Utemeljitve pravil po poglavjih

Ker so ubeseditve pravopisnih pravil strnjene in jezikovno gospodarne, smo se odločili svoje odločitve in razmišljanja predstaviti tudi z njihovimi utemeljitvami; te so pomembne zlasti na mestih, kjer se vzpostavlja nova kodifikacija oziroma spreminja obstoječa. Zato je zaželeno, da se pred podajanjem pripomb z njimi seznanite.