Srbščina

Pisava

Srbska različica cirilične pisave ima 24 črk osnovnega ciriličnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s šestimi dodatnimi črkami – ⟨ђ Ђ⟩, ⟨ј Ј⟩, ⟨љ Љ⟩, ⟨њ Њ⟩, ⟨ћ Ћ⟩ in ⟨џ Џ⟩.

Srbska abeceda (azbuka): ⟨а А⟩, ⟨б Б⟩, ⟨в В⟩, ⟨г Г⟩, ⟨д Д⟩, ⟨ђ Ђ⟩, ⟨е Е⟩, ⟨ж Ж⟩, ⟨з З⟩, ⟨и И⟩, ⟨ј Ј⟩, ⟨к К⟩, ⟨л Л⟩, ⟨љ Љ⟩, ⟨м М⟩, ⟨н Н⟩, ⟨њ Њ⟩, ⟨о О⟩, ⟨п П⟩, ⟨р Р⟩, ⟨с С⟩, ⟨т Т⟩, ⟨ћ Ћ⟩, ⟨у У⟩, ⟨ф Ф⟩, ⟨х Х⟩, ⟨ц Ц⟩, ⟨ч Ч⟩, ⟨џ Џ⟩, ⟨ш Ш⟩.

Srbska različica latinične pisave ima 22 črk latiničnega črkopisa, ki ga dopolnjuje s štirimi črkami z ločevalnimi znamenji, tj. ⟨č⟩, ⟨ć⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩, posebno črko ⟨đ⟩ ter dvočrkja ⟨dž⟩, ⟨lj⟩ in ⟨nj⟩.

Srbska latinična abeceda: ⟨a A⟩, ⟨b B⟩, ⟨c C⟩, ⟨č Č⟩, ⟨ć Ć⟩, ⟨d D⟩, ⟨dž Dž⟩, ⟨đ Đ⟩, ⟨e E⟩, ⟨f F⟩, ⟨g G⟩, ⟨h H⟩, ⟨i I⟩, ⟨j J⟩, ⟨k K⟩, ⟨l L⟩, ⟨lj Lj⟩, ⟨m M⟩, ⟨n N⟩, ⟨nj Nj⟩, ⟨o O⟩, ⟨p P⟩, ⟨r R⟩, ⟨s S⟩, ⟨š Š⟩, ⟨t T⟩, ⟨u U⟩, ⟨v V⟩, ⟨z Z⟩, ⟨ž Ž⟩.

Mala in velika cirilična črka Mala in velika cirilična
črka v ležečem tisku
Mala in velika latinična črka
а А а А a A
б Б б Б b B
в В в В v V
г Г г Г g G
д Д д Д d D
ђ Ђ ђ Ђ đ Đ
е Е е Е e E
ж Ж ж Ж ž Ž
з З з З z Z
и И и И i I
ј Ј ј Ј j J
к К к К k K
л Л л Л l L
љ Љ љ Љ lj Lj
м М м М m M
н Н н Н n N
њ Њ њ Њ nj Nj
о О о О o O
п П п П p P
р Р р Р r R
с С с С s S
т Т т Т t T
ћ Ћ ћ Ћ ć Ć
у У у У u U
ф Ф ф Ф f F
х Х х Х h H
ц Ц ц Ц c C
ч Ч ч Ч č Č
џ Џ џ Џ dž Dž
ш Ш ш Ш š Š

POSEBNOSTI

 1. Srbščina ima dva izgovora: ekavskega in ijekavskega. Pri ijekavskem izgovoru imata dvočrkje ⟨je⟩ in tričrkje ⟨ije⟩ zgodovinski značaj in nista del srbske abecede.
 2. Črke ⟨љ⟩, ⟨њ⟩ in ⟨џ⟩ prečrkujemo s črkovnim sklopom oziroma s po dvema latiničnima črkama: ⟨lj⟩, ⟨nj⟩ in ⟨dž⟩. V položaju, ki zahteva veliko začetnico, se piše z veliko začetnico le prva enota črkovnega sklopa: ⟨Lj⟩ Ljig [ljíg-] (srb. Љиг), ⟨Nj⟩ Njegoševo [njégoševo] (srb. Његошево), ⟨Dž⟩ Dženan [džénan] (srb. Џенан). Obe enoti črkovnega sklopa zapišemo z veliko črko le v nizu samih velikih črk, npr. ⟨LJ⟩, ⟨NJ⟩, ⟨DŽ⟩.

Srbščina ima dolgo tradicijo standardizacije tako cirilične kot latinične pisave. Čeprav je od leta 2006 v uradni rabi samo srbska cirilična pisava, sta v vsakdanji rabi še vedno prisotni obe pisavi, zato besede iz srbščine prevzemamo po latiničnem zapisu.

O vključevanju srbskih latiničnih črk v slovensko abecedo glej poglavje »Slovenska abeceda« (Pisna znamenja).

V srbski latinični pisavi sta uporabljeni dve ločevalni znamenji, ki ju pri prevzemanju lastnih imen ohranjamo:

 • ostrivec ⟨´⟩ na črki ⟨ć⟩ za označevanje mehkosti;
 • kljukica ⟨ˇ⟩ na črkah ⟨č⟩, ⟨š⟩ in ⟨ž⟩ za označevanje šumevcev.

Posebno latinično črko ⟨đ Đ⟩ pri prevzemanju v slovenščino ohranjamo.

Izgovor

Naglasno mesto

Srbščina ima prosti naglas. Naglas je lahko na katerem koli zlogu, razen na zadnjem, npr. Čačak [čáčak] (srb. Чачак), Aleksandrovac [aleksándrovac] (srb. Александровац), Majdanpek [májdanpek] (srb. Мајданпек). Pri prevzemanju v slovenščino naglasno mesto srbskih besed praviloma ohranjamo.

POSEBNOSTI

 1. Naglasno mesto nekaterih pogosteje rabljenih srbskih imen se je v slovenščini ustalilo na drugem zlogu kot v srbščini, npr. Beograd [béograd-] namesto [beógrad-] (srb. Београд), Aleksinac [aleksínac] namesto [áleksinac] (srb. Алексинац), Šumadija [šumadíja] namesto [šumádija] (srb. Шумадија), Banat [banát] namesto [bánat] (srb. Банат), Petrovaradin [pétrovaradin] namesto [petrovarádin] (srb. Петроварадин).
 2. V knjižni srbščini se naglas pri pregibanju tudi premika, a te naglasne premičnosti ne prevzemamo; navadno prevzamemo imenovalniški naglas, npr. Alibunar [álibunar] (srb. Алибунар), rod. Alibunarja [álibunarja], redko rodilniškega, npr. Proleter [proletêr] (srb. Пролетер [prolètēr]), rod. Proleterja [proletêrja].

Srbsko naglaševanje je tonemsko, vendar tonemov ne prevzemamo.

Razmerja med črkami in glasovi

Samoglasniki

Samoglasnike, zapisane s črkami ⟨а⟩ ⟨a⟩, ⟨е⟩ ⟨e⟩, ⟨и⟩ ⟨i⟩, ⟨о⟩ ⟨o⟩ in ⟨у⟩ ⟨u⟩, izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOST

Samoglasnika, zapisana s črkama ⟨e⟩ in ⟨o⟩, v slovenščino prevzemamo praviloma kot ozka, npr. Zrenjanin [zrénjanin] (srb. Зрењанин), Leskovac [léskovac] (srb. Лесковац), Srem [srém] (srb. Срем), Begej [bégej] (srb. Бегеј), Sombor [sómbor] (srb. Сомбор), Loznica [lóznica] (srb. Лозница), Morava [mórava] (srb. Морава), Kopaonik [kopaónik] (srb. Копаоник), kot široka pa, kadar e stoji pred [r] ali [j] oz. kadar o stoji pred [v] ali [u̯], npr. Nera [nêra] (srb. Нера), Erenik [êrenik] (srb. Ереник), Kovin [kôvin] (srb. Ковин), Novak [nôvak] (srb. Новак).

V sklopu i in poljubnega samoglasnika ⟨иV⟩ ⟨iV⟩ se pojavlja zev, ki ga v izgovoru zapiramo z j: Diana [díjana] (srb. Диана), Mionica [mijónica] (srb. Мионица), Siokovac [síjokovac] (srb. Сиоковац).

Soglasniki

Soglasnike, zapisane s črkami ⟨б⟩ – ⟨b⟩, ⟨в⟩ – ⟨v⟩, ⟨г⟩ – ⟨g⟩, ⟨д⟩ – ⟨d⟩, ⟨ђ⟩ – ⟨đ⟩, ⟨ж⟩ – ⟨ž⟩, ⟨з⟩ – ⟨z⟩, ⟨ј⟩ – ⟨j⟩, ⟨к⟩ – ⟨k⟩, ⟨л⟩ – ⟨l⟩, ⟨м⟩ – ⟨m⟩, ⟨н⟩ – ⟨n⟩, ⟨п⟩ – ⟨p⟩, ⟨р⟩ – ⟨r⟩, ⟨с⟩ – ⟨s⟩, ⟨т⟩ – ⟨t⟩, ⟨ћ⟩ – ⟨ć⟩, ⟨у⟩ – ⟨u⟩, ⟨ф⟩ – ⟨f⟩, ⟨х⟩ – ⟨h⟩, ⟨ц⟩ – ⟨c⟩, ⟨ч⟩ – ⟨č⟩ in ⟨ш⟩ – ⟨š⟩, ter dvočrkja ⟨љ⟩ – ⟨lj⟩, ⟨њ⟩ – ⟨nj⟩ in ⟨џ⟩ – ⟨dž⟩ izgovarjamo po slovensko.

POSEBNOSTI

 1. Soglasnik, zapisan s črko ⟨ć⟩, prevzemamo kot [č]: Palić [pálič] (srb. Палић), Petrović [pétrovič] (srb. Петровић).
 2. Soglasnik, zapisan s črko ⟨đ⟩, prevzemamo kot [dž]: Đoković [dž­ókovič] (srb. Ђоковић), Đerdap [džêrdap] (srb. Ђердап).

Srbščina pozna zlogotvorni r, ki ga izgovarjamo po slovensko, torej s pomočjo polglasnika: Vršac [və̀ršac] (srb. Вршац), Rzav [ə̀rzav-] (srb. Рзав), Ršumović [ərš­úmovič] (srb. Ршумовић).

V preglednici zvenečnostne premene niso posebej obravnavane, v zapisu izgovora pa so upoštevane, če je obravnavan kak drug pojav. Glej preglednico za slovenščino.

Preglednica zapis – izgovor v slovenščini

Preglednica ponazarja razmerje med izvirno črko (ali dvo- ali veččrkjem) in ustreznim glasom (ali glasovi) v slovenščini.

Cirilična črka Latinična črka Položaj Izgovor v slovenščini Zgled
ћ ć č Ćuprija [čúprija] (srb. Ћуприја), Paraćin [páračin] (srb. Параћин), Bogatić [bógatič] (srb. Богатић), Ćirilov [čirílov-] (srb. Ћирилов)
ђ đ Aranđelovac [arandžélovac] (srb. Аранђеловац), Inđija [índžija] (srb. Инђија), Đura [džúra] (srb. Ђура), Đinđić [džíndžič] (srb. Ђинђић); Đurađ [džúrač] (srb. Ђурађ), rod. Đurađa [džúradža]

Podomačevanje srbskih besed in besednih zvez

Občna poimenovanja

Občna poimenovanja iz srbščine večinoma prevajamo. Pri tistih, ki jih ne, sledimo izgovoru v slovenščini, in sicer so besede in besedne zveze

 1. pisno podomačene: mučkalica [múčkalica] (srb. мућкалица) ‘vrsta mesne jedi’, slivovica [slívovica] (srb. шљивовица) ‘žganje iz sliv’, sladko [slátko] (srb. слатко) ‘vrsta sadne jedi’;
 2. pisno nepodomačene: podvarak [pódvarak] (srb. подварак) ‘vrsta jedi iz kislega zelja’, proja [prója] (srb. проја) ‘vrsta koruznega kruha’, kajmak [kájmak] (srb. кајмак) ‘vrsta sirnega namaza’, kačkavalj [káčkaval’/káčkaval] (srb. качкаваљ) ‘vrsta sira’, prokupac [prókupac] (srb. прокупац) ‘vrsta vina’, rakija [rákija] (srb. ракија) ‘vrsta žgane pijače’, kolo [kólo] (srb. коло) ‘vrsta plesa’, moravac [morávac] (srb. моравац) ‘vrsta plesa’.

Lastna imena

Lastna imena večinoma ohranjamo zapisana tako, kot so v srbski latinični pisavi, npr. Ćuprija [čúprija] (srb. Ћуприја), Sjenica [sjénica] (srb. Сјеница), Donji Milanovac [dónji milánovac] (srb. Доњи Милановац), Bački Petrovac [báčki pétrovac] (srb. Бачки Петровац), Jakšić [jákšič] (srb. Јакшић), Đorđević [džórdževič] (srb. Ђорђевић), Ada Ciganlija [áda cigánlija] (srb. Ада Циганлија), Kalemegdan [kalemégdan] (srb. Калемегдан), Skadarlija [skadárlija] (srb. Скадарлија).

Osebna imena

Imena zgodovinskih oseb sicer podomačujemo, npr. Štefan Prvokronani [štéfan pǝrvokrónani], tudi Štefan II. Nemanjić [štéfan drúgi némanjič] (srb. Стефан Првовенчани), a se slovenska pisna oblika pogosto ne razlikuje od srbske, npr. Sveti Sava [svéti sáva] (srb. Свети Сава), Radomir Putnik [rádomir pútnik] (srb. Радомир Путник).

Nekatera imena osebnosti, pri katerih so stalni pridevki izpeljani iz zemljepisnih imen, so v slovenščini drugačna kot v srbščini, ker se razlikujejo tudi podstavna zemljepisna imena, npr. Andrej III. Benečan [andrêj trétji benečán] – srb. Андрија Млечанин / Andrija Mlečanin ali Андрија III Угарски / Andrija III Ugarski, Leon I. Tračan [lêon pə̀rvi tračán] – srb. Лав I Трачанин / Lav I Tračanin.

Tuja lastna imena so v srbščini zapisana fonološko. Pri prevajanju jih zapisujemo v skladu s slovenskim pravopisom, npr. srb. Вилијам Шекспир / Vilijam Šekspir zapišemo William Shakespeare, srb. Лењин / Lenjin zapišemo Lenin, srb. Њујорк / Njujork zapišemo New York ipd.

Zemljepisna imena

Za redke zemljepisne danosti se je v slovenščini uveljavila podomačena oblika imena (eksonim), npr. podomačena so

 • ime države in nekaterih večjih enot ter upravnih okrajev: Srbija [sə̀rbija] (srb. Србија), Republika Srbska [repúblika sə̀rpska] (srb. Република Српска), Pomoravje [pomórau̯je] (srb. Поморавље); Niški okraj [níški okráj] (srb. Нишавски управни округ);
 • imena nekaterih reliefnih oblik: Džerdap [džêrdap] (srb. Ђердапска клисура / Đerdapska klisura);
 • vodna imena: Zahodna Morava [zahódna mórava] (srb. Западна Морава), prekop Donava–Tisa–Donava [prekòp dónava–tísa–dónava] (srb. Канал Дунав-Тиса-Дунав).

Za večbesedna zemljepisna imena velja, da občne dele večbesednega imena prevedemo, lastnoimenske pa morfemsko prilagodimo slovenščini: Vratnjanska vrata (srb. Вратњанске капије / Vratnjanske kapije), cerkev Naše gospe Ljeviške (srb. Црква Богородицe Љевишкe / crkva Bogorodice Ljeviške), Posebni naravni rezervat Zgornje Podonavje (srb. Специјални резерват природе Горње Подунавље / Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje). Pri tem srbsko pridevniško obrazilo -čki nadomestimo s slovenskim -ski oz. -ški: Sićevska soteska [síčeu̯ska sotéska] (srb. Сићевачка клисура / Sićevačka klisura), Ravaniška jama [rávaniška jáma] (srb. Раваничка пећина / Ravanička pećina).

Nekatere občne besede v lastnih imenih so kulturno specifične in v slovenščini niso pogoste, zato jih ne prevajamo, npr. Đavolja varoš [džávolja vároš] (srb.Ђавоља варош / Đavolja varoš), Deliblatska peščara [déliblatska péščara] (srb. Делиблатска пешчара / Deliblatska peščara).

Stvarna imena

Pri podomačevanju stvarnih imen sledimo pravopisnim pravilom, večinoma jih prevajamo, če gre za umetnostne stvaritve, npr. Miroslavov evangelij [míroslavov- evangélij] (srb. Мирослављево јеванђеље / Mirsolavljevo jevanđelje), Beli angel [béli ángel] (srb. Бели анђео / Beli anđeo), in pa imena ustanov, npr. Fakulteta za kemijo v Beogradu [fakultéta za kemíjo u̯béogradu] (srb. Хемијски факултет у Београду / Hemijski fakultet u Beogradu), Narodna knjižnica Srbije [národna knjížnica sə̀rbije] (srb. Народна библиотека Србије / Narodna biblioteka Srbije).

Imena srbskih blagovnih znamk in podjetij, časopisov in medijev ostajajo zapisana tako, kot jih zapisujejo v latinici, npr. Zastava [zástava] (srb. Застава), Kazbuka [kázbuka] (srb. Казбука); Večernje novosti [véčernje nôvosti] (srb. Вечерње новости), Tanjug [tánjug] (srb. Танјуг).

Posebnosti ter premene pri pregibanju in tvorbi oblik

Pri pregibanju srbskih imen se ravnamo po slovenskih sklanjatvenih vzorcih.

Splošno

Zemljepisna imena na -e in -o, ki so večinoma srednjega spola, sklanjamo

 1. po samostalniški sklanjatvi srednjega spola:
  • Vranje [vránje] (srb. Врање), rod. Vranja [vránja];
  • Arilje [arílje] (srb. Ариље), rod. Arilja [arílja];
  • Prokuplje [prókuplje] (srb. Прокупље), rod. Prokuplja [prókuplja];
  • Valjevo [váljevo] (srb. Ваљево), rod. Valjeva [váljeva];
  • Opovo [ópovo] (srb. Опово), rod. Opova [ópova];
  • Pančevo [pánčevo] (srb. Панчево), rod. Pančeva [pánčeva];
 2. redkeje tudi po pridevniški (četrti) sklanjatvi srednjega spola, in sicer zlasti tedaj, ko je ime posamostaljeni pridevnik:
  • Babičko [bábičko] (srb. Бабичко), rod. Babičkega [bábičkega].

Pri izpeljankah iz imen s končnim samoglasnikom in soglasniškim sklopom nezvočnik + zvočnik ali zvočnik + zvočnik, npr. Brezna [brézna] (srb. Брезна), se pred obraziloma -ski in -čan v osnovo vriva polglasnik, in sicer Brezna [brézna], rod. Brezne [brézne]; prid. brezenski [brézǝnski] (srb. брезански / brezanski), preb. i. Brezenčan [brézǝnčan] (srb. Брезанац / Brezanac). Enako velja za imena, ki se končajo na -lje ali nje, npr. prid. prokupeljski [prókupǝlʼski/prókupǝlski] (srb. прокупачки / prokupački), preb. i. Prokupeljčan [prókupǝlʼčan/prókupǝlčan] (srb. Прокупчанин / Prokupčanin).

Zemljepisna imena, ki imajo značilne slovenske množinske končnice, sklanjamo kot množinske samostalnike, in sicer

 1. po prvi moški sklanjatvi:
  • Dečani [déčani] (srb. Дечани), rod. mn. Dečanov [déčanov-];
  • Sopoćani [sópočani] (srb. Сопоћани), rod. mn. Sopoćanov [sópočanov-];
 2. po prvi ženski sklanjatvi:
  • Komanice [kómanice] (srb. Команице), rod. mn. Komanic [kómanic].

Izjemoma se pri posameznih imenih, ki so v srbščini edninska, v slovenščini uveljavi tudi množina (najpogosteje zaradi nepoznavanja izvirnega imena), npr. Užice [úžice] (srb. Ужице) s, mest. v Užicah [u̯úžicah] namesto v Užicu [u̯úžicu].

Krajšanje osnove

Srbska imena pogosto sklanjamo tako, da osnovo zaradi neobstojnega a krajšamo, in sicer gre za

 1. imena s končajem -ac:
  • Kragujevac [kragújevac] (srb. Крагујевац), rod. Kragujevca [kragújeu̯ca];
  • Šabac [šábac] (srb. Шабац), rod. Šabca [šápca];
  • Vršac [və̀ršac] (srb. Вршац), rod. Vršca [və̀ršca];
  • Mokranjac [mokránjac] (srb. Мокрањац), rod. Mokranjca [mokránʼca/mokránca];
 2. imena s končajem -ak:
  • Čačak [čáčak] (srb. Чачак), rod. Čačka [čáčka];
 3. redka osebna imena s končajem -ar:
  • Petar [pétar] (srb. Петар), rod. Petra [pétra];
  • Aleksandar [aleksándar] (srb. Александар), rod. Aleksandra [aleksándra].

POSEBNOST

V obrazilu -ar imena Ibar je v srbskem jeziku neobstojni a, zato pri sklanjanju osnovo krajšajo, npr. Ibar [íbar] (srb. Ибар), rod. Ibra [íbra] (v srbščini: naselje Baljevac na Ibru). V slovenščini se je za ime Ibar uveljavilo daljšanje osnove z j, zato sklanjamo Ibar [íbar], rod. Ibarja [íbarja].

Podstava svojilnega pridevnika iz imen moškega spola je enaka skrajšani (rodilniški) osnovi, npr. Petar [pétar] (srb. Петар) – Petrov [pétrov-]; če se ime konča na c, pa se ta premenjuje s č, npr. Mokranjčev [mokránʼčev-/mokránčev-].

Pri izpeljankah iz teh imen (večinoma pridevniških s priponskim obrazilom -ski in v prebivalskih imenih z obrazilom -čan) je odločilen zadnji glas osnove: če se osnova imena konča na zvočnik ali nezvočnike pb, td, f, obrazilo le dodamo osnovi: Kragujevac [kragújevac] (srb. Крагујевац) – prid. kragujevški [kragújeu̯ški]; preb. i. Kragujevčan [kragújeu̯čan] (srb. крагујевачки / kragujevački; Крагујевчанин / Kragujevčanin); Šabac [šábac] (srb. Шабац) – prid. šabski [šápski]; preb. i. Šabčan [šápčan] (srb. шабачки / šabački; Шапчанин / Šapčanin). Pri nekaterih imenih zaradi prevelike spremembe v izglasju osnovi dodamo pripono, npr. Čačak [čáčak] (srb. Чачак) – prid. čačanski [čáčanski] (čačanska lepotica [čáčanska lepotíca] ‘sorta slive’) (srb. чачански / čačanski; чачанска лепотица / čačanska lepotica); ali ohranjamo sicer neobstojni a, npr. Vršac [və̀ršac] (srb. Вршац) – prid. vršaški [və̀ršaški] (Vršaški stolp [və̀ršaški stôlp]), preb. i. Vrščan [və̀rščan] (srb. вршачки / vršački; Вршчанин / Vrščanin).

Neobstojni polglasnik, zapisan s črko e v končaju -ek, se pojavlja v zelo redkih imenih, npr. Berček [bêrčək] (srb. Берчек), rod. Berčka [bêrčka] (srb. Берчекa / Berčeka). V redkih zemljepisnih je osnova imen z obrazilom -ek pri pregibanju nespremenjena, npr. Majdanpek [májdanpẹk] (srb. Мајданпек), Klek [klék] (srb. Клек), Prosek [prósek] (srb. Просек).

Daljšanje osnove

Večino večzložnih srbskih imen, ki se končajo na -r, v slovenščini sklanjamo tako, da osnovo daljšamo z j (v izvirnem jeziku daljšanja ni):

 • Dedijer [dédijer] (srb. Дедијер), rod. Dedijerja [dédijerja];
 • Novi Pazar [nôvi pázar] (srb. Нови Пазар), rod. Novega Pazarja [nôvega pázarja];
 • Zaječar [záječar] (srb. Зајечар), rod. Zaječarja [záječarja];
 • Vračar [vráčar] (srb. Врачар), rod. Vračarja [vráčarja].

POSEBNOSTI

 1. Osnove ne daljšajo nekatera enozložna zemljepisna imena, npr. Bor [bòr] (srb. Бор), rod. Bora [bôra], kar ni drugače kot v slovenščini. Tako še Vir [vír] (srb. Вир), Mur [múr] (srb. Мур).
 2. Pri nekaterih zloženih imenih s končnim sklopom -mir ali -bor je daljšanje neustaljeno, npr. Milomir [mílomir] (srb. Миломир), rod. Milomirja [mílomirja] tudi Milomira [mílomira]. Enako Vukomir [vúkomir] (srb. Вукомир), Vlastimir [vlástimir] (srb. Властимир) …

Osnovo daljšamo s t pri redkih srbskih moških imenih na končni nenaglašeni -e; navadno gre za klicne in okrajšane oblike imen: Mile [míle] (srb. Миле), rod. Mileta [míleta] (< Milojko [milójko], srb. Милојко; Miloslav [míloslav-], srb. Милослав; Milomir [mílomir], srb. Миломир).

POSEBNOSTI

 1. Pri nekaterih imenih na končni nenaglašeni -e je daljšanje osnove z j le ena od možnosti, saj je pregibanje odvisno od tega, ali sprejmemo končni e kot del osnove in jo zato podaljšujemo, kar je pogostejša možnost, ali kot končnico, ki jo premenjujemo: Pijade [pijáde] (srb. Пијаде), rod. Pijadeja [pijádeja] tudi Pijada [pijáda].
 2. Pri kratkih (klicnih) oblikah imen, kot so Rade [ráde] (srb. Раде), Đorđe [džórdže] (srb. Ђорђе) ipd., glede daljšanja osnove pogosto omahujemo, saj jih pregibamo po slovenskem vzorcu in daljšamo s t, kar je odvisno najbolj od uveljavljenosti imena v slovenščini, npr. rod. Radeta [rádeta], rod. Đorđeta [džórdžeta]. Vse pogosteje tudi v knjižnem jeziku osnova ostaja nespremenjena (rod. Rada [ráda], rod. Đorđa [džórdža]). Redkeje osnovo daljšamo z j, npr. rod. Đorđeja [džórdžeja].
 3. Osnove nikoli ne daljšajo imena s končajem -je, npr.
  • Arsenije [arsénije] (srb. Арсеније), rod. Arsenija [arsénija];
  • Dimitrije [dimítrije] (srb. Димитрије), rod. Dimitrija [dimítrija].

Ne glede na način sklanjanja je podstava svojilnega pridevnika iz imen moškega spola enaka podaljšani (rodilniški) osnovi, npr. Dedijerjev [dédijerjev-].

V srbščini se hipokoristične oblike imen pogosto končajo na -a ali -o, ki sta končnici, in osnove nikoli ne daljšamo, npr. Branimir [bránimir] (srb. Бранимир) – Brana [brána] (srb. Браниa), Brano [bráno] (srb. Браниa); Veselin [vesêlin] (srb. Веселин) – Vesa [vésa] (srb. Весa), Veso [véso] (srb. Весo); Živojin [živójin] (srb. Живојин) – Žika [žíka] (srb. Жика), Žiko [žíko] (srb. Жикo). Podstava svojilnega pridevnika pri teh imenih je Branimirjev [bránimirjev-]Branov [bránov-], Veselinov [vesêlinov-]Vesov [vésov-], Živojinov [živójinov-]Žikov [žíkov-].

Preglas

Preglas samoglasnika o v e se v slovenščini pojavlja, kadar se osnova imena konča na končne govorjene glasove c, j, č, ž, š ali , ki so v srbščini zapisani z različnimi črkami in dvočrkji. Pri tvorbi svojilnega pridevnika iz imen na končni c pride tudi do premene c v č.

⟨c⟩ Obrenovac [obrénovac] (srb. Обреновац), or. z Obrenovcem [zobrénou̯cem]
Dobrica [dóbrica] (srb. Добрица), or. z Dobricem [zdóbricem], pogosteje po 2. moški sklanjatvi z Dobrico [zdóbrico]; svoj. prid. Dobričev [dóbričev-]
⟨ć⟩ Obradović [obrádovič] (srb. Обрадовић), or. z Obradovićem [zobrádovičem]; svoj. prid. Obradovićev [obrádovičev-]
⟨č⟩ Bač [báč] (srb. Бач), or. z Bačem [zbáčem]
⟨j⟩ Begej [bégej] (srb. Бегеј), or. z Begejem [zbégejem]
⟨š⟩ Niš [níš] (srb. Ниш), or. z Nišem [zníšem]
Dragaš [drágaš] (srb. Драгаш), or. z Dragašem [zdrágašem]; svoj. prid. Dragašev [drágašev-]
⟨đ⟩ Mrđa [mə̀rdža] (srb. Мрђа), or. z Mrđem [zmə̀rdžem], pogosteje po 2. moški sklanjatvi z Mrđo [zmə̀rdžo]; svoj. prid. Mrđev [mə̀rdžev-]
⟨dž⟩ Karapandža [karapándža] (srb. Карапанџа), or. s Karapandžem [skarapándžem], pogosteje po 2. moški sklanjatvi s Karapandžo [skarapándžo]; svoj. prid. Karapandžev [karapándžev-]
⟨lj⟩ Kovilj [kóvilʼ/kóvíl] (srb. Ковиљ), or. s Koviljem [skóviljem]
Relja [rélja] (srb. Реља), or. z Reljem [zréljem], tudi po 2. moški sklanjatvi z Reljo [zréljo]; svoj. prid. Reljev [réljev-]
⟨nj⟩ Sečanj [séčan’/séčan] (srb. Сечањ), or. s Sečanjem [sséčanjem]

Prva moška sklanjatev je redka zlasti pri imenih, kot so Koštunica [koštúnica] (srb. Коштуница), Jovica [jôvica] (srb. Јовица), večinoma se uveljavlja druga moška sklanjatev: or. s Koštunico [skoštúnico], or. z Jovico [zjôvico].

Preglas se uveljavlja tudi pri lastnih imenih moškega spola, ki se končajo na soglasnik r, če se ime sklanja z daljšanjem osnove, npr. Vinaver [vináver] (srb. Винавер), or. z Vinaverjem [zvináverjem]; svoj. prid. Vinaverjev [vináverjev-].

Tvorba svojilnih pridevnikov

V slovenščini tvorimo svojilne pridevnike iz samostalnikov moškega spola na -a in -o s priponskim obrazilom -ov (oz. -ev, kadar je pred končnico osnova na govorjeni c, j, č, ž, š ali ), medtem ko je v srbščini standardna tvorba z obrazilom -in:

 • Aleksa [áleksa] (srb. Алекса), svoj. prid. Aleksov [áleksov-] (srb. Алексин / Aleksin);
 • Bodiroga [bódiroga] (srb. Бодирога), svoj. prid. Bodirogov [bódirogov-] (srb. Бодирогин / Bodirogin);
 • Kojo [kójo] (srb. Којо), svoj. prid. Kojev [kójev-] (srb. Којин / Kojin).