvégor] (mak. Ѕвегор).
 7. Soglasnik, zapisan s črko oz. črkovnim sklopom ⟨џ⟩ – ⟨dž⟩, prevzemamo kot [dž]: Rendžov [réndžov-] (mak. Ренџов), Džepište [džépište] (mak. Џепиште).

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Cirilična črka Podomačeni zapis Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ѓ pred samoglasnikom gj Gjurište [gjúrište] (mak. Ѓуриште)
ѓ v izglasju k Ǵerǵ [gjêrk] (mak. Ѓерѓ), rod. Ǵerǵa [gjêrgja]
ѕ dz dz Dzvezdan [dzvézdan] (mak. Ѕвездан), Dzvegor [dzvégor] (mak. Ѕвегор)
ќ pred samoglasnikom kj Ḱulavkova [kjulákova] (mak. Ќулавкова)
ќ v izglasju k Antiḱ [ántik] (mak. Антиќ), rod. Antiḱa [ántikja]; Jociḱ [jócik] (mak. Јоциќ), rod. Jociḱa [jócikja]
љ lj pred samoglasnikom lj Ljupka [ljúpka] (mak. Љупка), Ljubaništa [ljubáništa] (mak. Љубаништа), Iljoski [íljoski] (mak. Иљоски)
љ lj pred soglasnikom l’/l Iljčo [íl’čo/ílčo] (mak. Иљчо)
њ nj pred samoglasnikom nj Sanja [sánja] (mak. Сања), Pčinja [pčínja] (mak. Пчиња)
њ nj pred soglasnikom n’/n Konjsko [kón’sko/kónsko] (mak. Коњско)
џ Rendžov [réndžov-] (mak. Ренџов), Džepište [džépište] (mak. Џепиште)

POSEBNOST

V preteklosti so se makedonska imena pogosto prevzemala prek srbščine in hrvaščine, kar se je odražalo zlasti pri zapisu (in tudi izgovoru): Đorđi Abadžiev [džórdži abadžíjev-] (mak. Ѓорѓи Абаџиев) bi danes prevzeli neposredno iz makedonščine kot Ǵorǵi Abadžiev [gjórgji abádžijev-], Bogomil Đuzel [bogomíl džúzel] (mak. Богомил Ѓузел) kot Bogomil Ǵuzel [bógomil gjúzel], Aleksandar Đakonov [aleksándar džakónov-] (mak. Александар Ѓаконов) kot Aleksandar Ǵakonov [aléksandar gjákonov-] (mak. Александар Ѓаконов).

Nekateri glasovi se v lastnih imenih ne pojavljajo v vseh obravnavanih položajih, zato primerov ne navajamo, npr. ⟨љ⟩ – ⟨lj⟩ in ⟨њ⟩ – ⟨nj⟩ v izglasju.

Podomačevanje makedonskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz makedonščine so v slovenščini redka. Večinoma gre za prečrkovane in tudi pisno podomačene besede in besedne zveze: sobranje [sobránje] ‘makedonski parlament’ (mak. собрание), tavče gravče [táu̯če gráu̯če] ‘jed s fižolom’ (mak. тавче гравче).

Lastna imena

Osebna imena

Osebna lastna imena samo prečrkujemo in jih v tej obliki tudi podomačimo: Vasil [vásil] (mak. Васил), Gligor [glígor] (mak. Глигор), Gligorov [glígorov-] (mak. Глигоров), Gligorovski [gligórou̯ski] (mak. Глигоровски), Prokopiev [prokópijev-] (mak. Прокопиев).

Imena znanih zgodovinskih oseb in svetnikov navadno podomačimo tako, da uporabimo ustrezen slovenski ustreznik, npr. Ciril in Metod [ciríl in metód-] (mak. Кирил и Методиј – Kiril i Metodij). Če imajo stalni pridevek, ga prevedemo ali morfemsko prilagodimo, npr. Vasilij I. Makedonec [vasílij pə̀rvi makedónəc] (mak. Василиј I Македонецот), Aleksander Veliki [aleksándər véliki] (mak. Александар Велики), Kliment Ohridski [klíment óhritski] (mak. Климент Охридски).

Prevzemanje makedonskih priimkov

V makedonščini se priimki moških in ženskih oseb razlikujejo: moški priimki so najpogosteje, a ne vedno (Čingo [číngo], mak. Чинго) posamostaljeni pridevniki z obrazili ov/‑ev, -ski, ženski priimki imajo dodano še spolsko obrazilo -a (-eva/-ova, -ska).

-⟨ов⟩ oz. -⟨ov⟩ Kolozov [kólozov-] (mak. Колозов), Pandilov [pándilov-] (mak. Пандилов)
-⟨eв⟩ oz. -⟨ev⟩ Prokopiev [prokópijev-] (mak. Прокопиев)
-⟨овa⟩ oz. -⟨ova⟩ Mojsova [mójsova] (mak. Мојсова)
-⟨eвa⟩ oz. -⟨eva⟩ Pandeva [pándeva] (mak. Пандева)
-⟨ски⟩ oz. -⟨ski⟩ Iljoski [íljoski] (mak. Иљоски)
-⟨скa⟩ oz. -⟨ska⟩ Koteska [kóteska] (mak. Котеска), Dimkovska [dímkou̯ska] (mak. Димковска)

Nekatera obrazila so dodana prvotni pridevniški obliki, npr. -⟨(ов)скi⟩ oz. -⟨(ov)ski⟩: Čupovski [čúpovski] (mak. Чуповски).

Zemljepisna imena

Za nekatere zemljepisne danosti v Makedoniji so se že v preteklosti ustalila slovenska imena ali eksonimi. Ta so enobesedna ali večbesedna; slednja so prevzeta tako, da občnoimenske dele navadno prevedemo, lastnoimenske pa podomačimo oz. jih morfemsko prilagodimo slovenščini, npr. Ohridsko jezero [óhritsko jézero] (mak. Охридско Езеро – Ohridsko Ezero), Črni Drim [čə̀rni drím] (mak. Црн Дрим – Crn Drim), Dojransko jezero [dójransko jézero] (mak. Дојранско Езеро – Dojransko Ezero), Prespansko jezero [préspansko jézero] (mak. Преспанско Езеро – Prespansko Ezero).

Vsa druga imena le prečrkujemo: Ovče pole [ôu̯če póle] (mak. Овче Поле), Gorno Jabolčište [górno jabólčište] (mak. Горно Јаболчиште), Solunska glava [solúnska gláva] (mak. Солунска Глава), Novo Selo [nôvo sêlo] (mak. Ново Село), Pelagonija [pelagónija] (mak. Пелагонија), Vardar [várdar] (mak. Вардар).

Stvarna imena

Imena ustanov prevajamo: Univerza svetih/sv. Cirila in Metoda v Skopju [univêrza svétih ciríla in metóda u̯skópju] (mak. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje), Filološka fakulteta Blažeta Koneskega [filolóška fakultéta blážeta kóneskega] (mak. Филолошки факултет „Блаже Конески“ Filološki fakultet „Blaže Koneski“).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Pri pregibanju makedonskih besed in besednih zvez se ravnamo po slovenskih sklanjatvenih vzorcih.

Splošno

Večina makedonskih priimkov oseb moškega spola je izpridevniških samostalnikov, ki jih sklanjamo na dva načina:

 1. priimke z obrazilom -⟨ски⟩ oz. -⟨ski⟩ sklanjamo po pridevniški (četrti) sklanjatvi, npr.
  • Koneski [kóneski] (mak. Конески), rod. Koneskega [kóneskega];
  • Zografski [zógrafski] (mak. Зографски), rod. Zografskega [zógrafskega];
  • Matevski [máteu̯ski] (mak. Матевски), rod. Matevskega [máteu̯skega];
 2. priimke z obrazili -⟨ов⟩ oz. -⟨ov⟩, -⟨eв⟩ oz. -⟨ev⟩ in -⟨ин⟩ oz. -⟨in⟩ sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, npr.
  • Misirkov [mísirkov-] (mak. Мисирков), rod. Misirkova [mísirkova];
  • Pandev [pándev-] (mak. Пандев), rod. Pandeva [pándeva];
  • Urdin [úrdin] (mak. Урдин), rod. Urdina [úrdina].

Vsa ženska imena, tudi priimke, ki se razlikujejo od moških in imajo žensko spolsko obrazilo -⟨овa⟩ oz. -⟨ova⟩, -⟨eвa⟩ oz. -⟨eva⟩ in -⟨ски⟩ oz. -⟨ski⟩, sklanjamo po četrti ženski sklanjatvi:

 • Ilieva [ilíjeva] (mak. Илиева), rod. Ilieve [ilíjeve];
 • Hristova [hrístova] (mak. Христова), rod. Hristove [hrístove];
 • Čepiševska [čepíšeu̯ska] (mak. Чепишевска), rod. Čepiševske [čepíšeu̯ske].

Zemljepisna imena na -⟨о⟩ sklanjamo po samostalniški sklanjatvi srednjega spola:

 • Kruševo [krúševo] (mak. Крушево), rod. Kruševa [krúševa];
 • Valandovo [valándovo] (mak. Валандово), rod. Valandova [valándova].

Zemljepisna imena, ki imajo značilne slovenske množinske končnice, sklanjamo kot množinske samostalnike po prvi moški sklanjatvi:

 • Kavadarci [kavádarci] (mak. Кавадарци), rod. Kavadarcev [kavádarcev-];
 • Kočani [kóčani] (mak. Кочани), rod. Kočanov [kóčanov-].

Krajšanje osnove

Pri pregibanju makedonskih imen v slovenščini se pojavljata dva tipa neobstojnih samoglasnikov, zaradi katerih se osnova krajša, in sicer

 1. neobstojni a v priponskih obrazilih -⟨ар⟩ oz. -⟨ar⟩ (redko, le pri osebnih rojstnih imenih Petar [pétar] (mak. Петар), Aleksandar [aleksándar] (mak. Алексaндар), Dimitar [dimítar] (mak. Димитыр)) in -⟨aц⟩ oz. -⟨ac⟩:
  • Petar [pétar] (mak. Петар), rod. Petra [pétra];
  • Trnovac [tə̀rnovac] (mak. Трновац), rod. Trnovca [tə̀rnou̯ca];
 2. neobstojni polglasnik (zapisan s črko e) v priponskem obrazilu -⟨ец⟩ oz. -⟨ec⟩:
  • Petrovec [pétrovǝc] (mak. Петровец), rod. Petrovca [pétrou̯ca];
  • Podgorec [pódgorǝc] (mak. Подгорец), rod. Podgorca [pódgorca].

POSEBNOST

Pri imenih na končni -⟨ен⟩ oz. -⟨en⟩ osnove ne krajšamo, npr. Ljuben [ljúben] (mak. Љубен), rod. Ljubena [ljúbena]; Alen [álen] (mak. Ален), rod. Alena [álena].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka rodilniški (skrajšani) osnovi imena; pri imenih s soglasnikom c na koncu osnove se c premenjuje s č, npr. Podgorčev [pódgorčev-].

Daljšanje osnove

Osnovo daljšajo z j samostalniki moškega spola, pri katerih se govorjena osnova konča na samoglasnik i, npr.

 • Stobi [stóbi] (mak. Стоби), rod. Stobija [stóbija];
 • Ǵorǵi [gjórgji] (mak. Ѓорѓи), rod. Ǵorǵija [gjórgjija].

Če se ime konča na samoglasnika e in u, sta ta bodisi del osnove, ki jo zato daljšamo z j, ali pa končnica, ki se premenjuje, ko ime sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, npr.

 • Krste [kə̀rste] (mak. Крсте), rod. Krsteja [kə̀rsteja] in Krsta [kə̀rsta];
 • Čašule [čášule] (mak. Чашуле), rod. Čašuleja [čášuleja] in Čašula [čášula].

POSEBNOST

Nekatera južnoslovanska imena na končni e, ki so po nastanku okrajšane ali klicne oblike daljših imen, npr. Nace [náce] (mak. Наце) < Atanas [átanas] (mak. Атанас), Toše [tóše] (mak. Тоше) < Todor [tódor] (mak. Тодор), Kole [kóle] (mak. Коле) < Nikola [níkola] (mak. Никола), Gane [gáne] (mak. Гане) < Dragan [drágan] (mak. Драган), sklanjamo na dva načina. Osnovo daljšamo z j (Tale [tále] (mak. Тале), rod. Taleja [táleja]), še pogosteje pa, po zgledu slovenskih imen (tip Cene, Bine, Jure), osnovo daljšamo s t, npr. Tale [tále] (mak. Тале), rod. Taleta [táleta]; Gane [gáne] (mak. Гане), rod. Ganeta [gáneta], Blaže [bláže] (mak. Блаже), rod. Blažeta [blážeta]. V prvem primeru se imena preglašujejo. Glej poglavje »Preglas«.

Osnovo daljšamo z j tudi pri večini večzložnih imen, ki se končajo na -r (izjema so rojstna osebna imena kot Aleksandar [aleksándar] (mak. Алексaндар), Petar [pétar] (mak. Петар), Dimitar [dimítar] (mak. Димитар), pri katerih osnovo krajšamo in neobstojni a izpada), npr.

 • Pelister [pélister] (mak. Пелистер), rod. Pelisterja [pélisterja];
 • Dzvegor [dzvégor] (mak. Ѕвегор), rod. Dzvegorja [dzvégorja];
 • Lazar [lázar] (mak. Лазар), rod. Lazarja [lázarja].

Podstava svojilnega pridevnika je enaka rodilniški (podaljšani) osnovi imena, npr. Ǵorǵijev [gjórgjijev-], Tošetov [tóšetov-], Lazarjev [lázarjev-].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini pojavlja, kadar se osnova imena konča na govorjene glasove c, j, č, ž, š in . Pri tvorbi svojilnega pridevnika iz imen na končni pride tudi do premene v č.

⟨ц⟩ – ⟨c⟩ Trnovac [tə̀rnovac] (mak. Трновац), or. s Trnovcem [stə̀rnou̯cem]
⟨ј⟩ – ⟨j⟩ Saraj [sáraj] (mak. Сарај), or. s Sarajem [ssárajem]
⟨ч⟩ – ⟨č⟩ Milčo [mílčo] (mak. Милчо), or. z Milčem [zmílčem]; svoj. prid. Milčev [mílčev-]
⟨ж⟩ – ⟨ž⟩ Žežo [žéžo] (mak. Жежо), or. z Žežem [zžežem]
⟨ш⟩ – ⟨š⟩ Karpoš [kárpoš] (mak. Карпош), or. s Karpošem [skárpošem]

Preglašujemo tudi imena z osnovo na končna -⟨ѓ⟩ oz. -⟨ǵ⟩ in -⟨ќ⟩ oz. -⟨ḱ⟩, ki pred samoglasnikom mehčanost izkazujeta z j.

⟨ѓ⟩ – ⟨ǵ⟩ Ǵerǵ [gjêrk] (mak. Ѓерѓ), or. z Ǵerǵem [zgjêrgjem]; svoj. prid. Ǵerǵev [gjêrgjev‑]
⟨ќ⟩ – ⟨ḱ⟩ Antiḱ [ántik] (mak. Антиќ), or. z Antiḱem [zántikjem]; svoj. prid. Antiḱev [ántikjev-]

Preglašujemo vsa imena moškega spola, pri katerih ime sklanjamo z daljšanjem osnove:

 • Dzvegor [dzvégor] (mak. Ѕвегор), or. z Dzvegorjem [zdzvégorjem];
 • Žegar [žégar] (mak. Жегар), or. z Žegarjem [zžégarjem];
 • Debar [débar] (mak. Дебaр), or. z Debarjem [zdébarjem];
 • Ǵorǵi [gjórgji] (mak. Ѓорѓи), or. z Ǵorǵijem [zgjórgjijem]; svoj. prid. Ǵorǵijev [gjórgjijev-].

Pregibanje večbesednih imen

V zvezah pridevnika in samostalnika sklanjamo obe sestavini le, če prvo sestavino občutimo kot pridevnik in jo v slovenščini pregibamo kot pridevnik, npr. Kriva Palanka [kríva pálanka] (mak. Крива Паланка), mest. v Krivi Palanki [u̯krívi pálanki].

Prva sestavina je nepregibna, če nima razvidne pridevniške oblike, npr.

 • Demir Hisar [démir hísar] (mak. Демир Хисар), mest. v Demir Hisarju [u̯démir hísarju];
 • Demir Kapija [démir kápija] (mak. Демир Капија), mest. v Demir Kapiji [u̯démir kápiji];
 • Gazi Baba [gázi bába] (mak. Гази Баба), mest. v Gazi Babi [u̯gázi bábi].

Nekaj poglavitnih razlik med rabo ločil v makedonščini in slovenščini

Pri prevajanju iz makedonščine smo pozorni na razlike pri rabi ločil. Od slovenskih pravil se makedonska razlikujejo predvsem v pisanju narekovajev („_____“) in stičnosti.

 1. Dobesedni navedek premega govora ima ločilo za narekovajem: „____“..
 2. V narekovajih se v makedonščini pišejo nazivi ustanov, hotelov, filmov, publikacij, ulic itd. V slovenščini narekovaje v teh primerih opuščamo, poimenovanje po znanih osebnostih pa postavljamo v rodilnik: Univerza svetih/sv. Cirila in Metoda v Skopju  [univêrza svétih ciríla in metóda u̯skópju] (mak. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во СкопјеUniverzitet „Sv. Kiril i Metodij“), Bulvar Goceta Delčeva [bulvár góceta délčeva] (mak. Булевар „Гоце Делчев“Bulevar „Goce Delčev“).
 3. Tropičje je v makedonščini stično: _____....