Osnovne informacije

Delo Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU je od ustanovitve leta 2013 usmerjeno v posodobitev oziroma pripravo novih pravopisnih pravil. Vsebinski okviri Slovenskega pravopisa iz leta 2001 so zaradi konceptualne zasnove iz 70. let prejšnjega stoletja postali pretesni za naraščajočo jezikovno raznolikost, ki jo prinaša elektronska doba, nezanemarljivi pa so tudi vplivi jezika novih medijev na knjižni jezik. Nekoč osamljeni jezikovni pojavi danes dobivajo sistemske vzorce in jezikovni opis zahteva posodobitev.

Na portalu Pravopis 8.0 bodo postopoma objavljena posodobljena ali na novo zasnovana poglavja pravopisnih pravil, ki so v komisiji že usklajena. Namen portala je laični in strokovni javnosti omogočiti sprotno in aktivno spremljanje procesa priprave novih pravopisnih pravil. Ob vsakem členu uporabniki lahko prispevajo svoj komentar, mnenje ali predlog, če kliknejo na polje »Oddajte komentar«.

Vsako pravopisno poglavje je notranje členjeno v skladu z normativno in vsebinsko raznolikostjo ubeseditev. Tako osnovnemu pravilu sledijo posebnosti, za zahtevnejše uporabnike verjetno najzanimivejši del, ki prikazuje izjeme in odstopanja od normativno obvezujočega pravila. S pisalom pa je označen slogovni napotek, ki predstavlja dejstva, pomembna za lažje razumevanje osnovnega pravila, ali nakazuje okoliščine, s katerimi se srečujemo pri neformalnem sporazumevanju.

Slovenski pravopis je že tradicionalno dvodelen: pravila in slovar gradita utemeljevalno-aplikativno zasnovo in sta funkcijsko povezana, saj slovar nadgrajuje in gradivsko razširja pravila. Šele spletni medij nam omogoča uresničiti sanje pravopiscev 20. stoletja: ponovno povezati slovarska gesla z ustreznim pravilom ter pravilo prikazati kot izhodišče slovarskega problema in slovarske predstavitve.

V predstavljenih poglavjih Pravopisa 8.0 so ponazarjalni primeri povezani z ePravopisom, rastočim slovarjem, ki ga gradimo po vsebinsko homogenih problemskih sklopih, združenih v Pravopisnih kategorijah ePravopisa. Vsak slovarski sestavek je del takega problemskega sklopa, npr. sklopa imena držav, poimenovanja praznikov, pripadniki vere ipd., katerega namen je uporabnika obvestiti o odstopanjih od aktualne oziroma prejšnje kodifikacije. Na ta način je ustvarjena vez med slovarskimi redakcijami in pravopisnimi pravili, ki zaradi kratkosti in gospodarnosti ubeseditev ne zajemajo dovolj podatkov za celovito interpretacijo normativne informacije.